כניסה

לראשונה יו"ר רשות ניירות ערך החליטה על עריכת הסדר אכיפה מנהלי במהלך חקירה פלילית - הוטל עיצום כספי בסך 1.5 מיליון ש"ח על חברת כיטוב פארמה

‏14 אוגוסט, 2019

‏י"ג אב, תשע"ט

רשות ניירות ערך כרתה הסדר אכיפה מנהלי עם חברת כיטוב פארמה

ועם נושאי משרה בחברה: מנכ"ל, יו"ר דירקטוריון וסמנכ"ל הכספים

עיצום כספי בסך 1.5 מיליון ₪ הוטל על החברה

לראשונה, ובאופן תקדימי יושבת ראש רשות ניירות ערך, ענת גואטה, עשתה שימוש בסמכותה לכרות הסדר אכיפה מנהלי במהלך חקירה פלילית. השימוש בכלי זה מאפשר להטיל ענישה משמעותית אשר מייצרת הרתעה, וכן לייעל את ההליך, ולסיימו תוך פרק זמן קצר יחסית בצורה אפקטיבית.

ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופטת בדימוס ברכה אופיר-תום, וחברי הרכב הוועדה: עו"ד טל אבן זהב, וד"ר מאיר סוקולר, אישרו אמש (יום שלישי, 13 באוגוסט 2019), הסדר אכיפה מנהלי בין רשות ניירות ערך ובין חברת כיטוב פארמה בע"מ ונושאי משרה בה.

כיטוב פארמה בע"מ עסקה בתקופה הרלוונטית במחקר ופיתוח של תרופות קומבינציה המטפלות בשני מצבים קליניים בעת ובעונה אחת – כאבים הנובעים מדלקת פרקים ניוונית ויתר לחץ דם. תרופה הדגל של החברה, KIT 302, מיועדת לטיפול בכאב והפחתת לחץ דם בדלקת פרקים.

על פי הסדר האכיפה שנכרת בין הצדדים, הודתה החברה כי כללה פרטים מטעים בשני דו"חות מידיים שלה בקשר למינוי וועדה בלתי תלויה במהלך ניסוי. על פי דיווחי החברה, הוועדה הוקמה לצורך ניתוח תוצאות ניסוי הדגל שערכה החברה.

החברה הודתה בהסדר בכל העובדות ובביצוע ההפרות המיוחסות לה. במסגרת הסדר האכיפה המנהלית הוטל על החברה עיצום כספי בסך של 1,500,000 ₪. כמו כן, עיצום כספי בסך 200,000 ש"ח ואיסור על תנאי לכהן כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח לתקופה של 12 חודשים הוטל על מנכ"ל החברה, מר יצחק ישראל. בנוסף, עיצום כספי בסך 100,000 ₪ ועיצום כספי בסכום זהה על תנאי הוטל על יושב ראש דירקטוריון החברה, מר פול ווימאק. עיצום כספי הוטל בסך 80,000 ₪ ואיסור על תנאי לכהן כנושא משרה בגוף מפוקח לתקופה של 6 חודשים הוטל גם על סמנכ"ל הכספים של החברה, מר שמחה ראק.

תיק זה נחקר במסלול האכיפה הפלילית. טרם סיום החקירה, פנו המפרים בבקשה לערוך הסדר אכיפה מנהלי, במקום להמשיך את החקירה הפלילית ולהעביר את ממצאיה לפרקליטות, כנהוג בהליך האכיפה הפלילית. ההחלטה לערוך את הסדר האכיפה המנהלי בנסיבות אלו התקבלה, לאור מאפייני ההפרות שאינן מן החמורות בתחום מחדלי הדיווח, ובשל נסיבות אישיות ייחודיות של המפרים.

החקירה הפלילית בוצעה על ידי מחלקת מודיעין, חקירות ובקרת מסחר של הרשות, והסדר האכיפה הוגש על ידי ד"ר אילנה ליפסקר-מודעי ועו"ד ורד סלומון ממחלקת האכיפה המנהלית אשר ייצגו את רשות ניירות ערך במו"מ לכריתת ההסדר.

תמצית העובדות שהיוו בסיס להסדר

ביוני 2014 דיווחה החברה על התחלת הניסוי הקליני שלב שלוש בתרופה שאותה היא מפתחת. כמו כן, דיווחה החברה על החלטות שהתקבלו בדירקטוריון בקשר לעריכת הניסוי, בהתאם להסכם שנחתם עם ה - FDA. בדיווח נמסר כי לאחר בדיקת 150 מטופלים ייחשפו נתוני הבדיקה בפני ועדה חיצונית בלתי תלויה, אשר תנתח את התוצאות ותקבע את מספר המטופלים הנוספים שעל החברה לגייס על מנת להוכיח מובהקות סטטיסטית.

בספטמבר 2015 דיווחה החברה כי הדירקטוריון מינה, בהתאם להמלצת ועדת הביקורת, את חברי הוועדה הבלתי תלויה, שכוללים מומחית בתחום הסטטיסטיקה ורופא. החברה המשיכה לדווח על פעילות הוועדה הבלתי תלויה ובחודש דצמבר 2015, דיווחה כי היעד העיקרי של הניסוי הושג במלואו באופן מובהק סטטיסטית. משכך, דיווחה החברה כי אין צורך בגיוס מטופלים נוספים ותוצאות הניסוי מוכרזות כסופיות.

בפועל, התברר כי המומחית בתחום הסטטיסטיקה לא הייתה בלתי תלויה, שכן חברה בבעלותה הייתה מעורבת בניסוי. עוד התברר כי הרופא שהיה חבר בוועדה הבלתי תלויה לא קיבל את החומר הרלוונטי ולא בחן את תוצאות הניסוי, כנדרש במסגרת תפקידו בוועדה. למרות האמור, החליטה החברה כי לאור תוצאות הניסוי ועל אף, שהוועדה לא פעלה במועד ובאופן שהחברה התכוונה ודיווחה לציבור, ניתן לפרסם את תוצאות הניסוי כפי שהן. החברה ומנכ"ל החברה, מר יצחק ישראל, היו מעורבים בשתי ההפרות. יושב ראש הדירקטוריון, מר פול ואימק, וסמנכ"ל הכספים, מר שמחה ראק, היו מעורבים בהפרה אחת.

החלטת ועדת האכיפה המנהלית

הרכב וועדת האכיפה המנהלית אישר את ההסדר, לרבות סיום ההליך בהסדר אכיפה מנהלי בעיצומה של החקירה הפלילית בנסיבות אלה, וקבע כי אמצעי האכיפה שהוטלו במסגרתו יש בהם כדי להרתיע, תוך שמירה על סבירות ומידתיות.

הוועדה התייחס לתקדימיות המקרה שבו נקשר הסדר אכיפה במהלך חקירה פלילית, אשר לא הגיעה לכדי מיצוי. זאת בשונה ממקרים קודמים בהם נכרת הסדר אכיפה מנהלי לאחר בירור מנהלי או לאחר שהחקירה הפלילית הסתימה והתיק נסגר על ידי הפרקליטות. סמכות זו של יו"ר הרשות לכרות הסדרי אכיפה מנהליים במהלך חקירה פלילית טרם הופעלה עד מקרה זה. הוועדה סברה כי מן ההתבוננות בעובדות נשוא המקרה מדובר בהתנהלות מפרה שאינה מן החמורות בתחום הדיווח ובנסיבות חריגות מקלות שאפיינו את התנהלות המפרים. הוועדה סברה שגם אם ניתן היה לסיים את החקירה הפלילית ולהגיש כתב אישום במקרה זה, הרי שעסקת טעון שהייתה נכרתת לא הייתה חמורה בהרבה מהסדר האכיפה בנסיבות המקרה. שיקולים אלה וכן כריתת ההסדר עם כל המעורבים בדבר, תוך הודאה מלאה מצידם יש בה כדי להעמיד בסיס של סבירות להסדר. ברור גם כי הפסקת ההליך ועריכת ההסדר תרמו לחיסכון משמעותי בזמן שיפוטי יקר, לגבי כל המעורבים וזאת מבלי לקפח את הפן ההרתעתי המתחייב מביצוע ההפרות. התועלת במקרה זה העולה מן ההסדר גדולה מן החתירה למיצוי הדין עם מפרים כדוגמת המפרים במקרה זה.

לעמדת הרשות נכון לעשות שימוש בסמכות זו של יו"ר הרשות במקרה זה תוך הפסקת החקירה הפלילית מכמה סיבות: ראשית, בחינת נסיבות האירוע בשלב מתקדם זה של החקירה מעלה כי מדובר בתיק דיווח בעל מאפיינים מקלים ובכלל כך שלא נלוות לדיווח עבירות מחוק העונשין (אף שבמקור נחקרו חשדות נוספים), וכן שהדיווחים שיש בהם פרט העלול להטעות מתמקדים בנושא מסוים. תיקים מעין אלו נותבו בשנים האחרונות להליך המנהלי. שנית, אצל חלק מן המפרים מתקיימות נסיבות אישיות המחייבות התחשבות, שלישית, יו"ר הדירקטוריון הוא אזרח ותושב חוץ, אשר אין לו מעמד בשוק ההון הישראלי. הוא הודיע על התפטרותו מכל תפקידיו בחברה, ואינו נושא כל תפקיד בחברה ציבורית ישראלית אחרת. לכך יש השפעה על האינטרס הציבורי בניהול הליך מלא (בין פלילי ובין מנהלי), שבנסיבות אלה, בוודאי, יצריך משאבים ניכרים ויהיה ארוך ומורכב. זאת בעוד שהתקשרות בהסדר אכיפה, הכולל הודיה בהפרה, תביא להגשמת האינטרס הציבורי ולסיום מהיר ואפקטיבי של ההליך.

הוועדה אישרה את אמצעי האכיפה שהוטלו בהסדר שעוצבו גם תוך התחשבות בנסיבות אישיות של המשיבים. העובדה שבפועל לא נגרם נזק ממשי לציבור המשקיעים, שכן בסופו של דבר התרופה אושרה על ידי ה- FDA, העובדה שהחברה החליטה לאמץ לעצמה תכנית אכיפה פנימית, ואף גיבשה נוהלי דיווח ראויים עוד בטרם החקירה הפלילית שנפתחה נגדה והעובדה שההסדר נחתם בשלב מוקדם של ההליך החקירתי והיותו כולל הודאה מלאה של כל המשיבים, גם בעובדות וגם בהפרות.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים