כניסה

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה, מקימה את פורום 35+ לקידום איזון מגדרי בדירקטוריונים של תאגידים מדווחים, מנהלי קרנות נאמנות וחברות לניהול תיקים

24 אוקטובר, 2021

‏יח' חשון, תשפ"ב

מינימום 35% נשים בדירקטוריונים

במטרה לקדם כהונת נשים בדירקטוריונים, רשות ניירות ערך שואפת כי עד לשנת 2028, נשים יהוו למעלה מ- 35% בהרכב הדירקטוריונים של 50% מהתאגידים המדווחים, קרנות נאמנות וחברות לניהול תיקים המפוקחים על ידה

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה: "המצב בישראל הוא שרק ב - 16% בלבד מתוך תאגידים מדווחים, מכהנות למעלה מ-35% נשים בדירקטוריון. מדובר בנתון חלש שאינו משקף את המקום הרצוי לנשים ולתאגידים בשוק ההון של מדינת ישראל כמדינה נאורה, מתקדמת ומובילה ונדרש כאן שינוי מהותי".   

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה, מקימה את פורום 35+, לקידום איזון מגדרי בדירקטוריונים של תאגידים מדווחים, חברות לניהול קרנות נאמנות וחברות לניהול תיקי השקעות המפוקחים על ידי הרשות. הפורום יקרא '35+' ויכלול נציגים רלוונטיים מקרב המגזר הציבורי, הפרטי והמגזר השלישי במטרה להעניק ראייה רחבה, המחוברת לנעשה בתאגידים, לצורך גיבוש ארגז כלים אפקטיבי למימוש מטרה זו.

הפורום יכלול, בין היתר, על בסיס וולונטרי, את נציגיהם של תאגידים מדווחים, חברות לניהול קרנות נאמנות ומנהלי תיקים המפוקחים, בהם הדירקטוריון מונה למעלה מ - 35% נשים. אלו יהוו את חוד החנית לרתימת יתר התאגידים ויפעלו יחד לעידוד והגדלת ייצוג נשים בדירקטוריונים אלו. בנוסף, תאגידים וחברות המפוקחות על ידי הרשות המעוניינות להגדיל את האיזון המגדרי מוזמנות להצטרף לפורום  לקידום נוכחתן של נשים בדירקטוריונים.

יו"ר הרשות רואה ערך מוסף בהתגייסות תאגידים שבוחרים לקדם את הנושא באופן וולונטרי, על פני קביעת רגולציה, אשר לגישתה מהווה מוצא אחרון, נוכח השלכות שליליות שעלולות להיות בצידה. הנחת היסוד שעומדת בבסיס הקמת הפורום היא כי פעולה אקטיבית מצד תאגידים ומנהלים בתפקידי מפתח היא אשר תניע שינוי אמתי, מן השורש, בקידום הגיוון המגדרי בשוק ההון.

בהתאם לממצאי הבדיקה של מחלקת מחקר, פיתוח וייעוץ כלכלי-אסטרטגי ברשות ניירות ערך, ניתן לראות כי בשנת 2010 רק 18% מסך הדירקטורים בתאגידים מדווחים היו נשים. בחלוף עשור, בשנת 2020, כ-24% מסך הדירקטורים בתאגידים מדווחים הן נשים. בממוצע, בעשור האחרון, חל גידול שנתי של 3% במספרן של נשים המכהנות בדירקטוריונים של תאגידים מדווחים. כמו כן, ניתן לראות כי בחברות ניהול קרנות נאמנות בממוצע כ-23% מהדירקטורים הן נשים, לעומת כ-33% נשים בחברות ניהול תיקים הגדולות.

מניתוח הנתונים לשנת 2020, ניתן לראות כי רק ב - 75 מתוך 473 תאגידים מדווחים (16% בלבד) מכהנות למעלה מ-35% נשים בהרכב הדירקטוריון.  המשמעות היא כי על אף הגידול שחל בשנים האחרונות בנוכחותן של נשים בתפקידי מפתח וכדירקטוריות בתאגידים מדווחים, עדיין קיימת כברת דרך וצורך בהעלאת הנושא למודעות וקידומו.

רשות ניירות ערך רואה חשיבות רבה ביצירת גיוון בקרב חברי הדירקטוריונים, ככלל וגיוון מגדרי, בפרט, כחלק מניהול ממשל תאגידי תקין בגופים המפוקחים על ידה. תפישה זו, מתכתבת עם המגמה המובילה בשנים האחרונות להטמעת ערכי ESG בפעילותן העסקית של חברות, מתוך הבנת התועלת הגלומה בהם עבור התאגיד ולאור דרישת המשקיעים.

הרשות שואפת כי עד לשנת 2028 נשים יהוו למעלה מ-35% בהרכב הדירקטוריונים של לפחות 50% מהתאגידים המדווחים, חברות ניהול קרנות נאמנות המנהלות מעל חמישה מיליארד ₪ ומנהלי תיקים גדולים המפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.  בתוך כך, הרשות תפעל לכך שבסיום שנת 2023 נשים יהוו למעלה מ-35% מהרכב הדירקטוריונים בלפחות 25% מהגופים המפוקחים על ידי הרשות. עמידה ביעד זה תשקף גידול של 58% ביחס למספר התאגידים המדווחים, בהם מכהנות למעלה מ-35% נשים בדירקטוריונים, נכון לסוף שנת 2020. יעדים אלו יימדדו ביחס לנתונים של 2020, החל משנת 2023, לאחר שנת פעילות אקטיבית של הפורום אשר צפויה להתקיים במהלך משנת 2022.

השתתפות בפורום היא וולונטרית ואינה משפיעה על הרגולציה והחובות החלות על הגופים המפוקחים שנציגיהם משתתפים בו. בנוסף אין לראות בהקמת הפורום, בפעילותו או בזהות החברים בפורום משום חיווי דעה כלשהי מצד הרשות בנוגע לפעילות הגופים  שישתתפו בו או טיב ההשקעה בהן.

תאגידים מדווחים, מנהלי קרנות נאמנות וחברות לניהול תיקים המעוניינים להצטרף לפורום לקידום איזון מגדרי, כמו גם גופים נוספים להם פעילות בעלת זיקה לנושא, מוזמנים לפנות בדוא"ל: 

plus35@isa.gov.il

לפרטים נוספים, ניתן לפנות להדר הורן, דוברת וממונה על חינוך פיננסי, בטל' נייד:

 050-6207943

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים