כניסה

רשות ניירות ערך מפרסמת לראשונה מסמך מדיניות כולל לאכיפה פלילית מנהלית ופרטית

הודעה לעיתונות

רשות ניירות ערך מפרסמת לראשונה

מסמך מדיניות כולל לאכיפה פלילית מנהלית ופרטית

 

 

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה: "ביסוסו של שוק הון הוגן הוא יעד אסטרטגי של הרשות. רק שוק הוגן יזכה לאמון המשקיעים. לכן אנו מקצים משאבים רבים, אנושיים וטכנולוגיים, לפיתוח ולשכלול יכולות אכיפה מתקדמות. לצד זאת, היום אנו מפרסמים, לראשונה, את מדיניות האכיפה הכוללת של הרשות. המדיניות משקפת תרתי משמע את תפיסת ההפעלה שלנו במטרה ליצור אכיפה אפקטיבית והרתעה משמעותית, בצורה נחושה, בלתי מתפשרת, ואחראית. אנחנו עוברים לדור חדש של אכיפה – החל מפרסום מסמך זה - נתיב מהיר למי שעובד על פי הכללים, והורדה מהכביש למי שעובר עליהם".

 

 

רשות ניירות ערך מפרסמת היום, לראשונה, מסמך המציג את הקווים המנחים של מדיניותה בכל מישורי האכיפה. פרסום המסמך הינו כחלק מערכי הרשות ורצונה לקדם שקיפות ושיתוף של פעילותה למול שוק ההון. מסמך המדיניות כולל קווי המדיניות של הרשות בשלושת תחומי האכיפה: אכיפה פלילית, אכיפה מנהלית ומעורבות בהליכי אכיפה פרטית.

להלן עיקרי מסמך מדיניות האכיפה:

אכיפה פלילית

בתחום זה רשות ניירות ערך פועלת על מנת לטפל בעבירות חמורות המבוצעות בשוק ההון. בין היתר, מדובר בעבירות על חוק ניירות ערך דוגמת עבירות תרמית בניירות ערך, שימוש במידע פנים ועבירות דיווח, עבירות מתן ולקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים של עובד ציבור, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, קבלת דבר במרמה, עבירות מנהלים בתאגיד, רישום כוזב במסמכי תאגיד, שיבוש והדחה בחקירה, ושימוש ברכוש אסור לפי חוק איסור הלבנת הון המוגדרות כ"עבירת ניירות ערך" בחוק.

לאחר סיום ניהול החקירה הפלילית על ידי מחלקת חקירות מועבר התיק לבחינת פרקליטות ניירות ערך, הבוחנת את חומר החקירה שנאסף, ומקבלת החלטה בדבר העמדה לדין או סגירת התיק, בהתאם לאמות המידה הקבועות בחוק ובפסיקה, ובהתאם להנחיות המקצועיות של היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה.

בשנים האחרונות הדגישו וחזרו בתי המשפט על החשיבות שיש בקביעת רף ענישה מחמיר, לרבות עונשי מאסר בפועל בעבירות ניירות ערך, במטרה להגן על האינטרס הציבורי. הדבר בא לידי ביטוי בשורה של החלטות בהן נקבעה ענישה ההולמת את חומרתן של עבירות, כגון: תרמית בניירות ערך ושימוש אסור במידע פנים.

אכיפה מנהלית

מדיניות האכיפה מציגה את הקווים המנחים, לפיהם מיישמת הרשות את ההליך האכיפה המנהלי:

 1. אכיפה של אירועים שלדעת הרשות יש אינטרס ציבורי  גבוה באכיפתם.
 2. אכיפה נגד המעורבים המרכזיים בביצוע ההפרה.
 3. יצירת מדרגים בענישה על פי מעורבות ובכירות.
 4. מעורבות שומרי סף (יועצים חיצוניים כעו"ד ורו"ח) של התאגיד בהכללת פרט מטעה בדיווח.
 5. שיקולים בהטלת עיצומים כספיים.
 6. מניעת כהונה - התחשבות בחיוניות נושא משרה מכהן בחברה לעניין אורך תקופת המניעה.
 7. התחשבות ביישום אפקטיבי של תכניות אכיפה פנימיות בתאגיד בעת ביצוע ההפרה.
 8. עידוד הסדרי אכיפה בהליך המנהלי.

אכיפה פרטית

לצד האכיפה הפלילית והמנהלית אותן יוזמת, חוקרת ומבצעת הרשות, מתקיימת בתחום דיני החברות וניירות הערך גם אכיפה פרטית, וזאת בעיקר באמצעות הגשת תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות. האכיפה הפרטית עשויה להתקיים במקביל או בנפרד מפעולות האכיפה של הרשות, והיא מופקדת בידי השוק ומתבצעת על ידו. יחד עם זאת, לאור החשיבות הגלומה לדעת הרשות באכיפה פרטית היא מעורבת גם בתחום זה.

 

מעורבותה של הרשות בתחום האכיפה הפרטית באה לידי ביטוי בשלושה ערוצים מרכזיים:

 1. סמכות המימון. הרשות מוסמכת לסייע במימון תובענות קבוצתיות, בסכום ובתנאים שתקבע, אם שוכנעה כי יש בתובענה עניין לציבור וכי יש סיכוי סביר שבית המשפט יאשר אותה כתובענה ייצוגית או נגזרת.
 2. מעורבות בהסדרי פשרה. רוב-רובם של הסדרי הפשרה בתובענות הקבוצתיות בתחום דיני ניירות ערך ודיני החברות מגיעים לבחינת הרשות. הרשות בוחנת אם הפשרה תואמת את טובת הקבוצה או החברה, ואת האינטרס הציבורי הכללי, ובמידת הצורך מגישה התייחסותה לבית המשפט בשיתוף עם משרד המשפטים.
 3. התייצבות והבעת עמדות מקצועיות בהליכים משפטיים. התייצבות הרשות בתובענות קבוצתיות נעשית במשורה, במקרים בהם הרשות סבורה כי יש ערך מיוחד בניצול הידע והמומחיות של הרשות - כך למשל עמדה מקצועית במקרים המעוררים סוגיות רוחב; שאלות משפטיות הנוגעות לפרשנות דיני ניירות ערך; חשש כי תתקבל הכרעה שאינה מביאה בחשבון שיקולים חשובים; או אם יש חשש לפגיעה משמעותית בציבור המשקיעים.

המסמך המלא מפורסם באתר רשות ניירות ערך.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים