כניסה

רשות ניירות ערך פועלת להוזיל את עלויות הביטוח של מנהלי התיקים:תפרסם נתוני תביעות שהוגשו כנגד חברות בעלות רישיון ותקדם הקלות בדרישות הביטוח שחלות עליהם

‏27 ינואר, 2020

‏א' שבט, תש"פ

רשות ניירות ערך ממשיכה לפעול להסרת חסמים ולפיתוח תחום ניהול התיקים בישראל. בהמשך להסדרת שירות "ניהול תיקים 2.0", שהושלמה לאחרונה, מפרסמת הרשות (27.1.2020) נתונים על תביעות שהוגשו כנגד חברות בעלות רישיון ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקים.

זאת, בנוסף להצעה לביצוע שינויים בביטוח של בעלי רישיון אלו. סגל רשות ניירות ערך בחן את חובת הביטוח החלה על בעלי רישיון. בדיקה זאת בוצעה נוכח ההתייקרות העקבית של פרמיות הביטוח המקצועי, שעל בעל רישיון לרכוש לפי הדין ומיעוט הגופים המבטחים המציעים ביטוח לענף זה.

סגל הרשות סבור כי ההתייקרות בפרמיות הביטוח אינה קשורה בקשר ישיר עם הסיכון הטמון בפעילותם של בעלי הרישיון, שכן לא חל שינוי במצבם במהלך השנים האחרונות. לאור זאת, במטרה ליצור התאמה בין הסיכון בפעילות של בעל הרישיון לבין סכום הביטוח (גבול האחריות) אותו יידרש להעמיד לטובת לקוחותיו גיבש  סגל הרשות תכנית המורכבת משלושה מהלכים:

1. פורסם חוזר (7 באוקטובר 2019)  שצמצם את החובה המוטלת על חברות ניהול תיקים לעדכן באופן שוטף את סכומי הכיסוי בפוליסת הביטוח שלהן, בכפוף לעמידה בתנאים. מהלך זה נועד להעניק מענה לטווח הזמן הקצר.

2. פרסום נתונים בדבר אירועי ביטוח שהתרחשו בשנים 2015-2019 - בשיח שקיים סגל הרשות  עם גורמים מענף הביטוח, נשמעו הטענות כי העדר שקיפות בתחום הוביל לכך שמעט מאוד חברות ביטוח מעוניינות לבטח בעלי רישיון. היעדר מידע על הסיכונים הטמונים בפעילות בעלי הרישיון פוגע ביכולתם של המבטחים לאמוד נכון את הסיכון הטמון בפעילות, עובדה המביאה להתייקרות הפרמיה על ידי המבטחים או ליציאתם של המבטחים מתחום ביטוח זה ובעקבות כך, קטנה התחרות. הנתונים שיפורסמו נאספו ורוכזו על ידי סגל הרשות מתוך הדיווחים שהגישו חברות בעלות רישיון.

3. הצעה לתיקון חובת הביטוח הקבועה בתקנות - כיום סכומי הביטוח קבועים בתקנות ואינם נתונים לשיקול דעתו של בעל הרישיון. המתווה המוצע עדיין יחייב את בעל הרישיון בביטוח אחריות מקצועית עבור לקוחותיו, אולם גבול האחריות המקצועית יהיה נתון לשיקול דעתו של בעל הרישיון, בהתאם להיקף פעילותו ומאפייניה. העברת האחריות לבעל הרישיון תדרוש ממנו, בין היתר, לשקול את סוג כרית הביטחון שעליו להעמיד לשם הבטחת זכויות לקוחותיו ואת היקפה. אם יימצא שכרית הביטחון שבעל הרישיון העמיד עבור לקוחותיו לא הייתה סבירה הוא או הדירקטוריון שלו, אם מדובר בתאגיד, יהיו חשופים לתביעות אישיות ולאכיפה מצד הרשות.


להלן קישורים למסמכים המפורטים המפורסמים באתר רשות ניירות ערך:

  1. פורסמה להערות ציבור הצעה לתיקון תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), התש"ס-2000, הערות יתקבלו עד ליום 12.03.2020.

  2. נתונים בדבר תביעות ביטוח שהוגשו כנגד חברות בעלות רישיון בין השנים 2015-2019.

  3. שו"ת מספר 2.10.16 בנושא: דיווח לרשות על אודות עדכון פוליסת ביטוח. 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים