כניסה

רשות ניירות ערך מפרסמת להערות ציבור טיוטת נוסח חקיקה למדרג רגולציה והקלות לתאגידים קטנים

‏14 פברואר, 2016

‏ה' אדר א, תשע"ו

רשות ניירות ערך מפרסמת להערות ציבור טיוטת נוסח חקיקה למדרג רגולציה והקלות לתאגידים קטנים

יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר: "חייבים לתמוך בעסקים קטנים ובינוניים. מטרת החוק היא לחסוך בעלויות ולהקל על חברות קטנות ובינוניות. חברות אלו יכללו ברשימת דיווח נפרדת שתקל על המשקיעים בהחלטות ההשקעה שלהם, מחד, אך תיתן לחברות הללו את האפשרות להישאר ברשימת החברות הגדולות שמפרסמות דוחות רבעוניים, אם יחליטו לעשות כן, מאידך".

רשות ניירות ערך פרסמה היום להערות הציבור טיוטת נוסח חקיקה למדרג רגולציה והקלות לתאגידים קטנים, במטרה להעניק הקלות לתאגידים קטנים בפרסום דוחות כספיים רבעוניים. זאת, בהמשך לנייר ראשוני שפרסמה בחודש אוגוסט 2015 לגבי אפשרות לתת הקלות אלו.

ביסודן של ההקלות עומדת התפישה כי על אף חשיבותם של הדוחות הכספיים, יש מקום להקל בדרישות החלות על תאגידים קטנים כדי להוזיל עלויות רגולציה. בחודש אוגוסט 2015 פרסמה הרשות להערות הציבור מסמך המנתח את היתרונות והחסרונות ביצירת מדרג רגולציה בין תאגידים, המבוסס על קריטריונים מבדילים שהמרכזי בהם הוא גודל התאגיד.

לאחר בחינת ההערות שנתקבלו, גיבש סגל הרשות את מתווה ההקלות:

1. ביטול דוחות רבעון ושלישי עבור תאגידים קטנים שלא הנפיקו לציבור אגרות חוב.

2. תאגידים שיבחרו לאמץ את ההקלה, יפרסמו בתוך 30 יום מתום הרבעון הראשון ושלישי דוח דגשים רבעוני (Quarterly Highlights) הכולל סקירה כללית של פעילותו התפעולית של התאגיד ברבעון, ושל המגמות השונות ביחס לפעילות זו כמו גם ביחס למצבו הפיננסי והנזילותי, וזאת במקום דוחות הרבעון הראשון והשלישי.

בשים לב למספר התאגידים הקטנים אשר מניותיהם רשומות למסחר בבורסה (תאגיד קטן הינו תאגיד אשר שווי השוק שלו נמוך מ-300 מיליון ₪) ואשר הציבור אינו מחזיק באגרות חוב שלהם, הרי שמספר התאגידים שיוכלו לבחור לאמץ את ההקלה המוצעת עומד על כ-200 תאגידים. הקלה זו אינה רלוונטית לתאגידים הדואליים לאור כפיפותם למשטר דיווח זר.

3. יצירת רשימות דיווח נפרדות בבורסה - מוצע למיין את מניות התאגידים הרשומות למסחר בבורסה בתל אביב, לשתי רשימות דיווח, כך שתאגידים קטנים אשר יבחרו לאמץ את ההקלה בנוגע לדוח הרבעוני, ימוינו לרשימת החברות המדווחות על בסיס חצי שנתי, בעוד שיתר התאגידים הקטנים ביחד עם כל שאר התאגידים שאינם קטנים, ימוינו לרשימת החברות המדווחות על בסיס רבעוני. כך יוכל כל משקיע לזהות בקלות ובאופן ברור האם תאגיד אשר במניותיו הוא מעוניין להשקיע, מפרסם דוחות כספיים על בסיס רבעוני או חצי שנתי.

רשות ניירות ערך רואה חשיבות רבה בקבלת הערות הציבור ביחס למתווה מדרג הרגולציה. בין היתר, מבקשת רשות ניירות ערך לקבל הערות כלליות של הציבור ביחס למתווה המוצע, כמו גם לאופן יישומו המוצע בשורה של מקרים פרטניים המפורטים במתווה, לרבות ביחס לעסקאות עם בעל שליטה, הקצאה פרטית חריגה, מיזוג והנפקה ראשונה לציבור.

יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר, אמר כי "חייבים לתמוך בעסקים קטנים ובינוניים. מטרת החוק היא לחסוך בעלויות ולהקל על חברות קטנות ובינוניות. חברות אלו יכללו ברשימת דיווח נפרדת שתקל על המשקיעים בהחלטות ההשקעה שלהם, מחד, אך תיתן לחברות הללו את האפשרות להישאר ברשימת החברות הגדולות שמפרסמות דוחות רבעוניים, אם יחליטו לעשות כן, מאידך".

למעבר לטיוטה באתר הרשות הקלק כאן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים