כניסה

פרטים חסרים בדוחות עיתיים ובדוח דירקטוריון
המפרהעובדות המהוות עילה להטלת עיצום כספי ואופן חישובו

הסעיפים שהופרו

[החלק והסעיף בתוספת החמישית לחוק]

 

החלטת הרשות

ועדת עיצום כספי מיום 19.7.22 

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ 

אי גילוי בדוחות תקופתיים אודות זהות לקוח מהותי ומאפייני ההתקשרות עימו

עיצום כספי: 140,964 ₪

הפחתה של 25% לפי תקנה 2(1) לתקנות ההפחתה בסך של 35,241 ₪.

הפחתה של 10% לפי תקנה 2(2א) לתקנות ההפחתה בסך של 14,096 ₪.

סכום עיצום הכספי כולל: 91,627 ש"ח

הוראות סעיף 36 לחוק ניירות ערך ותקנה 8א לתקנות הדוחות [פרט (9) לתוספת החמישית לחוק]

החלטה מיום

 19.7.22
דרישת עיצום כספי כולל של 91,627 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

 

ועדת עיצום כספים מיום 13.4.21​ ​ ​

ארית תעשות בע"מ​

פרט חסר בדוחות תקופתיים בשנים 2017 עד 2019 


יצויין כי ביום 9 ביולי אושר לחברה פטור מגילוי סוד מסחרי בשל פרט זה. 


עיצום כספי: 95,774 ש"ח 


הפחתת סכום העיצום לפי תקנות 2(1) ו-2(2)(א) בשיעור של 50%: 47,887 ש"ח 


סכום העיצום הכספי: 47,887 ₪ ​


סעיף 36 לחוק ניירות ערך ותקנה 8א לתקנות הדוחות ​

החלטה מיום 13.4.21 

דרישת עיצום כספי כולל של 47,887 ש"ח 

ועדת עיצום כספי מיום 25.9.2019
קבוצת פלסטו קרגל בע"מ​

אי מתן נימוקי הדירקטוריון לכך שסימני האזהרה אינם מצביעים על בעיית נזילות בחברה.

עיצום כספי: 138,316   ש"ח
תוספת הפרה נמשכת: 60,000 ₪

הפחתת סכום העיצום לפי תקנות 2(1) ו-2(2א) בשיעור של 50%: 69,158 ₪.

סה"כ:  69,158 ₪


סעיף 36 לחוק ני"ע ותקנה 10(ב)(14) או תקנה 10(ב)(1)(ד) לתקנות הדיווח

[פרט (3)(א) ו-(9) לתוספת החמישית לחוק[

החלטה מיום 25.9.2019

דרישת עיצום כספי בסך כולל של 69,158 ש"ח
מכתב דרישת עיצום כספי

​ ​ ​ ​ועדת עיצום כספי מיום 4.8.2019

אאורה השקעות  בע"מ​​​

היעדר גילוי בדוחות התקופתיים לשנים 2016 ו-2017 על תמורה בגין עסקת בעלי עניין
הפרה ראשונה:

עיצום כספי: 101,618 ₪

הפחתה של 25% לפי תקנה 2(1) לתקנות ההפחתה בסך של 25,404 ₪.

סכום עיצום הכספי– 76,213 ₪.

הפרה שנייה:

עיצום כספי : 165,551 ₪

הפחתה של 25% לפי תקנה 2(1) לתקנות ההפחתה בסך של 41,387 ₪

סכום עיצום הכספי– 124,163 ₪.

סה"כ בגין 2 ההפרות: 200,376 ש"ח


סה"כ: 22,500 ₪

תקנה 41(א1) לתקנות דוחות כספיים שנתיים

[פרט 9 לתוספת החמישית לחוק]

החלטה מיום 4.8.2019
דרישת עיצום כספי בסך כולל של 200,376 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

​ ​ ​ ​ועדת עיצום כספי מיום 3.9.2018

אנדימד בע"מ​

לא כלל בדוחות רבעוניים ובטיוטת תשקיף פרט שנקבעה בחוק דרישה מיוחדת לציינו


סכום העיצום: 30,000   ש"ח
הפחתת סכום העיצום לפי תקנה 2(1) בשיעור של 25%: 7,500 ₪.

סה"כ: 22,500 ₪​

הוראות תקנה 39א לתקנות הדיווח ותקנה 44(א1) לתקנות פרטי תשקיף.

[פרטים (3) ו-(9) לתוספת החמישית לחוק]​

החלטה מיום 3.9.2018

דרישת עיצום כספי בסך כולל של 22,500 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

ועדת עיצום כספי מיום  17.11.2015
קבוצת חנן מור-החזקות בע"מ ​

אי צירוף דוח תזרים מזומנים חזוי לדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2014.


סכום העיצום: 31,272 ₪. 
תוספת הפרה נמשכת: 50,659 ₪.
הפחתת סכום העיצום הכספי לפי תקנות 2(1), 2(2א) ו- 2(4) בשיעור של 65%: 53,255 ₪.

סה"כ: 28,675 ₪.​

הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע יחד עם הוראות תקנה 10(ב)(14) לתקנות הדיווח.

[פרט 3(א) ופרט (9) לתוספת החמישית לחוק]

החלטה מיום 17.11.2015

דרישת עיצום כספי בסך כולל של  28,675 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

​​ועדת עיצום כספי מיום  23.7.14​ו-27.7.14
מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ​
חסרים בגילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי שנכלל בדוח הדירקטוריון לרבעון הראשון של שנת 2013 בנוגע לפירוט ההנחות ביחס למחיר הצפוי של מניית בז"ן,
רגישות נתונים לשינוי במשתנה תלוי שוק וגילוי מספק בנוגע לתכניות החברה למחזור הלוואות.
 
סכום העיצום: 240,000 ₪.
 
הפחתת סכום העיצום הכספי לפי תקנות 2(1) ו-2(4)בשיעור של 50%: 120,000 ₪.
סה"כ: 120,000 ₪.​
הוראות סעיף 36 לחוק ניירות ערך ותקנות 10(ב)(14)(א1)(1) ו-10(ב)(14)(א1)(2) לתקנות הדוחות. [פרט 9 לתוספת החמישית לחוק]​
החלטה מימים 23.7.14 ו-
27.7.14
 
דרישת עיצום כספי בסך כולל של 120,000 ש"ח
 

מכתב דרישת עיצום כספי​ ​

ועדת עיצום כספי מיום 21.5.14​

אאורה  השקעות  בע"מ ​

חסרים בגילוי בדוח דירקטוריון החברה לשנת 2012, בנוגע לשעבודים לטובת
מחזיקי האג"ח.

סכום העיצום: 30,000 ש"ח

תוספת הפרה נמשכת: 60,000 ש"ח

הפחתת סכום העיצום לפי תקנות 2(1) ו-2(2)  בשיעור של 50%: 45,000 ₪.

 

הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע והוראות תקנה 10(ב)(13) לתקנות הדיווח ביחד עם פרטים 7 ו-8 לתוספת השמינית לתקנות.החלטה מיום 21.5.14

דרישת עיצום כספי בסך כולל של  45,000 ש"ח

 

 

מכתב דרישת עיצום כספי
ועדת עיצום כספי מיום 24.11.2013​ ​ ​ ​
אס.די.אס (סטאר מערכות בטחוניות) בע"מ
אי מתן נימוקי הדירקטוריון מדוע לאור קיומו של גרעון בהון החוזר אין הדבר מצביע על בעיית נזילות (לאור בחינת התקיימותם של "סימני אזהרה" בתאגיד).
סכום העיצום: 30,000 ש"ח
תוספת הפרה נמשכת: 65,400 ש"ח
הפחתת סכום העיצום לפי תקנות 2(1), 2(2) ו- 2(4) בשיעור של 60%: 95,400 ₪.
סה"כ: 38,160 ₪​
הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע והוראות תקנות 10(ב)(1)(ד) (ו-10(ב)(14) ו- 48 לתקנות הדיווח.
[סעיפים (3)(א) ו-(9) בתוספת החמישית לחוק]​

החלטה מיום 24.11.13

דרישת עיצום כספי בסך כולל של 38,160 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי​ 

ועדת עיצום כספי מיום 10.02.2013​ ​ ​ ​
מפעלי פ.מ.ס מיגון בע"מ

אי מתן גילוי לפרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם.

 

סכום העיצום: 500,000 ש"ח

תוספת הפרה נמשכת: 1,050,000 ש"ח

הפחתת העיצום לפי תקנות 2(1), 2(2)(ב) ו-2(4) בשיעור של 75%: 1,162,500 ₪.

 

סה"כ: 387,500 ₪

הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע והוראות תקנות 10(ב)(7) ו-48(ג)(7) לתקנות הדיווח וכן סעיפים 2(ב), 2(ג) ו-2(ו) לתוספת השנייה לתקנות.

 

[סעיפים 3(א) ו-(9) לתוספת]

 

החלטה מיום 10.02.2013

 

דרישת עיצום כספי בסך כולל של  387,500 ש"ח

 

מכתב דרישות עיצום כספי

ועדת עיצום כספי מיום 09.09.2009​ ​ ​ ​
ארזים השקעות בע"מ

היעדר גילוי בנושא ניתוח רגישות בדוח הדירקטוריון של  דוחות הרבעון השני והשלישי של שנת 2008 ובביאור אירועים לאחר תאריך המאזן של הרבעון השלישי של 2008

 

סכום העיצום: 15,000 ש"ח

סה"כ: 30,000 ש"ח

 

הוראות תקנה 48(ג)(7),

תקנה 40(א),  וסעיפים

2.ו. ו- 2.ז. לתוספת השנייה לתקנות

(דוחות  תקופתיים ומיידיים)

 

[חלק א' סעיפים 3, 4]

החלטה מיום:

9.9.2009

 

דרישת עיצום כספי בסך כולל של

30,000 ש"ח

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים