כניסה

קרן קלע - אזהרה לציבור בדבר פרסומים באמצעי התקשורת
 

בימים האחרונים אנו עדים לקמפיין בטלויזיה ובאמצעי תקשורת נוספים מצד קרן קלע או מי מטעמה, הקורא לציבור הרחב לפנות לקרן לצורך השקעות פיננסיות בה במטרה להשיג תשואה עודפת.
הרשות מבקשת להבהיר כי פעילות זו של קרן קלע אינה על דעתה ולא קיבלה את אישורה. עוד מבקשת הרשות להבהיר כי קרן קלע נחקרת כיום בחקירה פלילית בחשדות חמורים ביותר של הפרת דיני ניירות ערך והונאת מאות משקיעים בסכומי עתק בנוגע לפעילותה בעבר. הרשות מזהירה שוב את הציבור מפני הסיכונים הכרוכים בביצוע השקעות שאינן מפוקחות.
לנוסח המלא של האזהרה מפני השקעות שאינן מפוקחות לחץ כאן

הבהרות נוספות בקשר לקרן קלע

הבהרה מתאריך 29.3.2015

בהמשך לפניות ציבור נוספות שהגיעו לרשות ניירות ערך בעניינה של קרן קלע ובהמשך להבהרה הקודמת שפרסמה הרשות, חוזרת רשות ניירות ערך ומדגישה כי לא אסרה על הקרן לעמוד בהתחייבויותיה השונות כלפי לקוחותיה, ובכלל זה לא אסרה על ביצוע תשלומים או פדיונות למשקיעים בקרן. אין באמור כל הבעת דעה באשר ליכולתה של הקרן לעמוד בהתחייבויות אלו.

הבהרה מתאריך 24.3.2015

בהמשך למספר פניות ציבור שהתקבלו ברשות ניירות ערך בקשר עם החקירה הנוגעת לקרן קלע, יצוין כי לא הוטלו מגבלות אחרות מעבר למגבלות שהוטלו על אמיר ברמלי כמפורט מטה, לרבות מגבלות על מנהלי הקרן לשוחח עם לקוחות או מגבלות על הקרן לבצע תשלומים למשקיעים. עוד יצוין, כי הסברים הניתנים על-ידי הקרן בדבר מצבה או יכולתה לבצע תשלומים למשקיעים בעתיד אינם נעשים בתיאום עם הרשות או על דעתה.

להלן הסבר בדבר החשדות כפי שתוארו בבקשת הרשות למעצר בית והטלת תנאים מגבילים על אמיר ברמלי לבית המשפט :

החקירה נוגעת לחשדות באשר לפעילותה של חברת קלע – הקרן לעידוד יזמות בישראל בע"מ (להלן: "החברה"), חברה אשר על פי הצהרותיה עוסקת בפעילות השקעות ו"השלמת הון" לתאגידים ישראלים בדרך של מתן הלוואות לזמן קצר לצורך עמידה בדרישותיהם של גורמים מממנים. החשוד המרכזי בתיק זה הינו אמיר ברמלי (להלן: "ברמלי"), שהינו דירקטור בחברה ומוגדר באתר החברה כמנהל הקרן בפועל, ואשר רעייתו, דניאלה ברמלי, רשומה כבעלים היחיד של החברה. על פי החשד, גייסה החברה ממאות משקיעים סכומים המסתכמים במאות מיליוני ₪ כל זאת ללא תשקיף כמתחייב מהוראות חוק ניירות ערך התשכ"ח- 1968 כאשר גיוס זה נעשה תוך הטעיית ציבור המשקיעים ורשות ניירות ערך. חשדות נוספים נוגעים להטעיית הלקוחות לפיה תמורת הגיוס תופנה לטובת פעילות "השלמות הון" בעוד שבפועל סכומי כסף ניכרים המסתכמים במאות מיליוני ₪ הועברו לטובת מימון השקעותיו הפרטיות של ברמלי ו/או של חברות הקשורות אליו. בהתאם לאמור לעיל, חשוד ברמלי בביצוען של העבירות הבאות: עבירה של הצעה לציבור ללא תשקיף, עבירה לפי סעיף 53(א)(1) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, פרטים מטעים בהודעה לרשות, עבירה לפי סעיף 53(א)(4) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, אי קיום דרישה של הרשות לפי סעיף 53(ב)(10) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, קבלת דבר במרמה, עבירה לפי סעיף 415 לחוק העונשין התשל"ז – 1977, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירה לפי סעיף 425 לחוק העונשין התשל"ז – 1977, עבירות הלבנת הון, לפי סעיפים 3(א) ו- 4 לחוק איסור הלבנת הון התש"ס – 2000. בבקשה לבית המשפט צוין כי מממצאי החקירה עלה כי במהלך התקופה שבין 2012 - 2014, גייסה החברה ממאות משקיעים מאות מיליוני ש"ח באמצעות הנפקת אג"ח, ותוך הבטחה לתשואות גבוהות כל זאת ללא פרסום תשקיף כמתחייב על פי חוק. מממצאי החקירה עד כה עולה כי החברה מסרה פרטים מטעים לרשות ניירות ערך בדבר זהות המשקיעים, מספרם המדויק והיקף השקעתם בה. מממצאי החקירה עולה חשד כי קלע יצרה מצגי שווא בפני המשקיעים לפיהם תשקיע את הכספים שתגייס לטובת "השלמות הון" של תאגידים ישראליים, בעוד שבפועל, בניגוד לפרסומים באתר החברה ובניגוד להסכמים בין החברה לבין המשקיעים/בעלי האג"ח, שימשו מרבית כספי המשקיעים לטובת השקעות פרטיות של ברמלי ו/או השקעות בחברות הקשורות אליו. קיימים ממצאים רבים המחזקים את החשדות בנוגע למעורבותו של ברמלי בביצוע העבירות.

בהמשך לבקשה האמורה שהוגשה לבית המשפט, החליט בית המשפט כי אמיר ברמלי ישהה במעצר בית עד יום 24.3.15, יפקיד ערבות בנקאית של 1,700,000 ש"ח, יוצא כנגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ, הוא לא יצור קשר עם מי מהמעורבים בפרשה בנוגע לפרשה הנחקרת וייאסר עליו לדבר עם אחרים על קרן קלע או על נושא החקירה.

 

תגיות:
 
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים