כניסה

ועדת האכיפה המנהלית החליטה בעניינה של זירת הסוחר אייטרייד: הטלת עיצום של 500 אלף ש"ח, יישום תכנית אכיפה פנימית ומינוי בודק חיצוני

‏24 יולי, 2019

‏כ"א תמוז, תשע"ט

מקרה ראשון של אכיפה מנהלית נגד פעילות זירת סוחר אשר פועלת ברישיון

איטרייד הודתה בהפרה, כרתה הסכם בשלב מוקדם של החקירה ופיצתה לקוחות

ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופטת בדימוס ברכה אופיר-תום, וחברי המותב עו"ד רוני טלמור, ועו"ד שלי אודוין-אהרוני, אישרו אתמול, (23 ביולי 2019), הסדר אכיפה מנהלי בעניינה של זירת הסוחר אייטרייד. הבירור המנהלי בוצע על ידי מחלקת מודיעין, חקירות ובקרת מסחר של הרשות, והסדר האכיפה הוגש על ידי ד"ר אילנה ליפסקר-מודעי ועו"ד עופרה רובינפלד-הוך ממחלקת אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך אשר הובילו את מו"מ לכריתת ההסדר.

אייטרייד היא חברה פרטית, בעלת רישיון לניהול זירת סוחר. החברה פועלת כזירת סוחר על פי רישיון מיום 31.10.16. במסגרת פעילותה היא מאפשרת ללקוחותיה לסחור עצמאית במכשירים פיננסיים שערכם נגזר ממדדים, סחורות, מט"ח, מניות ואג"ח.

על פי הסדר האכיפה שנכרת בין הצדדים, הודתה החברה כי פעלה בניגוד לתנאי הרישיון, בכך שבתקופה שבין 8.12.2016-28.3.2017 אפשרה לחלק מלקוחותיה לבצע עסקאות חדשות במכשירים פיננסיים שנאסרו למסחר על ידי הרשות, זאת בניגוד לתנאי הרישיון שהוענק לה. בכך ביצעה החברה הפרה של ניהול זירת סוחר בלא רישיון או בניגוד לתנאיו, בניגוד להוראות חוק ניירות ערך.

החברה הודתה בהסדר בכל העובדות ובביצוע ההפרה המיוחסת לה והסכימה ליטול על עצמה את אמצעי האכיפה שלהלן: עיצום כספי בסך של 500,000 ₪, עיצום כספי על תנאי בסך 500,000 ₪, כשהתנאי הוא שלא תבצע הפרה נוספת של ההפרה בה הודתה, למשך שנתיים מיום אישור ההסדר, וכן נקיטה בצעדים למניעת הישנות ההפרה על ידי אימוץ ויישום תכנית אכיפה פנימית מקיפה בחברה, לפי אמות המידה שהוסכמו בהסדר, הכולל בין היתר, מינוי בודק חיצוני שיוודא את יישומה האפקטיבי של תכנית האכיפה ונהליה, ואשר יגיש מידי רבעון דו"ח עם ממצאי בדיקתו לרשות.

תמצית העובדות שהיוו בסיס להסדר

בסוף מאי 2016 נכנסו לתוקף תיקון חוק ניירות ערך והתקנות שנועדו להסדיר את פעילותן של זירות סוחר בישראל. במסגרת החוק הוסמכה הרשות לקבוע ברישיון זירה, את סוגי המכשירים הפיננסיים שניתן לסחור בהם באמצעותה ואת סוגי הפעולות המותרות לפי הרישיון, זאת במטרה להסדיר את התחום החדש ולשמור על עניינם של המשתמשים בזירה.

במסגרת תנאי הרישיון נאסרה, בין היתר, פעילות במכשירים פיננסיים מסוימים, כפי שנמסר לחברה על ידי רשות ניירות ערך. חרף זאת, בין התאריכים 8.12.2016 -27.3.2017 אפשרה החברה,  לחלק מלקוחותיה, לפעול במכשירים פיננסיים שנאסרו על פי תנאי רישיונה. מדובר במכשירים פיננסיים, אשר ל- 17 מלקוחות החברה היו בהן פוזיציות פתוחות, במועד כניסת התנאים  האמורים לתוקף. אותם לקוחות לא נדרשו, על פי עמדת הרשות, לסגור את הפוזיציות הפתוחות, אך נאסר ביצוע עסקאות חדשות באותם מכשירים פיננסיים. החברה, אשר הייתה מודעת לתנאי הרישיון ולדרישות החוק והתקנות, פעלה בניגוד לתנאי הרישיון, בכך שלא יידעה באופן ברור את אותם הלקוחות על האיסור לבצע עסקאות חדשות במכשירים האסורים. כמו כן, החברה לא פעלה כנדרש למניעת ביצוע עסקאות חדשות במכשירים האסורים. בכך אפשרה ל-17 מלקוחותיה לבצע 200 עסקאות במכשירים הפיננסיים שנאסרו, בניגוד לתנאי הרישיון.    

החלטת ועדת האכיפה המנהלית

מותב האכיפה המנהלי אישר את ההסדר וקבע כי אמצעי האכיפה שהוטלו, יש בהם כדי להרתיע ובד בבד, לשקף אחריות ומידתיות. המותב קבע, כי ניהול זירת סוחר ללא רישיון ראויה להתייחסות מחמירה, בשל הסיכונים הכרוכים בכך למשקיעים, ויש לראות בחומרה, התנהלותה של חברה הפועלת בניגוד לתנאי הרישיון שקיבלה מכוח החוק. זאת בייחוד כאשר לאורך תקופה של שלושה וחצי חודשים, החברה לא יידעה את לקוחותיה בעניין הוראת הרשות ואפשרה ללקוחותיה להמשיך ולסחור במכשירים שפעילותם נאסרה, במסגרת תנאי רישיונה. רציונל התיקון לחוק ניירות ערך שהסדיר את פעילות זירות הסוחר הוא הגנה על ציבור המשקיעים הפועלים בזירת הסוחר, וחתירה למזעור הסיכונים הכרוכים באופיו של המסחר המתבצע בזירה זו, בה חשופים המשקיעים להפסדים של כספם. לפיכך קיימת חשיבות בנקיטת צעדים ואמצעים כנגד החברה המפרה.

אל מול חומרת ההפרה הביאה הוועדה בחשבון שיקולים מקלים, בכך שהמשיבים הודו וחסכו במשאבים בעצם כריתת ההסדר בשלב מוקדם, פיצו את הלקוחות אשר נגרמו להם הפסדים כתוצאה מעסקאות במכשירים האסורים, וכן בכך שמדובר בתחום אסדרה חדש יחסית – ולמעשה זה המקרה ראשון -  שהוגש לוועדה המנהלית - ובו יוחסה הפרה של פעילות זירת סוחר בניגוד לתנאי הרישיון (בעניינה של חברת די ג'י אי שהוגש לוועדה המנהלית בשנת 2016 היה מדובר בפעילות זירת סוחר ללא רישיון). לפיכך, קבעה הוועדה, כי לאור היות האכיפה בתחום זה חדשה יחסית, עוד לא הגיע העת למצות את הדין עם החברה. כמו כן, התחשבה הוועדה בעובדה שמדובר בהיקף פעילות קטן יחסית מתוך כלל הפעילות של החברה, ובמיעוט יחסית של לקוחות, בעניינם התרחשה ההפרה.

ועדת האכיפה המנהלית קבעה, כי יש בעצם כריתת הסדר האכיפה והסנקציות שננקטו נגד החברה במקרה זה, כדי להעביר מסר ברור לשוק לגבי הסטנדרטים הנדרשים להתנהלות חברות בעלות רישיון לניהול זירת סוחר.

לקריאת ההחלטה המלאה לחץ כאן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים