כניסה

ועדת עיצומים וקנסות ברשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים בסך של כ-600 אלף ₪ על ארבעה גופים מפוקחים

‏12 אוגוסט, 2019

‏י"א אב, תשע"ט

החלטות וועדת עיצומים וקנסות בהליכי אכיפה מנהלית:

עיצומים כספיים בסך של כ-600 אלף ₪ הוטלו על גופים מפוקחים

ועדת עיצומים וקנסות של רשות ניירות ערך אישרה את המלצת מחלקת אכיפה מנהלית להטיל עיצומים כספיים בסך כולל של כ – 600 אלף ₪ על ארבעה גופים מפוקחים. עיצומים אלו הוטלו בגין הפרות הקשורות בהיעדר גילוי תקין למשקיעים והנאת לקוח מיועץ מקבלת שירותי ניהול תיקים. בהטלת עיצומים כספיים אלה מיישמת רשות ניירות ערך את מדיניות האכיפה המנהלית, והכל למען שמירה על ענייניו של ציבור המשקיעים והתנהלותו התקינה של שוק ההון.

עיצום כספי בסך 200,376 ₪ הוטל על אאורה השקעות בע"מ בגין היעדר גילוי בדוחות הכספיים לסכומים ששילמה החברה לאשתו של בעל השליטה במסגרת עסקה לקבלת שירותים משפטיים ממשרד עורכי דין בבעלותה. הסכומים היו משמעותיים וההפרה נמשכה מספר שנים. הגילוי נדרש על פי דין, לאור היותה של העסקה עסקה שלבעל השליטה יש בה עניין אישי ועל מנת לאפשר לציבור לפקח על בעל השליטה ולהרתיע בעלי שליטה מעסקאות שאינן לטובת החברה. לדרישת העיצום הכספי המלאה על אאורה השקעות בע"מ – לחץ כאן

עיצום כספי בסך 220,000 ₪ הוטל על בנק לאומי לישראל בע"מ בגין הנאת לקוח מקבלת שירותי ניהול תיקים בניגוד להוראת הרשות לבעלי רישיון יועץ ובעלי רישיון משווק בדבר הפניית לקוחות לקבלת שירותי ניהול תיקים. לדרישת העיצום הכספי המלאה על בנק לאומי לישראל בע"מ – לחץ כאן

עיצום כספי בסך 107,572 ₪ הוטל על רפק תקשורת ותשתיות בע"מ בגין אי צירוף הערכות שווי מהותיות מאוד לדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 ולדוח הרבעון הראשון לשנת 2018 בעניין תחנות הכוח רמת גבריאל ואלון תבור. לדרישת העיצום הכספי המלאה על רפק תקשורת ותשתיות בע"מ – לחץ כאן

עיצום כספי בסך 54,164 ₪ הוטל על אלומות ניהול תיקי השקעות בע"מ בשל ליקויים בדוחות התקופתיים ללקוחות. לדרישת העיצום הכספי המלאה על אלומות ניהול תיקי השקעות בע"מ – לחץ כאן​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים