כניסה

אושר הסדר אכיפה מנהלית עם בעל השליטה מנכ"ל כמיפל ונושאי משרה בכירים נוספים

‏10 ינואר 2016

‏כ"ט טבת, תשע"ו

 

הודעה לעיתונות

אושר הסדר אכיפה מנהלית עם בעל השליטה מנכ"ל כמיפל ונושאי משרה בכירים נוספים

 

במסגרת ההסדר הוטלו עיצומים כספיים על נושאי המשרה בחברת כמיפל בסך כולל של 500,000 ש"ח וסנקציות של מניעת כהונת נושא משרה על המנכ"ל בעל השליטה וסמנכ"ל הכספים

מותב ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופט בדימוס מר זאב המר, וחברי המותב עו"ד רוני טלמור ועו"ד (רו"ח) אייל נייגר, אישרו היום (א'), 10 בינואר 2016, הסדר אכיפה מנהלי שהוגש לוועדה בין רשות ניירות ערך מצד אחד, ובין נושאי משרה בכירים בחברת כמיפל בע"מ, מצד שני.

על פי ההסדר הודו המשיבים באי דיווח על משיכות כספים שביצע בעל השליטה כעסקאות הלוואה חריגות עם בעל שליטה והכללת פרטים מטעים בדוחות כספיים בכך שמשיכות הכספים לא באו לידי ביטוי בסעיפים שונים של הדוחות הכספיים. המשיבים הודו בהסדר בכל העובדות ובביצוע הפרות והסכימו ליטול על עצמם אמצעי אכיפה להלן.

במסגרת ההסדר הוטל על מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, מר איתן גל, עיצום כספי בסך 250,000 ₪; על מנהל הכספים, מר מאיר רוקח, אשר כיהן גם כמנכ"ל משותף בתקופה הרלוונטית, הוטל עיצום כספי בסך 150,000 ₪; ועל מנהל הלוגיסטיקה, מר ניר שי, אשר כיהן גם כמנכ"ל משותף בתקופה הרלוונטית, הוטל עיצום כספי בסך 100,000 ₪. כמו כן, על כולם הוטל גם עיצום על תנאי בסכום הזהה לעיצום בפועל. כן הוטל על המנכ"ל ומנהל הכספים בחברה איסור לכהן כנושאי משרה בגופים מפוקחים לתקופות של שנה וחצי שנה, בהתאמה. בהתאם לתיקון שצורף להסדר, רוקח יחל תקופת איסור הכהונה מיידית ולאחר חמישה חודשים יחל גל אף הוא בביצוע מגבלת הכהונה. על מנהל הלוגיסטיקה הוטל איסור על תנאי לכהן כנושא משרה לתקופה של חצי שנה.

הבירור המנהלי בוצע על ידי מחלקת מודיעין, חקירות ובקרת מסחר של הרשות, והסדר האכיפה נחתם לאחר הגשת כתב טענות על ידי מחלקת אכיפה מנהלית ברשות ופתיחה בהליך אכיפה מנהלי כנגד המשיבים בפני מותב ועדת האכיפה המנהלית. ד"ר אילנה מודעי, מנהלת האכיפה המנהלית ייצגה את רשות ניירות ערך במו"מ לכריתת ההסדר.

כתב הטענות הוגש גם כנגד רואה החשבון החיצוני של החברה, אשר התקשר אף הוא בהסדר אכיפה נפרד עם יו"ר הרשות בשלב מאוחר יותר של הליך האכיפה המנהלי. הסדר זה נמצא על שולחנו של מותב הוועדה וטרם אושר.

תמצית העובדות שהיוו בסיס להסדר

חברת כמיפל עוסקת בהפצה, מכירה, יבוא ושיווק של תרופות ושל מוצרים אחרים בתחומי האביזרים ועזרים רפואיים, ועוד. ביולי 2010 הועברו מניות החברה להיסחר ברשימת השימור וביולי 2012 נמחקו מניות החברה מן המסחר בבורסה בגין אי קיום כללי השימור, אך החברה המשיכה לקיים את חובות הדיווח שלה.

בשנים 2010-2013, התקופה הרלוונטית להסדר, נשלטה החברה על ידי איתן גל מכוח החזקותיו ביחד עם עזבון אמו, בשיעור של 84.8%, בעל מניות מיעוט החזיק בשיעור של 10.2% ממניות החברה ויתרת המניות הוחזקו בידי הציבור. גל מחזיק גם בשליש (33%) ממניות החברה הפרטית לונדי יבוא ושיווק (1992) בע"מ. גל כיהן כמנכ"ל החברה עד נובמבר 2011, לאחר מכן ועד ליולי 2014, אז חזר לכהן כמנכ"ל, כיהן גל כיו"ר דירקטוריון. תחתיו כיהנו כמנכ"לים משותפים בתקופה זו המשיבים רוקח ושי.

ברקע ההפרות ניצב הסכם הפצה בין כמיפל ללונדי, במסגרתו העניקה לונדי לכמיפל את זכויות הייבוא, השיווק, המכירה וההפצה של מוצרי לונדי בישראל. הסכם ההפצה סווג ואושר בחברה כעסקה שלבעל השליטה עניין אישי בה. על פי הסכם ההפצה, כמיפל התחייבה לשלם ללונדי 50% מהרווחים שיתקבלו בגין פעילות החברה בהפצתם ומכירתם של מוצרי לונדי. עוד קובע ההסכם כי כמיפל תשלם ללונדי מקדמות רבעוניות בהיקף של 8% מסך המכירות נטו ברבעון של מוצרי לונדי שימכרו על ידה, זאת בתוך 45 ימים מתום כל רבעון.

בתקופה הרלבנטית להסדר, נהג גל למשוך כספים מקופת החברה באופן שוטף לחשבונותיו הפרטיים, לצרכיו האישיים. המשיכות לא היו על פי החלק המשוער המגיע לו מתוך המקדמות ללונדי על פי הסכם ההפצה, אלא לפי צרכיו. חלקן אף חרגו מן הסכום המגיע לו על פי ההסכם, בשים לב לחלקו היחסי בלונדי. בתקופה הרלבנטית משך גל מידי שנה, סכום של מאות אלפי שקלים ועד כמיליון וחצי. המשיבים רוקח ושי, אשר היו מורשי חתימה שניים בחברה, בנוסף לגל, אישרו את העברות הכספים מהחברה לחשבונות האישיים של גל.

המשיכות נרשמו בכרטסת הנהלת החשבונות של החברה בחשבון "חו"ז לונדי" כ"העברה ללונדי", בעוד שהכספים בפועל הועברו ישירות לחשבונו הפרטי של גל, פרט למקרים בודדים בהם נרשמו כ"העברות לאיתן גל".

יצוין כי גל החזיר את הכספים שמשך לחברה ברבעון העוקב למשיכה או בהתחשבנות שנתית כל שנה. גל החזיר את סכומי המשיכות העודפים, בתוספת ריבית. 

גל לא יידע את מוסדות החברה בדבר משיכות הכספים ולא קיבל אישורם כנדרש לפי חוק החברות בהיותן עסקאות עם בעל שליטה. גם רוקח ושי אשר ידעו על המשיכות ואפשרו ביצוען, לא העלו מטעמם את הנושא בישיבות דירקטוריון או באסיפה הכללית. בכך ביצעו הפרה של אי הגשת דיווחים מידיים ברשלנות במשך השנים, על אישור המשיכות כעסקאות הלוואה חריגות עם בעל שליטה. בנוסף, משיכות בעל השליטה לא מצאו את ביטוין בדוחות התקופתיים לשנים 2010 עד 2012, לא סווגו כעסקאות הלוואה עם בעל שליטה, לא צוינה יתרת בעל השליטה הגבוהה ביותר במהלך השנה, ולא צוינו הכנסות המימון מן ההחזרים של גל. המשיבים חתמו על הדוחות בשנים הרלבנטיות להסדר. בכך ביצעו המשיבים הפרות של הכללת פרטים מטעים בדוחות כספיים ברשלנות.

בעקבות גילוי המשיכות על ידי רואה החשבון החיצוני של החברה במרץ 2014, פנתה החברה ובעל השליטה גל לרשות ניירות ערך בגילוי עצמי, במסגרתו החזיר גל מיידית את יתרת חובו לחברה והחברה פרסמה תיקון לדוחות הכספיים הכולל הצגה מחדש של ביאור יתרות בעלי עניין וצדדים קשורים.

החלטת ועדת האכיפה המנהלית

מותב ועדת האכיפה המנהלית אישר את ההסדר וקבע כי אמצעי האכיפה הקבועים בהסדר עולים בקנה אחד עם תכלית ההרתעה הכללית כלפי הציבור והספציפית כלפי המשיבים. כמו כן הם עולים בקנה אחד עם אמצעי האכיפה שהוטלו בתיקים מנהליים קודמים, בהתחשב בנסיבות העובדתיות והאישיות בכל תיק ותיק. ההסדר מצוי במתחם הסבירות. המותב אף ציין כי נחה דעתו כי המדרג באמצעי האכיפה בהסדר בין שלושת המשיבים משקף נכונה את תפקידם בחברה, זיקתם אליה ומידת מעורבותם של כל אחד מהם בהפרות.

המותב ציין כי משיכות הכספים היוו במובהק עסקאות חריגות עם בעל שליטה לפי ההגדרה בחוק החברות, בין משום שלא היו במהלך העסקים הרגיל של החברה ובין משום שלא נערכו בתנאי שוק – משיכות משמעותיות ללא בטחונות, ללא ערבויות וללא קביעת מועד מחייב להחזר. במצב זה, הנזק הפוטנציאלי לחברה ולבעלי מניותיה, במקרה בו לא יכול בעל השליטה להשיב את חובו הוא ברור מאליו. המותב שקל גם את היבט אמון הציבור בחברה ובבעלי השליטה בה ולשקיפות התנהלותם בנוגע לעסקאותיהם עם החברה. כמו כן, שקל המותב את העובדה כי התנהלות בעל השליטה נמשכה על פני מספר שנים.

המותב קיבל כשיקולים לקולא את הודאת המשיבים בעובדות ובהפרות עוד משלב מוקדם. המותב ציין את הגילוי העצמי של החברה, אך סבר כי המשקל שיש לתת לשיקול זה הינו מוגבל לאור הגילוי המאוחר וכי מקורו בגילוי של רואה החשבון. כן שקל לקולא כי גל החזיר את חובו מיידית ונקט צעדים לתיקון ההפרה על ידי כתיבת נהלים מפורטים בחברה בנושא הנדון. המותב נתן משקל גם לשיקולי יעילות וחיסכון בכספי הציבור בסיום ההליך בהסדר חלף ניהול הליך מלא. כן התחשב המותב בשיקולים לקולא בעניינם של רוקח ושי.

המותב התייחס לאופן ביצוע אמצעי האכיפה של מניעת כהונה כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח וקבע כי על אף שהמותב מוסמך לקבוע מועד הכניסה לתוקף של כל אחד ואחד מאמצעי האכיפה על פי החוק, עולה השאלה עד כמה לתת משקל לפגיעה הצפויה בניהול החברה עקב יישום מגבלת הכהונה על ידי נושאי משרה מכהנים. המותב קבע כי את השיקול שלא לפגוע קשות מעבר לצורך בחברה פעילה ומתפקדת, יש לאזן עם מטרת מגבלת הכהונה להגן על הגופים הפעילים בשוק ההון מפני מפר שנקבע כי בהתנהלותו יש סיכון לניהול החברה כחברה ציבורית, אשר מטה את הכף לעבר הפעלה מיידית של אמצעי האכיפה. המותב קבע כי לאחר תיקון ההסדר בנושא זה, האיזון בין שיקולים אלה ראוי ובמתחם הסבירות.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים