כניסה

הגשת בקשה למימון תובענה ייצוגית או תביעה נגזרת

סעיף 55ג(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, מאפשר למי שמבקש להגיש תובענה ייצוגית לפי הוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, בעילה ייצוגית כמפורט באותו סעיף, לבקש מרשות ניירות ערך לשאת בהוצאותיו.
סעיף 205א לחוק החברות, התשנ"ט-1999, מאפשר למי שמבקש להגיש תביעה נגזרת לבקש מרשות ניירות ערך לשאת בהוצאותיו.
בקשות מימון כאמור ניתן להגיש באמצעות שליחתן בצירוף מסמכים רלבנטיים למשרדי רשות ניירות ערך בתל-אביב (רחוב מונטיפיורי 35, תל-אביב) או לכתובת הדוא"ל של הממונה על תובענות ייצוגית ותביעות נגזרות ברשות ניירות ערך, עו"ד לירון כהן דניאלי (בכתובת הדוא"ל lironc@isa.gov.il).
הרשות מעודדת הגשת בקשות מימון באמצעות דוא"ל.
ככל שבקשות המימון מוגשות לאחר פתיחת ההליך בבית המשפט, יש להגישן בליווי כל האסמכתאות והנספחים כפי שהוגשו לבית המשפט (וזאת בין אם בקשת המימון מוגשת בדואר/באמצעות שליח או באמצעות דוא"ל).

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים