כניסה

סגל רשות ניירות ערך פרסם הודעה לחברות עם פעילות קנאביס לצרכי פנאי בחו"ל

‏16 יוני, 2020

‏כ"ד סיון, תש"ף

 

סגל רשות ניירות ערך פרסם הודעה לחברות עם פעילות קנאביס לצרכי פנאי בחו"ל. במהלך השנה האחרונה פנו מספר חברות לרשות בבקשה להנפיק, לראשונה בבורסה בתל אביב, פעילות בתחום הקנאביס לצרכי פנאי בחו"ל. פעילות זו אינה חוקית כיום בישראל אך, הינה חוקית במדינות שונות בעולם, בהן היא מתבצעת.

אפשרות ההנפקה בישראל של פעילות קנאביס לצרכי פנאי בחו"ל, העלתה סוגיה בדבר חוקיות ההנפקה, נוכח התחולה הפרסונלית של פקודת הסמים המסוכנים, ולפיה אזרח או תושב ישראל המבצע בחו"ל מעשה שביצועו בישראל היה מהווה עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים, רואים אותו כאילו עבר עבירה בישראל. בהתאם למצב החוקי הקיים בארץ, פעילות של חברה ישראלית בחו"ל, בתחום הקנאביס לצרכי פנאי, תהווה לכאורה, עבירה בישראל, גם אם החברה פועלת במדינה שבה פעילות בתחום הסמים מותרת בהתאם לרישיון או לאסדרה אחרת.

בהקשר זה, עלתה השאלה באשר לדין החל על פעילות קנאביס לצרכי פנאי המבוצעת בחו"ל על ידי חברה זרה במדינות בהן פעילות זו חוקית כיום, המבקשת להירשם למסחר בבורסה בתל אביב. שאלה זו מציפה מספר רב של תרחישים, וכתוצאה מכך גם סוגיות משפטיות סבוכות, ביחס להשפעה של מקום ההתאגדות, מבנה האחזקה, זהות בעלי השליטה, נושאי המשרה ונושאים נוספים. על מנת להגביר את הוודאות הרגולטורית ביחס לפעילויות אלה, הרשות מפרסמת הודעה עם פירוט המאפיינים אשר בכוונתה לבחון במסגרת הליך מתן היתר לתשקיף של חברה הפועלת בחו"ל בתחום הקנאביס לצרכי פנאי. הקו המנחה של כלל המאפיינים אותם תבחן הרשות נוגע למידת הזיקה של פעילות הקנאביס לצרכי פנאי בחו"ל, לישראל, הן ביחס לזהות בעלי השליטה בחברה והן ביחס לזהות הנהלת החברה וחברי הדירקטוריון שלה.

הודעה זו צפויה להגביר את מידת הוודאות לחברות, ככל והן יבקשו לפעול לקבלת היתר לפרסום תשקיף. חברה שתעמוד בקריטריונים המנויים בהודעת הרשות, תוכל להתחיל בהליך בקשת היתר לפרסום תשקיף (IPO).

 

ההודעה המלאה מפורסמת באתר רשות ניירות ערך.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים