כניסה

רשות ניירות ערך מבצעת ביקורת רוחב בחברות שעוסקות בתחום האשראי החוץ בנקאי
 

‏21 יולי, 2022

‏כ"ב תמוז, תשפ"ב

מחלקת ביקורת והערכה ברשות ניירות ערך פתחה בביקורת רוחב בחברות מתחום האשראי החוץ בנקאי. הביקורת נועדה להבטיח כי הגילוי הניתן למשקיעים בחברות הפועלות בענף זה הינו אמין ונאות. במסגרת הביקורת יבחנו מספר סוגיות ביניהן: נאותות המדידה והגילוי של חברות הפועלות בענף ביחס להלוואות וליתרת אשראי ללקוחות בדוחות הכספיים ונאותות ההפרשות להפסדי אשראי.

ביצוע ביקורת בענף זה תוכנן, מבעוד מועד, במסגרת תכנית העבודה של המחלקה לשנת 2022, לאור העובדה שבשנים האחרונות חל גידול משמעותי במספר החברות הפועלות בתחום האשראי החוץ בנקאי אשר גייסו כספים מציבור המשקיעים.

יחד עם זאת, נוכח האירועים שאירעו לאחרונה בחברות האשראי החוץ בנקאי, השינויים בתנאי השוק ועליית הריבית שהינה גורם המשפיע באופן מהותי על פעילות חברות אלו ויכולת ההחזר של לקוחותיהם, הוחלט להקדים את ביצוע הביקורת ולבצעה כעת.

מהלך זה מצטרף לצעדים נוספים בהם נקטה הרשות: הוראה שפרסם סגל הרשות לחברות נסחרות בתחום האשראי החוץ בנקאי אודות הגילוי הנדרש בכל הקשור לסיכונים המאפיינים את פעילות הענף ופעילות אכיפה שמתבצעת בימים אלה.

בשנת 2019 החליטה יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה, לאחד את פעילות יחידות הביקורת שפעלו במסגרת המחלקות ולהקים מחלקת ביקורת עצמאית שתהיה כפופה למנכ"ל הרשות, עו"ד עודד שפירר. בראש מחלקת ביקורת והערכה עומד עו"ד אמיר הלמר. הקמת מחלקת הביקורת נבעה מההכרה שהפעלת מערך ביקורת רשותי תאפשר שימוש מיטבי בכלי פיקוחי זה בהתאם לסדר עדיפויות שיקבע על ידי הנהלת הרשות.

פעילות הביקורת והערכה הינה כלי חשוב בארגז הכלים הפיקוחי והיא מאפשרת לבחון באופן מעמיק את אופן הציות של גופים מפוקחים להוראות הדין וכללי הרגולציה החלים עליהם, ובכך היא מגבירה את ההרתעה ורמת הציות של המפוקחים. בנוסף היא מאפשרת בחינה מעמיקה של התנהלות מפוקחים בתחום או בנושא מסוים ומאפשרת לרשות להוציא עמדות המכוונות את השוק לדרך הפעולה שמן הראוי, לעמדת הרשות, לנקוט בה.

המחלקת מבצעת ביקורות במרבית התחומים שהרשות מפקחת עליהם ובכללם ביקורות למנהלי קרנות, לנאמנים, לזירות סוחר, למנהלי תיקי השקעות, למערכי הייעוץ בבנקים ולתאגידים מדווחים. הביקורות מתמקדות בבחינת הציות של הגופים המפוקחים להוראות הדין. בביקורות ניתן דגש להיבטי ממשל תאגידי והיבטים שונים של טכנולוגיית המידע ויישום הוראות איסור הלבנת הון ומימון טרור, ככל שהדבר רלוונטי. במסגרת ביקורות בתאגידים מדווחים נבחנים גם היבטים חשבונאיים והערכות שווי.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים