כניסה

דוחות אחריות תאגידית

בהמשך להמלצות רשות ניירות ערך מחודש אפריל 2021 בעניין גילוי של תאגידים מדווחים אודות אחריות תאגידית וסיכוני ESG, הרשות מאפשרת לתאגידים מדווחים המעוניינים בכך לפרסם דוחות אחריות תאגידית באתר האינטרנט של הרשות. דוחות כאמור מהווים פרסומים וולונטריים שאינם מכוח דיני ניירות ערך, ועל כן אין חובה להגישם או לעדכנם. בהתאם, רשות ניירות ערך אינה בודקת את תוכן הדוחות האמורים והיא אינה מביעה עמדה כלשהי בעניינם, אלא רק מעמידה עמוד זה כפלטפורמה לפרסומם.

 

את דיווחי התאגידים המדווחים המחייבים על-פי הוראות הדין ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, המגנ"א, בכתובת: https://www.magna.isa.gov.il

 

שם התאגיד המדווח​

תקופת דוח האחריות התאגידית​

שפת הדוח​

דוח אחריות תאגידית

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ​

2019-2020​

אנגלית​

לדוח לחץ כאן

בנק הפועלים בע"מ

2019​

עברית​

לדוח לחץ כאן​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים