כניסה

עיצומים כספיים- הלבנת הון
רקע:

הועדה להטלת עיצום כספי הוקמה על ידי שר האוצר ומורכבת משלושה חברים - יו"ר רשות ניירות ערך אשר מכוח סמכותו כממונה משמש כיו"ר הועדה, עובד רשות ניירות ערך נוסף, ומשפטן, עובד משרד המשפטים, שמונה על ידי שר המשפטים.
 
הועדה מוסמכת להטיל עיצום כספי על מנהלי תיקים וחברי בורסה אשר אינם עומדים בחובות המוטלות עליהם לפי חוק איסור הלבנת הון.
 
על הדרישה לתשלום עיצום כספי ניתן לערער בפני בית משפט שלום, תוך 30 ימים מיום נמסרה דרישה כאמור. על החלטת בית המשפט ניתן לערער ברשות לבית משפט מחוזי.
 
על פי החוק, העיצומים הכספיים מופקדים לזכות הקרן שהוקמה לפי סעיף 36ח לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים