כניסה

רשות ניירות ערך פרסמה התייחסות לכללי האחריות האזרחית החלים על הגילוי הנמסר על ידי חברות רישום כפול
 

‏10 יוני, 2021

‏ל' סיון, תשפ"א

בהמשך לפניות שהתקבלו ברשות ניירות ערך, בעקבות החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 27 במאי 2021 בבקשה לאישור תביעה ייצוגית בעניין סרגון, אשר עסקה בין היתר בכללי האחריות האזרחית החלים על חברות רישום כפול, מבקשת הרשות להדגיש את הנושאים הבאים:

הרשות לא הייתה צד להליך ולא התבקשה להביע במסגרתו את עמדתה, כך שהתייחסות זו אינה נוגעת להליך זה באופן ספציפי. בד בבד, עמדתה העקרונית של הרשות, כפי שהובעה בעבר בפני בתי המשפט, היא כי בתביעות אזרחיות בקשר עם דיווחיהן של חברות רישום כפול, כללי האחריות צריכים לעקוב אחרי כללי הגילוי. מכאן שבתביעות אזרחיות בגין הפרת חובת גילוי של חברת רישום כפול, כאשר הגילוי ניתן על פי הוראות הדין הזר, האחריות תהיה בהתאם לדין הזר.

לעמדת הרשות, זו הפרשנות המגשימה את תכליותיו של הסדר הרישום הכפול, לעודד רישום למסחר בבורסה בתל-אביב של חברות הנסחרות בבורסות בחו"ל, על בסיס כללי הדין הזר בו הן מחויבות בחו"ל, לצד הגנת ציבור המשקיעים בישראל. פרשנות זו מתיישבת עם הוראות הדין, מונעת סתירות פוטנציאליות ויוצרת ודאות משפטית. עמדת הרשות, כפי שהוצגה בפירוט לפני בית המשפט העליון בעניין טאואר, מפורסמת באתר רשות ניירות ערך.

עמדת הרשות אומצה בשורת החלטות של בתי משפט שונים: בעניין וריפון, בעניין מנקיינד ובעניין טאואר. בשני ההליכים האחרונים הוגשו ערעורים על פסקי הדין של בית המשפט המחוזי, ובית המשפט העליון ציין כי לדעתו צדקו בתי המשפט המחוזיים בפסיקתם לגבי תחולת הדין הזר. עוד העיר בית המשפט העליון כי יש מקום לשקול תיקון חקיקתי שיבהיר את מצב הדברים בסוגיה באופן מפורש.

בהמשך להמלצת בית המשפט העליון, מקדמת הרשות תיקון חקיקה שיעגן בחוק את העמדה האמורה כפי שהוגשה לבית המשפט העליון. תיקון זה מבהיר כי זכות התביעה של המשקיעים נותרת בעינה, אך מונע מצב בו כללי האחריות יפגעו בתפישת היסוד של הסדר הרישום הכפול, המבוסס על גילוי בהתאם להוראות הדין הזר. התאמת כללי האחריות לכללי הגילוי מיועדת גם למנוע מצב בו יחולו במקביל כללי אחריות של שתי שיטות משפט שונות באופן שיטיל על חברות הרישום הכפול נטל כפול או כללים סותרים. תיקון החקיקה האמור כבר יצא לדרך, פורסם להערות הציבור בתחילת חודש פברואר 2021 ואושר על-ידי מליאת הרשות לאחרונה. בכוונת הרשות להביא להשלמת חקיקתו במהירות האפשרית. ההצעה לתיקון החקיקה מפורסמת באתר רשות ניירות ערך.

המסמך המלא בעניין זה, מפורסם באתר רשות ניירות ערך.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים