כניסה

רשות ניירות ערך בראשות יו"ר ענת גואטה אישרה את מתווה העסקה לשינוי מבנה הבעלות בבורסה

‏19 אוגוסט, 2018
‏ח' אלול, תשע"ח

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה: "מתן ההיתרים מאפשר לבורסה לצאת לדרך חדשה כגוף עסקי, תחרותי ומתקדם, כמקובל בכל מדינות העולם המערבי. תפקידה העיקרי של הבורסה הוא לתמוך בפיתוח הכלכלה הישראלית. מבנה הבעלות הקודם בבורסה מנע ממנה למלא את ייעודה באופן מיטבי. בעולם החדש, אזרחי ישראל יוכלו ליהנות ממגוון רחב של אפיקי השקעה,

ומהצלחתו של המשק, והכלכלה הישראלית תצא נשכרת".

גואטה הוסיפה: "המהלך מתכתב עם צעדי הרשות להרחבת שוק ההון הציבורי, לפיתוח שוק תחרותי, מגוון ונגיש לציבור המשקיעים".

רשות ניירות ערך, בראשות יו"ר הרשות, ענת גואטה, אישרה את מתן היתרי ההחזקה למשקיעים בינלאומיים שירכשו את רוב מניות הבורסה מחבריה הנוכחיים. בכך התירה הרשות להוציא לפועל את שינוי מבנה הבעלות בבורסה. חוק שינוי מבנה הבורסה קבע כי בתוך חמש שנים, ההחזקה של כל אחד מחברי הבורסה הנוכחיים, שכעת הם גם בעלי מניות בה, תפחת עד לחמישה אחוזים.

בחודשים האחרונים בחנה הרשות את בקשתם של מספר משקיעים בינלאומיים לקבל היתרי החזקה במניות הבורסה. על פי המתווה שהוצג לרשות, מדובר במכירה של כ - 71.7% ממניות הבורסה על-ידי בעליהן הנוכחיים לחמישה משקיעים בינלאומיים. בהתאם למתווה זה, קרן ההשקעות האוסטרלית, מניקיי (Manikay Partners LLC), תרכוש ותחזיק באופן ישיר ב –19.99% ממניות הבורסה. יתר המניות, כ - 51.7%, ימכרו לארבעה משקיעים בינלאומיים נוספים, כך שכל משקיע יחזיק באופן ישיר לכל היותר 4.69% ממניות הבורסה ואילו היתרה תוחזק עבורם על ידי נאמן שהתמנה לשם כך. המשקיעים התחייבו לתמוך במכירה לציבור של כ – 31.7% ממניות הבורסה, שיוחזקו עבורם בידי הנאמן, בהצעה לציבור שתיזום הבורסה בעתיד. בכך עתידה הבורסה להפוך לחברה ציבורית שמניותיה ייסחרו בישראל, פיזור הבעלות בה יורחב ותוגדל השקיפות בפעילותה.

להלן שמות ארבעת המשקיעים הנוספים:

  1. Sunsuper PTY Ltd

  2. Moelis Australia Asset Management Ltd

  3. Dalton Investments LLC

  4. Novo Nordisk Foundation

בנוסף, ועל פי המתווה שהוצג על ידי הבורסה, העניקה הרשות היתר החזקה גם למר משה טרי, שמונה כנאמן לאחזקת 32.9% ממניות הבורסה.

במסגרת הליך הבדיקה נבחנו השיקולים הקבועים בחוק בעניין מתן היתרי החזקה בבורסה ובהם שיקולים הנוגעים בטובת הציבור, למהימנות מבקשי ההיתרים, קיומם של ניגודי עניינים פוטנציאליים, השלכות השינוי על ניהול תקין והוגן של הבורסה.

מכירת המניות תוביל להפרדה בין הבעלות בבורסה לחברות בה, ובכך היא צפויה למזער את ניגודי העניינים ולממש את התכלית שהחוק ביקש להשיג. שינוי מבנה הבעלות יאפשר לבורסה להתמקד בעסקיה באופן המשרת אותה, את בעלי המניות ואת כלל המשתמשים בשירותיה ולכוון את פעולותיה באופן שיתאים לצורכי כלל השוק באופן תחרותי ויעיל יותר.

בנוסף, כניסת משקיעים בינלאומיים תחשוף את הבורסה ואת שוק ההון הישראלי לעולם באופן שעשוי לסייע בהנגשת הבורסה לחברות חדשות, למשקיעים, לשווקים חדשים ואף לסייע בהרחבת בסיס החברות.

במתן היתרי ההחזקה קבעה הרשות תנאים והגבלות במטרה להבטיח, בין היתר, את רציפות והמשכיות פעולתה של הבורסה ולמנוע צמצום תחומי והיקפי פעילות הבורסה באופן שיפגע בתפקודה התקין ובייעודה בשוק ההון בישראל.

להלן מבנה האחזקות לאחר מכירת מניות הבורסה:

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים