כניסה

רשות ניירות ערך השלימה את חקיקת הקלות הדיווח והגילוי לחברות המו"פ

29 פברואר, 2016

‏כ' אדר א, תשע"ו

רשות ניירות ערך השלימה את חקיקת הקלות הדיווח והגילוי לחברות המו"פ

 

יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר: "חובה עלינו ליצור תנאים אטרקטיביים כדי להשאיר את חברות ההיי טק בישראל ולהנפיק בבורסה המקומית. תקנות אלה מהוות נדבך נוסף למהלכים שתכליתם הורדת חסמים רגולטורים ובהם הקלות לחברות קטנות, הקלות לחברות בהנפקות חדשות, תמריצי מס, מימון המונים ועוד".

ועדת הכספים של הכנסת, בראשות ח"כ משה גפני, אישרה היום נוסח תקנות הכוללות סדרה של הקלות לחברות בענפי הביומד והטכנולוגיה שיסחרו במדד ת"א טק עילית. תקנות אלה משלימות את ההסדרה לאחר שהצעת החוק לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום הטכנולוגיה העילית (היי-טק) אושרה בכנסת בחודש דצמבר 2015.

הנתונים בשנים האחרונות מלמדים כי על אף חשיבותה הרבה של תעשיית הטכנולוגיה העילית (ההיי-טק) כמנוע צמיחה של המשק הישראלי ותרומתה המשמעותית לכלכלת המדינה, בממוצע רב שנתי, למעלה מ-95 אחוזים מחברות ההזנק (חברות טכנולוגיה עילית צעירות) נמכרות לחברות זרות. מימון חברות הזנק בשלבי הפיתוח והצמיחה נעשה היום בעיקרו בידי קרנות הון סיכון ישראליות וזרות אשר יוצרות תלות של חברות ההיי-טק בהון זר.

נתונים אלה מצביעים על הצורך הגובר במציאת פתרונות יעילים לגיוסי הון לחברות הזנק ישראליות, הן דרך הבורסה הישראלית והן מחוץ לבורסה. מציאות זו הובילה את פרופ' האוזר להקים את הוועדה הציבורית לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח.

מסקנות הוועדה כללו שורה של פתרונות אפשריים למימון חברות היי-טק באמצעות הבורסה לניירות ערך בתל אביב. פתרונות אלה כוללים עידוד הנפקות ראשונות לציבור של חברות היי-טק גדולות יחסית, עידוד הקמת קרנות הון סיכון סחירות וקידום פתרונות מימון חוץ בנקאיים כדוגמת מימון המונים. במסגרת התקנות נקבעו התאמות והקלות שונות שיינתנו לחברות טכנולוגיה עילית בדרישות הגילוי והדיווח השוטף החלות עליהם מכוח חוק ניירות ערך. זאת, לנוכח מאפייניהם הייחודים של חברות אלה, כגון: חוסר בשלות עסקית, מספר עובדים והיקף משאבים מצומצם, חלון הזדמנויות קצר לגיוס והיקפי גיוס קטנים.

ההקלות שנקבעו כוללות, בין היתר, את האפשרות של חברות הטכנולוגיה העילית לדווח בשפה האנגלית כמו גם לערוך את דוחותיהן הכספיים לפי כללי חשבונאות אמריקאים. בנוסף, התקנות כוללות הקלות בפרטים השוואתיים בעריכת הדוחות הכספיים וכן ניתנת לחברות הללו האפשרות ליישם למשך 5 שנים ממועד ההנפקה הראשונה לציבור את ההקלות של חברות קטנות, גם אם הן אינן עונות להגדרה של תאגיד קטן, כגון: פטור מדרישות ה-ISOX ועוד.

התקנות ייכנסו לתוקף עם פרסומן ברשומות.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים