כניסה

אושר הסדר אכיפה מנהלית בין רשות ניירות ערך לחברת בבילון

‏25 ספטמבר, 2016

‏כ"ב אלול, תשע"ו

במסגרת ההסדר הוטלו סנקציות של עיצום כספי בסכום של 1 מיליון ש"ח על בבילון, וכן גיבוש נוהל דווח חדש; כן הוטלו עונשי מניעת כהונת נושא משרה   ועיצומים כספיים על נושאי המשרה

כללי

מותב ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופטת בדימוס הגב' ברכה אופיר-תום, וחברי המותב רו"ח ועו"ד אייל נייגר, ועו"ד רוני טלמור אישרו ביום חמישי (22.9.16) את הסדר האכיפה המנהלית שנחתם ביום 23.5.16 ותוקן ביום 30.7.16, בין רשות ניירות ערך, ובין חברת בבילון בע"מ, ונושאי המשרה אלון כרמלי, נועם לניר ושנית פאר צפוני. מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר של רשות ניירות ערך ביצעה את הבירור המנהלי בתיק זה. ד"ר אילנה מודעי ועו"ד ענבל גאון ייצגו את רשות ניירות ערך במו"מ לכריתת ההסדר.

במסגרת ההסדר הוטל על חברת בבילון עיצום כספי בסך 1,000,000 ₪ בגין שתי הפרות דיווח המיוחסות למשיבים. כמו כן התחייבה בבילון לנקוט באמצעים למניעת הישנות ההפרה על ידי ריענון נוהל דווחים מיידיים ועיצובו כנוהל חדש. על אלון כרמלי, מנכ"ל החברה בתקופה הרלבנטית, הוטל עיצום כספי בגובה 250,000 ₪ ומניעת כהונת נושא משרה בכירה בגוף מפוקח בפועל לחמישה חודשים; על נועם לניר, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל שליטה בה, הוטל עיצום כספי בגובה 150,000 ₪ ומניעת כהונת נושא משרה בכירה בגוף מפוקח על תנאי לחצי שנה. על סמנכ"לית הכספים דאז, (מנכ"לית החברה היום) שנית פאר צפוני, הוטל עיצום כספי בגובה של 75,000 ₪.

על פי הסדר האכיפה הודו המשיבים במלוא העובדות אך לא הודו כי עובדות אלה מהוות הפרות של אי הגשת דוח ופרט מטעה בדוח תקופתי, כנטען על ידי הרשות, והסכימו ליטול על עצמם את הסנקציות המפורטות לעיל.

תמצית העובדות שהיוו בסיס להסדר

בשנת 2012 כ-95% מהכנסותיה של בבילון נבעו מתחום השיווק והפרסום באינטרנט. כ-92% מן ההכנסות נבעו משימוש ביישומי חיפוש של בבילון על ידי משתמשים שהתקינו תכנת תרגום חינמית של בבילון או תכנה אחרת. החיפוש נעשה באמצעות מנועי חיפוש של ספקי חיפוש עמם התקשרה בבילון, וביניהם גוגל. בשנת 2012 הכנסותיה של בבילון מחיפוש באמצעות ספק החיפוש גוגל עמו הייתה קשורה בהסכם משנת 2007 היוו כ-83% מסך הכנסות החברה. בגין כל לחיצה של משתמש על תוצאת חיפוש, בעל האתר/בעל התוכנה (המפרסם) ישלם למנוע החיפוש, למשל גוגל, ובבילון תקבל מגוגל שיעור מוסכם מתשלום זה.

עד לפברואר 2013, מנגנון ההתקנה של תוכנות החינם ביחד עם יישומי החיפוש של בבילון, ככל שהדבר נוגע לגוגל, היה מנגנון "Opt-out". גולש אשר התקין תוכנת חינם במחשבו ולא סירב באופן אקטיבי להגדרות ברירת המחדל של התוכנה, מנגנון המכונה "Opt-out", הותקנו במחשבו יישומים נוספים, ביניהם יישומי החיפוש של בבילון.

ביום 20.11.12 התקבל בחברה אצל אלון כרמלי מכתב מגוגל בנוגע למספר שינויים במדיניותה של גוגל, על ידי שינוי מסמך הנחיות היישום ללקוח. על פי המכתב, השינוי בהנחיות היישום ללקוח ייכנס לתוקף החל מיום 16.12.2012, בעוד אכיפת השינוי על ידי גוגל בפועל תחל ביום 1.2.2013.

בין יתר השינויים, שינתה גוגל את פרשנותה ומדיניותה העקרונית מול חברות התוכנה בכל הנוגע למנגנון ההתקנה של תוכנות, כך שברירת המחדל בהתקנה באמצעות שותפי הפצה שונתה; במקום שהמשתמש יצטרך לסרב אקטיבית להורדת התוכנה ולהתקנת היישומים הנוספים (מנגנון התקנה Opt-out), הוא יצטרך להסכים אקטיבית להתקנתן (מנגנון התקנה Opt-in). בנוסף לכך, שינתה גוגל גם את ברירת המחדל בהתקנת היישומים הנוספים של בבילון (סרגל כלים, שורת חיפוש ודף הבית שהינו דף חיפוש) וכן קבעה שינויים שיקלו על המשתמש המעוניין להסיר את התוכנה ממחשבו. בנוסף, גוגל קבעה גם כי על בבילון לקיים בעצמה הסכם ישיר מול מפתחי האפליקציות, וזאת חלף ההסכמים שנערכו איתם על ידי שותפי ההפצה של בבילון, כפי שנעשה בפועל עד לאותה עת, מה שצפוי היה להביא להכפפה ישירה של מפתחי האפליקציות עמם קשורה בבילון למדיניות בבילון כפי שנדרשה על ידי גוגל. השינויים דלעיל היו אמורים לחול על רכישת משתמשים חדשים ולא היו אמורים להשפיע לרעה על משתמשים קיימים.

לעמדת הרשות המידע הכלול במכתב שינוי המדיניות היה מידע מהותי לציבור המשקיעים והיה על בבילון ומנכל החברה האחראי, בין היתר, על הדווח מטעמה, לדווח על מכתב זה בדווח מיידי כנדרש על פי דין. בבילון לא עשתה כן.

מהותיות מכתב שינוי המדיניות עולה מהיותה של גוגל ספק עיקרי המניב את עיקר הכנסות בבילון, כן מהודעות שנגבו מאנשי החברה ביחס למכתב. המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל הפיתוח העיסקי הביעו חשש להמשך שיתוף הפעולה עם גוגל ולפגיעה בעסקי בבילון כתוצאה משינוי המדיניות של גוגל. אינדיקציות נוספות הן הפעולות שננקטו עם קבלת מכתב שינוי המדיניות וביניהן התבקש אישור מגוגל לתצורה של מנגנון "כפתור אפור" שתקטין את השפעת שינוי המדיניות; נעשו ניסיונות להחלפת גוגל כספק העיקרי של בבילון, ביאהו (Yahoo Inc.); נעשו ניסיונות לדחיית מועד הטמעת שינוי המדיניות שנקבע לפברואר 2013.

ביום 16.12.2012 בשעה 6:56, פורסמה כתבה באתר "כלכליסט" העוסקת בשינוי המדיניות של גוגל במסגרת הסכם ה-AFS. בכתבה תואר שינוי המדיניות של גוגל, אשר צפוי היה להיכנס לתוקף בפברואר 2013 ונאמר כי שינוי המדיניות עלול להוביל לירידה של 15-20% בהכנסות ענף תוכנות החינם בישראל ובכך לפגוע במרבית החברות הפעילות בתחום, ובהן בבילון. במהלך יום פרסום הכתבה ניכרו ירידות חדות בשער מניית בבילון. בסיום יום המסחר ננעל שער המניה בירידה חדה של 9.19% משער הבסיס. בנוסף לכך, היקף המסחר ביום פרסום הכתבה היה חריג בהיקפו. כתבה זו ותגובת השוק אליה מהווה לדעת הרשות אינדיקציה נוספת למהותיות המידע בגלום במכתב שינוי המדיניות.

בנוסף בסוף דצמבר לאור מכתב שינוי המדיניות שונתה טיוטת התשקיף במסגרת הליך הנפקה שהתרחש בארה"ב (ובסופו של דבר לא מומש). בטיוטה עודכן כי גוגל שינתה את מדיניות ההתקנה ממנגנון opt out ל-opt in ונכתב כי החברה אינה יכולה לצפות את השפעת שינוי זה. מנגנון ההתקנה עדיין מתואר כגורם סיכון להכנסות בבילון וכן מתוארת כגורם סיכון האפשרות שגולשים לא יתקינו את יישומי החיפוש של בבילון כתוצאה משינוי מנגנון ה-opt out.

ביום 18.2.2013 הגישה בבילון את הדוח התקופתי לשנת 2012 עליו חתמו כרמלי ולניר ואילו בהכנתו עסקה גם פאר צפוני, שחתמה על הדוחות הכספיים במסגרת תפקידה.

בדוח התקופתי בתת פרק "לקוחות" שינוי המדיניות הוצג באורח עמום, לא הוסבר מה טיבו, וכן הדוח גם לא כלל את המידע בדבר הירידה הצפויה ברבעון העוקב בהכנסות החברה, כפי שהוצגה על ידי המנכ"ל בישיבת דירקטוריון עובר לפרסום הדוח. להפך, בדוח נכללה אמירה עמומה חיובית ביחס להשלכותיו תוך שימוש במינוח "השפעות צולבות" על הכנסות החברה כתוצאה משינוי מדיניות זה, אשר ישפרו את השקיפות וחווית המשתמש.

תת פרק "דיון בגורמי הסיכון" לא עודכן, לא תואר כי למעשה התממש הסיכון לשינוי המדיניות של גוגל בעניין מנגנון ההתקנה המתואר בפרק זה וכי על פי מכתב שינוי מדיניות מנגנון ההתקנה השתנה. בפרק זה מתואר באורח מטעה מנגנון ההתקנה הישן חלף מנגנון ההתקנה החדש שנדרש בכתב שינוי המדיניות. לעמדת הרשות פרטים אלה מהווים פרטים מטעים וחסרים בדוח התקופתי.

ביום פרסום הדוח התקופתי ננעל המסחר במניית בבילון בירידת שער של 7.19% ולמחרת ננעל המסחר בירידת שער נוספת של 3.29%.

בשנת 2013, נצפתה החל מן הרבעון הראשון מגמת ירידה כוללת בהכנסות. בשנה זו ירדו הכנסותיה של החברה מגוגל ל-44.7% מכלל הכנסותיה. סך הכנסותיה של בבילון בשנת 2013 ירדו ב-13.6%, לאור עליה בהכנסות ממקורות אחרים, שאינם גוגל.

החלטת ועדת האכיפה המנהלית

ועדת האכיפה התייחסה לכך שנוסחו המקורי של הסדר האכיפה היה מחמיר יותר בכל הנוגע לאמצעי האכיפה שהוטלו על המנכ"ל. בהסדר המקורי נקצבה תקופה של שנה מניעת כהונת נושא משרה בכירה למנכ"ל. חברי המותב עו"ד רוני טלמור ורו"ח ועו"ד אייל נייגר סברו כי נסיבות ההפרה הראשונה הינן מקלות ולכן תקופת מניעת כהונה של שנה הינה מחמירה יתר על המידה. הוועדה זימנה את הצדדים לדיון בנושא. לאחר הדיון הסכימו הצדדים להפחית מסנקציה זו המוטלת על המנכ"ל משנה לחמישה חודשים תוך שהם מותירים את יתר תנאי ההסדר על כנם.

חברי הוועדה חלקו ביניהם בשאלה האם חובת הדיווח המיידי שאותה הפרו החברה והמנכ"ל קמה מיד עם קבלת המכתב מגוגל בנובמבר 2011 או שהתגבשה במועד כלשהו בשבועות שלאחר קבלת המכתב כאשר התבהרה התמונה ביחס להשלכותיו.

יו"ר המותב, השופטת בדימוס ברכה אופיר תום, סברה כי אירוע שינוי המדיניות הינו "מידע קשה" על החלטה שכבר התקבלה בגוגל ויש ליישמה באופן מיידי בבבילון, על כל המשתמע מכך לגבי בבילון ולפיכך המבחנים שנקבעו בפסיקה לבחינת מידע צופה פני עתיד אינם רלוונטיים למקרה זה. יו"ר המותב סברה כי עובדות ההסדר משקפות אינדיקציות ברורות למהותיות המידע על בסיסן ניתן לקבוע כי המידע מהותי שנדרש לדיווח מיידי עם קבלתו בידיה של בבילון. זאת על רקע מקומה המרכזי של גוגל בין ספקיות השירות של בבילון, על רקע תלותה של בבילון בגוגל בנושא זה, ועל רקע ההודעה החד משמעית ששיגרה גוגל לבבילון אודות השינוי שהביא עמו בשורה להפחתה צפויה בכמות ההתקנות על ידי גולשים פוטנציאליים של החברה, לצד איום על הכנסות החברה. אינדיקציות נוספות למהותיות המידע שבהודעה הן תגובות אנשי החברה להודעה, הפעולות בהן נקטו בעקבות קבלת ההודעה והגדרת השינוי כגורם סיכון משמעותי בטיוטת תשקיף שהתגבשה באותה עת בארה"ב. אירוע נוסף שלימד על מהותיות המידע הינו הידיעה שפורסמה בעיתון על שינוי במדיניות גוגל כלפי חברות הסרגל שהביא לירידה חדה במניית בבילון עם פרסום המידע. כל אלה, מלמדים על חשש ממשי של החברה מהשלכותיו הקשות של השינוי. לדידה המהותיות במקרה זה נגזרת מן האיכותיות של המידע ואין צורך במדידתו הכמותית.

יו"ר המותב סברה כי ישנו בסיס מוצק לסבירות ההסדר. באשר לאמצעי האכיפה, ציינה יו"ר המותב כי בהפרות הדיווח ככלל ובפרט בהפרות המקרה דנן, חומרה מובנית המחייבת הטלת אמצעי אכיפה בהתאם, במטרה להגן על המשקיע הסביר על ידי הרתעת מפרים בפועל ומפרים בפוטנציה מהתייחסות רשלנית לדיווחי החברה.

חברי המותב נייגר וטלמור סברו כי המידע בדבר שינוי המדיניות הגלום בהודעה שהתקבלה לא היה מהותי מן הרגע הראשון בו התקבלה ההודעה אלא כמה ימים/שבועות לאחר מכן, כאשר נוכחה החברה לדעת כי דרכי הפעולה שנקטה להתמודדות עם הבשורה רק מיתנו את התממשות הסיכון שהיה לפגיעה בהכנסות החברה. כך למשל, גוגל סרבה לבקשת דחיה של החברה למועד היישום מיידי של השינוי. החברה ניסתה לקבל אישור על מנגנון הכפתור האפור שימתן את ירידת כמות המשתמשים וכן ניסתה להסב עסקיה ליאהו שהסתמנה כתחליף לא מספק של גוגל.

כל חברי המותב סברו שבסופו של דבר המידע על שינוי המדיניות היה מידע מהותי עבור בבילון וכי נדרשה הגשת דוח מיידי, בין אם ביום קבלת ההודעה ובין אם פרק זמן קצר לאחריה. עקב ראייתם של חברי המותב נייגר וטלמור את התגבשות החובה לדווח כקמה במועד מאוחר יותר השליכה על חומרת ההפרה לדעתם, ובהתאם לכך סברו כי השתת אמצעי האכיפה של מניעת כהונה לשנה על המנכ"ל, שנכלל בהסדר המקורי, בלווית עיצום כספי משמעותי של 250 אלף ש"ח הינו אמצעי חריף מדי דבר שהביא לאחר קיומו של דיון להפחתת סנקצית מניעת כהונה בהסכמת הצדדים ל-5 חודשים. יתר תנאי ההסדר נשארו על כנם.

חברי המותב הסכימו כי ככלל יש לכבד הסדרים שנכרתו בין הצדדים וההתערבות תהיה במקרים חריגים. לגבי הסדרים שבהם מודים המפרים בעובדות אך לא מודים כי העובדות יוצרות הפרה, הרי שהסדרים כגון אלה מותרים ולגיטימיים אך מחייבים בחינה זהירה יותר של סבירות ההסדר אך מתוך מגמה לכבד את הסכמת הצדדים. יו"ר המותב ציינה כי מדיניות הרשות החותרת לקיצור הליכים מנהליים בדרך של הסכמה היא מדיניות שיש בה להביא תועלת לשוק ההון ולשחקניו.

לצפייה בהחלטת המותב באתר הרשות הקלק כאן.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים