כניסה

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה את תיק החקירה בעניינו של עמיחי סגל לפרקליטות
 

‏9 אוגוסט, 2016

‏ה' אב, תשע"ו


מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) את תיק החקירה בעניינו של מר עמיחי סגל. סגל שימש כבעליו של אלפא פלטינום בית השקעות בע"מ בין השנים 2013-2010 וכבעליהן של שתי קרנות זרות (Forum International Equity Fund, LTD, Forum Global Fixed Income Fund, LTD) שהתאגדו בברמודה ונרשמו למסחר בבורסה האירית וזאת באמצעות חברות שבשליטתו.

להלן תקציר החשדות אשר עמדו בבסיס החקירה, כפי שהופיעו בנספח בקשת רשות ניירות ערך  לבית המשפט, לשחרורו של עמיחי סגל בתנאים מגבילים מה-3 בפברואר 2016:

החקירה עוסקת בחשד לביצוע עבירות שונות ובכלל זה תרמית בני"ע, גניבה, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות עובדים ומנהלים בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. 

מממצאי החקירה עלה כי סגל שלט בניהול הקרנות שבבעלותו ביד רמה ולמעשה היה הגורם היחיד ששלט בהתנהלותם. על פי ממצאי החקירה, פעילות גיוס כספי המשקיעים נעשתה בלי שקיימת לקרנות יכולת ממשית לעמוד בהתחייבויותיה כלפי הלקוחות כאשר בחלק מהמקרים כספי משקיעים חדשים מימנו פדיונות של משקיעים אחרים.

מממצאי החקירה עלה חשד כי במהלך התקופה האמורה נקט סגל בשורה ארוכה של פעולות על מנת להסתיר את מצבן הכספי האמיתי של הקרנות תוך שבמסגרת פעולות אלה הוא מטעה את ציבור לקוחותיו ועושה שימושים אסורים בכספים אשר הפקידו בידיו לרבות לטובתו שלו. כמפורט בדוגמאות שלהלן:

א. הטעיית ציבור לקוחותיו בדבר ייעוד כספי השקעתם:

מממצאי החקירה עלו ראיות לפיהן במסגרת פעולות גיוס הלקוחות לחברה הובטח לאחרונים כי כספם יושקע בפעילות ספציפית בעוד בפועל כספים אלה נותבו על ידי סגל למטרות אחרות ובכלל זה לטובת עסקיו הפרטיים והחזר חובותיו האישיים.

ב. מימון עסקאות אישיות בכספי הקרנות:

מממצאי החקירה עלה כי סגל העמיד הלוואות אישיות לצדדים שלישיים כאשר הלוואות אלה מממונות מכספי הקרנות שבניהולו זאת כאשר תמורת ההלוואות אשר חזרה מצדדי ג' אינה חוזרת לקופת הקרנות אלא משמשת אותו לטובת פעולותיו האישיות.

ג. שיפוץ תשואות הקרנות:

מממצאי החקירה עלה כי סגל נהג לבצע בסמוך לתאריכי חתך רכישות אישיות ובסכומים זניחים של ני"ע אשר הוחזקו בתיקי הקרנות תוך "ניפוח" שעריהן בעשרות רבות של אחוזים עובדה אשר הובילה לשיערוך ביתר של הקרנות בעשרות מיליוני דולרים. פעילות תרמיתית מוכוונת שער זו נועדה להנחת דעתם של ציבור המשקיעים בקרנות בדבר ביצועי הקרן וכן שימשה אותו לקבלת אשראי בנקאי בחשבונותיו הפרטיים.

ד. רכישת יחידות בקרנות מבלי ששילם תמורתן וקבלת אשראי בנקאי בגינן:

מממצאי החקירה עלה כי סגל השתמש בכספי הקרנות לטובת רכישת יחידות של הקרנות בחשבונותיו האישיים. סמוך לאחר רכישת היחידות, הגיש בקשה להגדלת אשראי מהמערכת הבנקאית זאת בהסתמך על הגידול בהחזקותיו בקרנות שבניהולו, עובדה אשר למעשה הובילה ליצירת יחידות חדשות בקרנות מבלי שנתקבלה כל תמורה אמיתית בגינן.

על פי החשד, מכלול פעילותו המרמתית של סגל, כמתואר לעיל, הייתה בהיקף של כ-100 מיליון ₪.

ביום 20.10.2013 הוגשו למחלקה לעניינים כלכליים בבית המשפט המחוזי בתל אביב, במעמד צו אחד, צו דיספוזיציה וצו לתפיסת נכסים על ידי אחד המשקיעים, אשר ייחס לסגל ולמעורבים נוספים גזל, הונאה, גניבה, העלמה והסתרה של כספי משקיעים בסך כולל של כ- 29 מיליוני ₪.

ביום 21.10.13 בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' הש' חאלד כבוב) מינה כונס נכסים ונאמן לאלפא פלטינום ולחברת פורום יעוץ ופיתוח עסקים בע"מ שבשליטתו של סגל והמחזיקה (בשרשור) בקרנות. כמו כן מינה בית המשפט תופס נכסים כנגד נכסיהם של סגל, אלפא פלטינום, פורום ומעורבים נוספים. 

אלפא פלטינום נמכרה בנובמבר 2013 וכיום אין בה פעילות, כמו כן בחודש ספטמבר 2014 בוטל רישיון ניהול התיקים של החברה.

בהתאם לאמור לעיל, ישנו חשד בביצוען של העבירות הבאות:

1. תרמית בניירות ערך, עבירה לפי סעיף 54(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

2. גניבה, עבירה לפי סעיף 383 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

3. גניבה בידי מנהל, לפי סעיף 392 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

4. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות , לפי סעיף 415 סיפא  לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

5. עבירות עובדים ומנהלים בתאגיד, לפי סעיף 424 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

6. מרמה והפרת אמונים בתאגיד, לפי סעיף 425 לחוק העונשין התשל"ז – 1977.

7. עבירות הלבנת הון, לפי סעיפים 3(א) ו- 4 לחוק איסור הלבנת הון התש"ס – 2000.


* הודעה זו מתייחסת להעברת תיק החקירה לפרקליטות, ואין בה כל התייחסות לממצאי החקירה   

  ולמסקנותיה. לפרקליטות מסורה הסמכות להחליט על המשך הטיפול בתיק.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים