כניסה

פורסמה החלטת ועדת האכיפה המנהלית בעניין ההסדר שנכרת עם חברת וויז פארמה

​‏11 אוגוסט, 2019

‏י' אב, תשע"ט

ועדת האכיפה המנהלית החליטה בעניין חברת וויז פארמה:

עיצום כספי בסך 200,000 ₪ יוטל על החברה;

עיצום כספי בסך 175,000 ₪ יוטל על מ"מ המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים;

עיצום כספי בסך 150,000 ₪ יוטל על יו"ר הדירקטוריון

ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופטת בדימוס ברכה אופיר-תום, וחברי הרכב הוועדה עו"ד רוני טלמור, וד"ר מאיר סוקולר, אישרו ביום חמישי, ביום 1 באוגוסט 2019, את הסדר האכיפה המנהלי בין רשות ניירות ערך לבין חברת וויז פארמה בע"מ ונושאי משרה בה.

וויז פארמה בע"מ, הייתה בתקופה הרלוונטית להסדר, חברה ציבורית בעלת רישיון לרכישה, לשיווק ולהפצה של תרופה בשם LO2A לטיפול בסינדרום העין היבשה ובמחלות עיניים נוספות, לרבות מחלת החלאזיס.

על פי הסדר האכיפה שנכרת בין הצדדים, הודתה החברה כי כללה פרט חסר/מטעה, בדוח התקופתי שלה לשנת 2015 ובדוח לרבעון הראשון לשנת 2016, בקשר ליכולתה החברה לקבל אישור מהיר לשיווק התרופה לעין יבשה בארצות הברית במסלול המהיר.

החברה הודתה בהסדר בכל העובדות ובביצוע ההפרה המיוחסת לה. במסגרת ההסדר הוטל על החברה עיצום כספי בסך של 200,000 ₪. עיצום כספי נוסף בסך של 175,000 ₪ הוטל על מ"מ מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של החברה, מר אור אייזנברג ואיסור על תנאי לכהן כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח לתקופה של תשעה חודשים. כמו כן, הוטל עיצום כספי בסך של 150,000 ש"ח על יו"ר דירקטוריון החברה, מר רון מירון. בנוסף, הוטל על מירון עיצום כספי בסכום זהה על תנאי.

הבירור המנהלי בוצע על ידי מחלקת מודיעין, חקירות ובקרת מסחר של הרשות, והסדר האכיפה הוגש על ידי עו"ד ורד סלומון ממחלקת אכיפה מנהלית אשר ייצגה את רשות ניירות ערך במו"מ לכריתת ההסדר מול הרכב וועדת האכיפה המנהלית.

להלן תמצית העובדות שהיוו בסיס להסדר

במאי 2015 התקשרה החברה בהסכם רישיון לרכישה, שיווק, מכירה והפצה של תרופה לעין יבשה בארצות הברית ובהמשך גם במדינות נוספות.

הרישיון שהחברה רכשה הוכר בדוחות הכספיים של החברה כנכס בלתי מוחשי שאינו זמין לשימוש. על פי התקינה החשבונאית הוצג נכס זה בדוחות הכספיים על פי עלות הרכישה שלו, כאשר על החברה היה לקיים לגביו בדיקה פעם בשנה. כמו כן, החברה נדרשת לבדוק גם כאשר ישנם סממנים לירידת ערך, כדי לוודא שערכו לא ירד מתחת לערך הרשום בספרים. הרישיון היה הנכס היחיד המהווה את רוב פעילות החברה, והיווה 72% מסך נכסי החברה למועד הדוח התקופתי לשנת 2015.

בפברואר 2016 ובמאי 2016 קיבלה החברה עמדות משתי חברת ייעוץ עמן עבדה לפיהן לא ניתן היה להתקדם בהליך אישור המוצר לעין יבשה במסלול מהיר בעקבות אחוז הגליצרול במוצר. במקביל קיימה החברה ישיבות בנוכחות מוכר הרישיון ויועצים נוספים. מוכר המוצר סבר שיש לפנות שוב ל- FDA בבקשה חריגה לאישור המוצר.

למרות האמור לעיל דוחות החברה (דוח שנתי 2015 ודוח הרבעון הראשון 2016) שיקפו הערכת שווי של רישיון לתרופה למחלת העין היבשה שהיתה מבוססת על תמונת מצב חיובית ואופטימית בנוגע לסיכוייה של החברה לאשר את התרופה במסלול מקוצר ב FDA. זאת, כאשר תמונת המצב הייתה למעשה הפוכה והתעלמה ממסרים שהביעו בפני החברה גורמי המקצוע עמם התקשרה בקשר להליך הרישוי בארה"ב. על פי גורמי המקצוע, לא ניתן יהיה להשלים את אישור המוצר במסלול המהיר, על כל המשתמע מכך לעניין לוחות הזמנים לשיווק המוצר בארה"ב. בכך כללו המשיבים פרט מטעה בדוחות, המשמשים את ציבור המשקיעים בבואם לשקול החלטות השקעה.

החלטת ועדת האכיפה המנהלית

הרכב האכיפה המנהלי אישר את ההסדר וקבע כי אמצעי האכיפה שהוטלו במסגרתו מייצרים את ההרתעה הנדרשת והינם שקולים ואחראיים. הוועדה אישרה את ההסדר בקשר לחברה ואת היותו איזון ראוי בין האינטרס הציבורי להטיל על החברה עיצום כספי בשל ההפרות לבין הרצון לאפשר לה לשרוד ולהצליח לשלם את העיצום הכספי ולהמשיך לממן את הניסויים לצורך המשך פעילותה העסקית. הוועדה התייחסה למצבה הכלכלי הרעוע של החברה, עד כדי שנרשמה לה הערת עסק חי ולכך שהיא תלויה עד היום במקורות מימון חיצוניים.

כמו כן, הסכים הרכב האכיפה עמדת הרשות לפיה "יש לקבוע ככלל כי מסלול אישור תרופה בשוק מסוים הוא מהותי בהיותו משליך ישירות על מועד תחילת הפצת המוצרים וקבלת הכנסות מאותו שוק, והוא משפיע באופן מהותי על תזרימי המזומנים שהחברה נדרשת להוציא לצורך אישור המוצר, על עיתוי קבלת מזומנים מהמכירות וכן על הסיכון הכרוך בתזרימי מזומנים אלו (שיעור ההיוון)". בנוסף, הרכב האכיפה הסכים עם עמדת הרשות לפיה "צפי החברה לאשר את השימוש בארצות הברית וצפי החברה לגבי תזרימי המזומנים שיתקבלו משימוש זה, הינם מידעים שלעמדת הרשות עשויים להשפיע על מערך השיקולים של המשקיע".

אל מול חומרת ההפרה הביאה הועדה בחשבון שיקולים מקלים, ובראשם, החלטת המשיבים ולהודות בהפרות המיוחסות להם, ובכך לחסוך במשאבים בעצם כריתת ההסדר בשלב מוקדם, לא נגרם נזק או נזק משמעותי בעטיין של ההפרות, העובדה כי המשיבים האמינו שיזכו להקלה באישור התרופה לעין יבשה בארצות הברית, העובדה שהחברה כבר לא נסחרת בישראל, מאמצי המשיבים לתיקון ההפרה מיד עם גילויה והעובדה כי גם על פי הערכת שווי מאוחרת שנעשתה לאחר תיקון ההפרה לא הייתה ירידת ערך בסכום בר ההשבה של הרישיון.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים