כניסה

רשות ניירות ערך נערכת לפתיחת שוק האיגוח הציבורי בישראל

‏3 ספטמבר, 2019

‏ג' אלול, תשע"ט

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה: " אנו נערכים לפתיחת שוק האיגוח הציבורי בישראל. ביסוסו והרחבתו של שוק ההון הציבורי הוא יעד אסטרטגי מרכזי שהגדרתי לרשות כדי לבסס את  שוק ההון הציבורי הישראלי כשוק אטרקטיבי, מתקדם וחדשני. איגוח הוא כלי בסיסי בפעילותם של שוקי הון מפותחים בעולם, והגיעה השעה  לאפשר את פיתוחו, בהדרגה ובאחריות –מתוך הבנת חשיבותו ובאופן שיתרום לשוק ההון ולכלכלה הישראלית".

רשות ניירות ערך פרסמה היום (3.9.2019) מסמך להערות ציבור בעניין היערכותה לפתיחת שוק האיגוח הציבורי בישראל. עסקת איגוח היא עסקה שבה מונפקות תעודות התחייבות שפירעונן מובטח על ידי תזרים מזומנים צפוי ומוגדר, הנובע מתיק אשראי הכולל נכסים מגבים.

עסקאות איגוח הן מכשיר פיננסי חשוב בשוקי ההון בעולם, בעיקר המפותחים שבהם.  מדינות רבות בעולם ובהן ארה"ב ומדינות אירופה, הכירו בתועלות הרבות שביכולתו של שוק איגוח להניב לפיתוח הכלכלה הריאלית ובפרט להזרמת אשראי לעסקים. זאת, מאחר שעסקאות איגוח מאפשרות להביא לפיזור יעיל יותר של הסיכונים בשווקים הפיננסיים, ובכך לספק מקורות מימון נוספים לכלכלה הישראלית מחד ולהעניק גיוון והרחבה של הזדמנויות ההשקעה והחיסכון לציבור, מאידך.

על רקע האמור, מפרסמת הרשות מסמך היוועצות בנושא איגוח להערות הציבור. המסמך נועד להגביר את ההכרות וההבנה של שחקני השוק עם המאפיינים המרכזיים של עסקאות איגוח, המעוררים שאלות בראיית המשקיעים. כמו כן, הרשות מציגה את מאפייניהן של עסקאות איגוח פשוטות יחסית. בכך, מגבירה הרשות את הוודאות המשפטית בקרב גורמים השוקלים הנפקה ציבורית של אגרות חוב מגובות בנכסים, באשר לשאלות שהם עשויים להידרש אליהן.

הרשות למדה מניסיונם של שוקי הון מפותחים בעולם וביצעה את ההתאמות הרלוונטיות לשוק בישראל. בהתאם, חלק מהמאפיינים המתוארים במסמך נשענים על מסגרת הרגולציה האירופית הנוגעת לאיגוחים "פשוטים, שקופים וסטנדרטיים" (STS). בנוסף, חלק מהמאפיינים נשענים על תובנות מהרגולציה האמריקאית הרלוונטית. באופן זה, סבורה הרשות כי ניתן יהיה לתמחר את ניירות הערך שיונפקו במסגרת העסקה וכי במידה רבה, יינתן מענה לכשלים שהתגלו בשוק האיגוח במשבר שהתרחש בשלהי העשור הקודם.

בהתאם, רשות ניירות ערך מקדמת שוק איגוח מפוקח ושקוף, הנסמך על תשתית רגולטורית המסייעת למשקיעים להבין את הסיכויים והסיכונים הכרוכים בעסקאות הרלוונטיות.

רשות ניירות ערך רואה חשיבות רבה באסדרת שוק האיגוח ופועלת, בשיתוף משרדי הממשלה והרגולטורים הרלוונטיים, לקידום חקיקה ייעודית בנושא, כפי שהוצע על-ידי הוועדות הציבוריות שעסקו בעניין זה.

המסמך מציג את הגדרת מאפיינים של עסקאות איגוח פשוטות, שקופות וסטנדרטיות. זאת, על מנת לאפשר את התפתחות שוק האיגוח באופן מדורג ובטוח.

אחד מלקחי המשבר הפיננסי הוא שעסקאות איגוח בעלות מבנים מורכבים, ועסקאות איגוח הנוגעות לנכסי בסיס שהתאפיינו בסיכון אשראי מורכב, הן גם אלה שהסבו הפסדים גדולים במיוחד למשקיעים. בדיעבד התחוורו הקשיים שהיו כרוכים בהתמודדות עם עסקאות איגוח אלה בהיבטי תמחור ובהיבטים נוספים. הלקחים שהופקו נלקחו בחשבון במסגרת מסמך ההיוועצות ובאופן כללי לשם פיתוח שוק האיגוח בישראל.

לשוק האיגוח הציבורי מספר יתרונות על פני שוק האיגוח הפרטי, ובניהם השקיפות הנדרשת בהנפקות ציבוריות; היכולת הנגזרת משקיפות זו להעביר ביקורת על איכותן של הנפקות אלה ולתמחר את ניירות הערך באופן שוטף לאחר ההנפקה בהתבסס בין היתר על מחיריהם בבורסה; דרישות הנוגעות להתנהלות הנהלת החברה ושומרי הסף המלווים אותה בעת ההנפקה ואחריה; בדיקת מסמכי הגילוי של המנפיקים בידי רשות ניירות ערך; האחריות המוטלת מכוח דיני ניירות ערך על המנפיקים; והיכולת לבצע אכיפה במקרה של הפרת הדין. בהיבטים אלה ובהיבטים נוספים, עשוי שוק איגוח ציבורי לצמצם בעיות פוטנציאליות הגלומות בהתפתחותו של שוק איגוח פרטי.

עם התפתחות שוק האיגוח הציבורי בישראל בשנים הקרובות והאפשרות לבצע עסקאות מורכבות יותר, הרשות תשאף שכלי מימון זה ישמש גם למימון עסקים קטנים ובינוניים, המהווים את אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים במשק הישראלי. שוק האיגוח עשוי להוות חלופה ראויה להעמדת מקורות מימון בהיקף נרחב, בריביות אטרקטיביות יותר ביחס לחלופות הקיימות, ובכך לסייע להתפתחותם של עסקים קטנים ובינוניים ולצמיחה הכלכלית בישראל.

המסמך המלא מפורסם באתר הרשות.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים