כניסה

רשות ניירות ערך: חברות בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים לא יכללו במדדי הבורסה

‏14 מרץ, 2018

‏כ"ז אדר, תשע"ח

יו"ר רשות ני"ע, גב' ענת גואטה: "החלטנו למנוע חשיפה של משקיעים פאסיביים לחברות שעיקר פעילותן במטבעות קריפוטוגרפיים. מדובר בחברות שההשקעה בהן הינה ברמת סיכון גבוהה, ספקולטיבית ותנודתית. כמו-כן פרסמנו היום אזהרה מפורטת בנושא ההשקעה במטבעות קריפטוגרפיים על מנת שמשקיעים הבוחנים אפשרות זו יהיו מודעים לסיכונים הרבים הכרוכים בדבר"

רשות ניירות ערך החליטה כי חברות בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים לא יכללו במדדי הבורסה. בהתאם, הרשות תפעל לקידום תיקון זמני של תקנון הבורסה, אשר יגביל כניסה למדדים של חברות שעיקר פעילותן הוא החזקה, השקעה או כרייה של מטבעות קריפטוגרפיים מבוזרים (ביטקוין, אית'ר ואחרים). מטרת התיקון היא למנוע מחברות ציבוריות שפועלות בתחום מסוכן וספקולטיבי זה, המאופיין בתנודתיות מסחר גבוהה, להיכנס למדדי הבורסה וכך להיכלל בתיקי ההשקעות של משקיעים פסיביים. התיקון ייעשה לתקופה מוגבלת של שנה, בסופה ייבחן מחדש בהתאם להתפתחויות בשוק.

עמדת הרשות באה על רקע תופעה של מסחר חריג בניירות ערך של חברות בבורסה בתל אביב שהודיעו בחודשים האחרונים כי בכוונתן לפעול בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים. בחלק מהמקרים, דיווחי החברות הביאו לזינוק חד בשערי המניות, עוד בטרם קיימת להן פעילות ממשית שניתן לאמוד את תוצאותיה. התנודתיות הקיצונית שמאפיינת את המסחר במטבעות קריפטוגרפיים באה לידי ביטוי גם במסחר בחברות אלה, שערכן עולה ויורד בחדות, לעתים ללא סיבה ניכרת לעין. תנודתיות זו עשויה להביא למצב שבו חברות עם רמת סיכון גבוהה יעמדו בתנאי הסף לצירוף למדדים כתוצאה ממסחר חריג בלבד, עוד בטרם קיימת להן פעילות עסקית שניתן לאמוד את תוצאותיה. הצירוף של חברות בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים למדדי הבורסה היה מביא לכך שקרנות נאמנות ותעודות סל היו נאלצות לרכוש מניות של חברות אלה ובעקיפין לחשוף משקיעים פאסיביים למסחר בהן ולשינויים החדים בערכן ולפוטנציאל הפסד משמעותי.

מאז החלה התופעה של כניסת חברות לתחום המטבעות הקריפטוגרפיים בשנה החולפת, בחנה הרשות מספר צעדים להגנה על ציבור המשקיעים ושמירה על תקינות המסחר בבורסה. בתחילת ינואר פרסמה הרשות להערות הציבור הצעה לתיקון תקנון הבורסה בדבר פעילות חברות בתחום זה, שכללה שני רכיבים: הראשון, מניעת הכללתן במדדי הבורסה של חברות שעיקר פעילותן הוא החזקה, השקעה או כרייה של מטבעות קריפטוגרפיים; השני, מניעת הרישום בבורסה של חברות אלה, אלא במקרים בהם התקיימו תנאי סף המצביעים על פעילות עסקית משמעותית.

לאחר קבלת הערות הציבור ובחינתן, הוחלט לפי שעה לקדם את הרכיב הראשון (מניעת הצירוף למדדים) בלבד. מניעת הכניסה למדדי הבורסה תבטיח כי משקיעים פסיביים בבורסה לא ייחשפו לחברות אלה מבלי שיבחרו לעשות כן באופן אקטיבי.

יו"ר רשות ני"ע, גב' ענת גואטה: "החלטנו למנוע חשיפה של משקיעים פאסיביים לחברות שעיקר פעילותן במטבעות קריפוטוגרפיים. מדובר בחברות שההשקעה בהן הינה ברמת סיכון גבוהה, ספקולטיבית ותנודתית. כמו-כן פרסמנו היום אזהרה בנושא ההשקעה במטבעות קריפטוגרפיים על מנת שמשקיעים הבוחנים אפשרות זו יהיו מודעים לסיכונים הרבים הכרוכים בדבר."

יודגש כי מדובר במהלך נפרד מהמלצות דוח הביניים של הוועדה לבחינת הנפקות לציבור של מטבעות קריפטוגרפיים (ICOs), שיתפרסם בימים הקרובים. כאמור, במקביל פרסמה הרשות אזהרה מפורטת למשקיעים השוקלים השקעה במטבעות קריפטוגרפיים. השקעה זו כרוכה בסיכונים רבים וחריגים, לרבות העדר נזילות ויכולת להמיר את המטבעות לכסף, תנודתיות חריגה במחירים, אי חוקיות של הפעילות, וסיכוני הונאה.

הרשות תמשיך לפעול מכוח סמכויותיה החוקיות בקשר לפיקוח על פעילות חברות ציבוריות בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים או כל תחום אחר, ותמצה אותן ככל שהדבר דרוש להגנה על ציבור המשקיעים ושמירה על תקינות המסחר בשוק ההון.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים