כניסה

עיצומים כספיים- תעודות סל
המפרהעובדות המהוות עילה להטלת עיצום כספי ואופן חישובו

הסעיפים שהופרו

[החלק והסעיף בתוספת החמישית לחוק]

החלטת הרשות
 ​ועדת עיצום כספי מיום 27.06.2017
הראל סל בע"מ

מכירת 2 סדרות של תעודות חסומות

סכום העיצום: 1,000,000 ₪
הפחתת סכום העיצום הכספי לפי תקנות 2(1), 2(2) ו- 2(2א) בשיעור של 62.5%: 625,000 ₪

סה"כ: 375,000 ₪

סעיף 15 לחוק ניירות ערך

[פרט (1) לתוספת החמישית לחוק]

החלטה מיום 27.6.17
 
דרישת עיצום כספי בסך כולל של  375,000 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים