כניסה

רשות ניירות ערך מבהירה אודות דרישות הגילוי בנוגע לשווי הנכסים הביולוגיים של חברות המגדלות קנאביס
 

‏4 אוגוסט, 2020

‏י"ד אב, תש"ף

 

סגל רשות ניירות ערך פרסם היום (4.8.2020) עמדה חשבונאית באשר לגילוי שתאגידי הקנאביס הרפואי הציבוריים צריכים לכלול במסגרת הדוחות הכספיים העתיים שלהם, בנוגע לאופן מדידת השווי ההוגן נטו של הנכסים הביולוגיים אשר בבעלותם.

סגל הרשות מדגיש במסגרת פרסום עמדתו, כי בעת מתן הגילוי הנדרש, על פי הוראות התקנים החשבונאיים, ביחס לאומדן השווי ההוגן נטו של נכסי הקנאביס רפואי, יש לכלול התייחסות למכלול ההנחות המהותיות, במקרים המתאימים ולפי העניין, ובכפוף למידת המהותיות של כל הנחה בפני עצמה.

עמדה זו מתפרסמת לאחר בדיקה שערך סגל הרשות, בה נמצא כי התאגידים הציבוריים המגדלים קנאביס לצרכים רפואיים לא כללו גילוי מספק אודות הנחות מהותיות במדידת השווי ההוגן נטו, של נכסים אלה, כנדרש על פי הוראות התקנים החשבונאיים הרלבנטיים. על כן, פרסום העמדה החשבונאית נועדה לטייב את הגילוי שניתן על ידי התאגידים הרלבנטיים. הגילוי האמור נדרש, בייחוד, בשים לב לכניסתה לתוקף של האסדרה החדשה בתחום הקנאביס הרפואי, במהלך השנה החולפת. כמו כן, הגילוי נדרש בהתייחס להשלכות האפשריות של אסדרה זו על אומדן השווי ההוגן נטו של נכסים ביולוגיים בתאגידים המגדלים קנאביס לצרכים רפואיים.

לעמדת סגל הרשות, מתן גילוי זה בהתאם לכללי החשבונאות, יאפשר להבין, בין היתר, את מכלול ההנחות והשיקולים של הנהלות התאגידים המגדלים קנאביס לצרכים רפואיים, באשר לשווי הנכסים הביולוגיים ברשותם. יש לציין, כי תאגיד אשר לא כלל, במסגרת דוחותיו הכספיים הקודמים, גילוי מלא אודות ההנחות העיקריות ששימשו אותו לאומדן השווי ההוגן נטו, במתכונת המפורטת להלן או במתכונת דומה אשר עומדת בגדר דרישות הגילוי של התקנים החשבונאיים, נדרש לכלול גילוי זה במסגרת דוחותיו הכספיים העתיים הקרובים.

לשם ההמחשה, עמדת הסגל כוללת מספר דוגמאות להנחות מהותיות אפשריות ופרמטרים עיקריים המשמשים לאומדן השווי ההוגן נטו, של נכסי קנאביס רפואי. לעמדת סגל הרשות, לשם האחידות, ניתן לכלול מידע זה במתכונת גילוי טבלאית (ראו מטה דוגמא).

עמדת הסגל המלאה מפורסמת באתר רשות ניירות ערך.

 

31.12.2020

31.12.2021​

3  דונם

 דונם

שטח הגידול נטו

(בדונם)​

175  ק"ג

250  ק"ג

אומדן תנובה נטו

(בק"ג)​

6-8  

4-6  

אומדן מחיר מכירה

(בש"ח לגרם)​

שמן קנאביס רפואי -  70%

קנאביס רפואי יבש -  40%

שמן קנאביס רפואי -  60%

קנאביס רפואי יבש - 40% ​

אומדן שיעור המוצרים שימכרו כשמן קנאביס רפואי/קנאביס רפואי יבש (באחוזים)​

16  שבועות

14  שבועות

אומדן אורך מחזור הגידול

(בשבועות)​

50%​

70%​

אומדן שיעור השלמה של

מחזור הגידול (באחוזים)​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים