כניסה

דוחות הקצאה פרטית
המפרהעובדות המהוות עילה להטלת עיצום כספי ואופן חישובו

הסעיפים שהופרו

[החלק והסעיף בתוספת החמישית לחוק]

החלטת הרשות
ועדת עיצום כספי מיום 23.12.2014​​
​ווקסיל ביו בע"מ

אי פרסום במועד של דוח מיידי בדבר הצעה פרטית מהותית. סכום העיצום: 30,000 ₪.

תוספת הפרה נמשכת: 10,200 ₪.

הפחתת סכום העיצום הכספי לפי תקנות 2(1), 2(2), 2(2א) ו-2(5)בשיעור של 72.5%: 29,145 ₪.
סה"כ: 11,055 ₪.​

הוראות סעיף 36 לחוק ניירות ערך ותקנה 20 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס—2000.

[פרטים 3(א) ו- 9 לתוספת החמישית לחוק]

החלטה מיום 23.12.2014

דרישת עיצום כספי בסך כולל של 11,055 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

ועדת עיצום כספי מיום 12.11.2008​ ​ ​ ​

כפרית תעשיות (1993) בע"מ

 

אי דיווח במועד בדבר החלטת הדירקטוריון להקצאת כתבי אופציה למנכ"ל החברה.

איחור של 12 ימים בדבר החלטת הדירקטוריון להקצאת כתבי אופציה ליו"ר דירקטוריון החברה.

 

סכום העיצום: 120,000 ₪

(60,000 עבור כל הפרה)

תוספת הפרה  נמשכת 1: 52,800  ש"ח

תוספת הפרה נמשכת 2: 26,400 ש"ח

סה"כ :199,200 ש"ח

סעיף 36 לחוק, תקנה 20 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה),

 

[חלק א' סעיף 3]

החלטה מיום:

12.11.2008

 

דרישת עיצום כספי בסך כולל של 199,200 ש"ח.

 

מכתב דרישת עיצום כספי

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים