כניסה

רשות ניירות ערך מפרסמת מסמך היוועצות אודות אחריות תאגידית וסיכוני ESG

במהלך התקופה האחרונה, בחן סגל הרשות את שאלת הצורך במתן גילוי, וולונטרי או מנדטורי, על ידי החברות הציבוריות, בנוגע לאופן בו אותן החברות מנהלות סיכוני .ESG  בחינה זו בוצעה לאור המגמה הקיימת בשווקי הון מובילים ברחבי העולם, בהם ניתן גילוי כאמור על ידי מספר הולך וגדל של חברות ציבוריות. יתר על כן, ניכר כי משקיעים בינלאומיים גדולים שוקלים ומייחסים משקל, במסגרת בחינת אפשרויות ההשקעה שלהם, להיבטים שונים הקשורים להתנהלות החברתית של החברות המהוות פוטנציאל להשקעה אפשרית. 

ניכר כי רגולטורים ברחבי העולם הציבו את נושא ניהול סיכוני ה-ESG , והגילוי הרלבנטי, על סדר יומם. כמו כן, ניתן לראות כי על אף שאין בארה"ב דרישת גילוי מנדטורית בנושאיESG , הרי שבפועל, למעלה מ - 86% מהחברות הגדולות אשר מניותיהן נמנות על מדד S&P 500 מספקות גילוי בתחום ה-ESG באופן וולונטרי. 

בישראל, נכון להיום, דרישות הגילוי מכוח דיני ניירות ערך מחייבות פרסום מידע על בסיס עיקרון המהותיות, אשר חל גם בכל הקשור בנושאי ESG. במרבית שווקי ההון המפותחים בהם נדרשות החברות לתת גילוי כאמור, דרישות הגילוי באשר לסיכוני ESG ואופן ניהולם אינן חלות מכוח דיני ניירות ערך.

לאור ההתפתחויות שחלו בשנים האחרונות בשווקי ההון המובילים בעולם, והעניין הגובר שמגלים משקיעים, מקומיים ובינלאומיים, בנושא האחריות החברתית, סגל הרשות מזמין את הציבור להתייחס לשאלת הצורך בגילוי בנושא סיכוני ESG ואופן ניהולם מצד החברות, כמו גם לשאלות הבאות:

 1. האם יש צורך בגילוי בנושאי ESG, ואם כן, באיזה נושאים באופן ספציפי?

 2. ככל שיש מקום לגילוי בנושאי ESG - מהי מתכונת הגילוי המתאימה בהקשר זה?

 3. ככל שיש מקום לגילוי בנושאי ESG, האם גילוי זה צריך להיות וולונטרי או מנדטורי (מכוח הוראת דין)?

 4. ככל שיש מקום לגילוי בנושאי ESG, מהו מיקומו הרצוי? (למשל, חלופות מיקום אפשרויות הן אתר האינטרנט של החברה, מערכת המגנ"א בה מרוכזים דיווחי החברות, או אתר ייעודי שירכז דיווחים בנושאי ESG).

 5. האם יש הצדקה לגילוי בנושאי ESG דווקא מחברות הנסחרות בבורסה?

 6. האם יש הצדקה לגילוי בנושאי ESG מכלל החברות הנסחרות בבורסה?

 7. מהן התשומות והעלויות שעשויות להיות כרוכות בהכנת גילוי בנושאי ESG?

 8. האם גילוי בנושאי ESG עלול לגרום נזק לפעילותן העסקית של החברות הנסחרות בבורסה ולכלכלת ישראל?

 9. האם העיתוי הנוכחי, ברקע משבר נגיף הקורונה, הנו עיתוי מתאים לטיפול בנושא?

 10. האם הגילוי שיש כיום מהווה מגבלה עבור קרנות נאמנות מוטות השקעות לפי קריטריונים של ESG מביצוע השקעות בבורסה המקומית?

 11. האם יש מקום למתן תמריצים שונים, לרבות, תמריצי מס ו/או סבסוד הכנת דוחות דירוג בתחום ה-ESG לחברות נסחרות בבורסה אשר יכללו גילוי בנושאי ESG?

אנו מזמינים את הציבור הרחב להביע את עמדתו ואת הערותיו בקשר עם האמור במסמך זה, עד ליום 17 בספטמבר 2020.

לצפייה במסמך לחץ כאן

 

אנשי קשר: עו"ד אלי דניאל, עו"ד גליה לוי, רו"ח רעות קסלר

אי-מייל: ESGPROJECT@isa.gov.il

טלפון: 02-6556444, 03-7109970

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים