כניסה

החלטות הרשות לסייע במימון תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות

סמכות המימון שהוקנתה לרשות לסיוע במימון תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות מנויה בסעיף 55ג לחוק ניירות ערך, וסעיף 205א לחוק החברות, בהתאמה. שני הסעיפים דומים במהותם וקובעים כי הרשות רשאית לסייע במימון הליכים קבוצתיים אלו, בסכום ובתנאים שתקבע הרשות.  

בהתאם לקבוע בסעיפי חוק אלו, הרשות שוקלת בהחלטתה אם לשאת בהוצאות התובענה הייצוגית או התביעה הנגזרת את השיקולים הבאים: (1) העניין הציבורי שמעוררת התובענה; ו- (2) האם קיים סיכוי סביר שבית המשפט יקבל את בקשת האישור.

בנוסף, כחלק מהחלטתה אם לסייע במימון ההליך הרשות שוקלת שיקולי מדיניות רוחביים, דוגמת שיקולי תקציב ומדיניות אכיפה, תוך שאיפה מתמדת להגשמת תכלית סמכות המימון שהוקנו לה ושמירה על האינטרס הציבורי.

אוגוסט 2022 – הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית
בעניין MHR1 ניהול השקעות בע"מ ואח' (ת"צ 39239-01-22)

עניינה של בקשת האישור בטענה של הצעה ומכירה של ניירות ערך לציבור ללא תשקיף על ידי המשיבים בניגוד להוראות סעיף 15(א) ו-15(ב) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. על פי הנטען בבקשת האישור, העובדה שלא פורסם תשקיף כדין, גרמה למבקשת ולכלל חברי הקבוצה המיוצגת הפסדים בסכום מוערך של 63,000,000 ₪.

דצמבר 2021 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית בעניין מגוריט ישראל בע"מ ואח' (ת"צ 40970-03-20)

התביעה הייצוגית נשוא בקשת האישור נסובה סביב הנפקה בלתי-אחידה שביצעה חברת מגוריט ישראל בע"מ, קרן ריט הפועלת בתחום הנדל"ן למגורים.
 הטענה המרכזית של המבקש היא כי ההנפקה - שבה גויסו 414 מיליוני ש"ח, בניכיון של 12% מתחת למחיר השוק - מקפחת את בעלי מניות המיעוט,
 וכן שהיא אושרה שלא כדין, תוך הפרת חובות הזהירות של נושאי משרה בה, רשלנות ועשיית עושר ולא במשפט.
 גובה הנזק לבעלי המניות הוערך בחוות דעת מומחה כלכלי בין 20,449,000 ש"ח לבין 49,767,000 ש"ח.

 דצמבר 2021 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית בעניין סטארווד ואח' (ת"צ 31272-02-20)

הטענה המרכזית שעומדת בבסיס התביעה היא הטעיה של משקיעי שוק ההון בישראל על ידי חברת סטארווד ונושאי משרה בה, אשר לפי הנטען לא עמדו בחובות הגילוי החלות עליהם ובכך הפרו בין היתר את הוראות דיני ניירות ערך. כפי שנטען בבקשת האישור, תשקיף החברה היה חסר ומטעה והושמטו ממנו פרטים מהותיים, וכך גם הדיווח המיידי של החברה בקשר להסכם הלוואה בו התקשרה. הנזק הנטען שנגרם לכלל חברי הקבוצה המיוצגת כתוצאה מכך מוערך בסכום של 99,600,000 ש"ח.

יוני 2021 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית בעניין בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ואח' (ת"צ 28270-11-20)

הטענה המרכזית העומדת בבסיס בקשת האישור היא כי בזק ונושאי משרה בה כללו פרטים מטעים בדוחותיה, וכן הפרו את חובות הגילוי והדיווח המוטלות עליהם מכוח הוראות דיני ניירות ערך. כך, עניינה של בקשת האישור בטענה כי בזק הפרה את חובות הדיווח שלה ביחס למתווה שגיבש משרד התקשורת בקשר עם מיגור תופעת "המנויים הכפולים" ואודות השלכותיו על החברה והכנסותיה. הנזק הנטען שנגרם כתוצאה מכך לחברי הקבוצה המיוצגת מוערך בסך של 55-65 מיליון ש"ח.

אוקטובר 2020 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית בעניין חברת תמר פטרוליום בע"מ ואח' (ת"צ 7294-02-19)

התובענה הייצוגית עוסקת במהלך שיווקי שנקטה חברת תמר פטרוליום בע"מ, כחלק מהנפקה ראשונה של מניות (IPO) בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים בלבד. במסגרת המהלך השיווקי הופץ לגופים המוסדיים מסמך הכולל, בין היתר, את הדיבידנדים הצפויים בתקופה של 4.5 השנים (יולי 2017 – דצמבר 2021) – בסכום מצטבר של 216 מיליון דולר. צפי הדיבידנדים לא נכלל בתשקיף, והמסמך שהופץ לגופים המוסדיים לא דווח לציבור הרחב באמצעות מערכות המגנא או המאיה.  

הטענה המרכזית העומדת בבסיס התביעה היא כי תמר פטרוליום ונושאי משרה בה ידעו, ולכל הפחות היו צריכים לדעת, במועד הסמוך לפני הנפקת המניות, כי אין ביכולת החברה לחלק בתקופת התחזית דיבידנדים בסכום של 216 מיליון דולר. נטען כי בכך, תמר פטרוליום ונושאי משרה בה, הטעו והציגו מצג שווא לציבור המשקיעים וכתוצאה מכך נגרם לחברי הקבוצה נזק של למעלה מ-53 מיליון דולר. 

יולי 2020 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית בעניין נוחי דנקנר ואח' (ת"צ 67187-11-18)

הטענה העיקרית העומדת בבסיס התביעה היא כי נוחי דנקנר, כבעל השליטה בחברת אי.די.בי. חברה לאחזקות בע"מ (אי.די.בי.), יחד עם איתי שטרום ביצעו בחודש בפברואר 2012 "הרצת מניות" במטרה להשפיע באופן מלאכותי על שער מניית אי.די.בי., באופן שיהיה גבוה ככל הניתן, וזאת לפני גיוס הון על ידי אי.די.בי. באמצעות הנפקת מניות וכתבי אופציה המירים. התובענה הייצוגית נסמכת בעיקרה על ממצאים ומסקנות של פסקי הדין החלוטים המרשיעים את נוחי דנקנר ואת איתי שטרום בעבירות על פי חוק ניירות ערך. הסעד המבוקש לקבוצה המיוצגת הינו פיצוי בסכום של כ-90 מיליון ש"ח.

ספטמבר 2019 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית בעניין חברת פועלים אי. בי. אי. - ניהול וחיתום בע"מ ואח' (ת"צ 48536-12-17)

הטענה העיקרית העומדת בבסיס התביעה היא כי החברה הסתירה מידע מהותי מציבור המשקיעים כאשר לא גילתה להם פרטים מהותיים, אודות סיכונים משמעותיים הנוגעים לפעילות הנפקת חברות נדל"ן אמריקאיות, שהינה מקור הכנסותיה העיקרי והרווחי ביותר של החברה.   

פברואר 2019- הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית בעניין חברת אפולו פאוור ואח' (ת"צ 60401-12-17)

הטענה העיקרית העומדת בבסיס התביעה היא כי הדיווח המיידי שפרסמה חברת אפולו פאוור בבוקר יום 18.12.2017 אשר התייחס לניסוי שערכה החברה בכריית מטבעות קריפטוגרפיים באמצעות מערכת סולארית שנמצאת בהליכי פיתוח בחברת הבת "סולאפיינט", כלל פרטים מטעים וחסרים לגבי הניסוי. כתוצאה מכך, נגרם נזק למבקשים שרכשו את ניירות הערך בעקבות הדיווח האמור.

דצמבר 2018 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תביעה נגזרת בעניינן של החברות דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ורבוע כחול נדל"ן בע"מ (ת"א 49997-11-16)

הטענה העיקרית העומדת בבסיס התביעה היא כי התקשרות החברות, דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ורבוע כחול נדל"ן בע"מ, עם בעל השליטה בעסקאות למתן שירותים משפטיים, התבצעו בהיעדר הליכי אישור כנדרש בחוק החברות - בהיותן חריגות, ומשכך עסקאות אלו הן בטלות והחברות זכאיות להשבת הסכומים האמורים. בנוסף לכך, נטען כי הימנעות הדירקטוריונים מדיון בעסקה במשך שנים ארוכות עשויה להוות הפרה של חובת הזהירות וחובת האמונים של הדירקטורים.

דצמבר 2018 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תביעה נגזרת בעניין רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ (תנ"ג 14044-05-17)

הטענה העיקרית העומדת בבסיס התביעה היא כי התקשרות החברה, רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ, עם בעלי השליטה בעסקאות שכירות של נכסים מהם פועלת החברה, התבצעו בהיעדר הליכי אישור כנדרש בחוק החברות - בהיותן עסקאות חריגות, ומשכך עסקאות אלו הן בטלות והחברה זכאית להשבת הסכומים האמורים. כמו כן, נטען כי הנתבעים, שכיהנו כנושאי משרה ובעלי השליטה בחברה, הפרו את חובת האמונים וחובת הזהירות. הסעד המבוקש הוא כ- 175 מיליון ₪ בגין הכספים ששולמו לבעלי השליטה במסגרת עסקאות השכירות. 

ספטמבר 2018 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תביעה נגזרת בעניין חברת אינטרקולוני השקעות בע"מ ואח' (תנ"ג 53151-03-15)

הטענה העיקרית העומדת בבסיס התביעה היא כי הנתבעים, שכיהנו כנושאי משרה ובעלי השליטה בחברת אינטרקולוני השקעות בע"מ, לא פעלו להשגת המירב מנכסי החברה הנכדה, ובכך התרשלו בחובתם לפעול למען טובת החברה והפרו את חובת הזהירות תוך ביצוע עסקאות בניגוד עניינים אשר אושרו שלא כדין, ותוך שמנכ"ל החברה מרוויח על חשבון החברה ופועל בהפרת אמונים. הסעד הנטען בכתב התביעה הוא פיצוי כספי בסך כ-36,000,000 ₪. בית המשפט המחוזי דחה את בקשת האישור וקבע, בין היתר, כי המבקש הצביע אומנם על תשתית ראייתית לכאורה לקיומה של עילת תביעה כנגד מנכ"ל החברה בגין הפרת חובת האמונים, ואולם משלא הוכיח המבקש כי הוא בעל מניות בחברה הוא אינו מתאים לנהל התביעה ובקשת האישור נדחית. המבקש הגיש כנגד החלטה זו ערעור לבית המשפט העליון.

נובמבר 2017 – הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית בעניין חבס השקעות (1960) בע"מ ואח' (ת"צ 29437-04-13)

הטענה העיקרית העומדת בבסיס התובענה הייצוגית היא הפרת חובת דיווח, בקשר לפירעון חלקי של הלוואת בעלים שנתנה החברה לחברה בת שמניותיה שועבדו לטובת מחזיקי האג"ח. על פי הנטען בתובענה, פירעון ההלוואה היה אירוע מהותי, המחייב בדיווח מיידי, שכן היה בו כדי להשפיע על שער איגרות החוב ועל שווי הבטוחה שניתנה למחזיקי האג"ח. בית המשפט אישר את בקשת האישור וקבע שהתובע הרים את הנטל הנדרש בשלב הבקשה והוכיח קיומה של חובת דיווח מיידי. הסעד הנטען בכתב התביעה הוא פיצוי כספי בסך 82,613,466 ₪.

יוני 2017 – הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית בעניין אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (ת"צ 37693-06-15)

הטענה העיקרית העומדת בבסיס בקשת האישור היא הפרת חובת גילוי של החברות מקבוצת אפריקה ישראל, בהקשר לדיווחי החברות שלפיהם נפלו טעויות בדוחותיהם הכספיים בשנים 2012 – 2014 כתוצאה מאי סדרים בניהול הכספי של חברות בנות בקבוצה. בבקשה נטען כי דוחותיהם הכספיים של החברות כללו פרטים כוזבים על אודות מצב החברות, לרבות ביחס להון עצמי, מלאי, הכנסות ורווחים של החברות. כן נטען כי הדיווחים של החברות על אודות גילוי הפרטים המטעים והצורך בתיקון הדוחות היה חסר וכלל פרטים מטעים. הבקשה מכוונת לחברות, לנושאי משרה בהן, וכן לרואי החשבון המבקרים של החברות. הנזק המוערך בגין הפרטים המטעים עומד על סך של 71,669,000 ₪.

פברואר 2017  –  הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון בקשה לאישור תביעה נגזרת בעניין י.ו.א.ל ירושלים אויל אקספלוריישן בע"מ ואח' (תנ"ג 18839-04-15)

הטענה העיקרית העומדת בבסיס הבקשה היא שהחלטה שקיבלה החברה להקצות אופציות למזכירת החברה והיועצת המשפטית שלה, נעשתה בניגוד לדין. בבקשה נטען שלא ניתן גילוי לקיומו של קשר אישי וקרוב בין היועצת המשפטית ויו"ר דירקטוריון החברה. לטענת המבקש, קשר זה היה צריך להביא לסיווגם של יו"ר הדירקטוריון, ושל דירקטורים נוספים הקשורים אליו, כבעלי עניין אישי בעסקת הקצאת האופציות. כן נטען כי נושאי המשרה בחברה הפרו את חובותיהם כלפיה מאחר שלא שקלו בהחלטתם את העובדה שבסמוך ובמקביל להקצאת האופציות התגלה מידע על אודות תגלית גז משמעותית שהיה בו כדי להשפיע באופן מהותי על שער ניירות הערך של החברה, וכפועל יוצא גם על שווי ההטבה שניתנה ליועצת המשפטית. הסעד הנתבע הוא ביטול העסקה והשבת האופציות שהוקצו ע"י החברה וטרם מומשו, או לחלופין חיוב המשיבים לפצות את החברה בגין הנזק שנגרם לה כתוצאה מהקצאת האופציות.

פברואר 2017 –הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית בעניין אוליצקי כריה     (1990) בע"מ (ת"צ 36604-02-10)

הטענה העיקרית העומדת בבסיס התובענה היא כי התמורה ששולמה עבור מניות חברת אוליצקי כריה        (1990) בע"מ, במסגרת הצעת רכש מלאה הייתה פחותה משוויון ההוגן של המניות. בין היתר נטען כי קביעת המחיר על ידי בעלי השליטה נעשתה בלי שביצעו כל הערכה אובייקטיבית או שקיבלו חוות דעת חשבונאית המעריכה את שווי החברה לצורך הצעת הרכש. הסעד הנתבע הוא לחייב את המשיבים לשלם למבקש וליתר בעלי המניות שמניותיהם נרכשו בהצעת הרכש סכומים נוספים.

אוקטובר 2016 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תביעה נגזרת בעניין אאורה השקעות בע"מ ואח' (תנ"ג 41206-03-16)

הטענה העיקרית העומדת בבסיס עניין זה היא כי ההחלטה על התקשרות החברה עם משרד עורכי דין המצוי בבעלות אשתו של בעל השליטה בחברה לא התקבלה כדין, כיוון שהיה צורך לסווג את אחד מבעלי המניות בחברה כבעל עניין אישי בעסקה, דבר שהיה מביא לאי-אישורה. כמו כן, נטען כי בטרם אושרה עסקת ההתקשרות האמורה לא התקיים על ידי וועדת הביקורת "הליך תחרותי" כמשמעותו בסעיף 117 לחוק החברות. לטענת המבקש, עסקת ההתקשרות האמורה פוגעת בטובת החברה ומביאה להעברת כספים מהחברה הציבורית אל משרד עורכי דין האמור, וזאת על חשבון החברה וציבור בעלי המניות.

יוני 2016 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון התובענה הייצוגית בעניין די-פארם בע"מ (ת"צ 38731-08-15)

הטענה העיקרית העומדת בבסיס התובענה היא כי המשיבים לא גילו בתשקיף ההנפקה של החברה את התוצאה האמיתית של ניסוי שנערך על ידי החברה בתרופה המרכזית שבפיתוחה, ואף הדגישו את הצדדים החיוביים של הניסוי ובכך הטעו את ציבור המשקיעים. לטענת המבקשים בטרם פורסם התשקיף פורסם מאמר מקצועי שחובר, בין היתר, על ידי בכירי החברה שבו נכתב כי המטרה הראשונית של הניסוי לא הושגה, אך מידע זה לא נכלל בתשקיף. לטענת המבקשים הנזק שנגרם למשקיעים כתוצאה מאי הגילוי מסתכם בסכום של כ-100 מיליון ש"ח.

יוני 2016 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון התובענה הייצוגית בעניין בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (ת"צ 44126-01-15)

הטענה העיקרית העומדת בבסיס התובענה היא כי בזק לא דיווחה כראוי על החלטת משרד התקשורת להפחית את דמי הקישוריות (תשלום שמקבלות חברות הסלולר עבור שיחות נכנסות), ועל החלטת משרד התקשורת לכלול במסגרת רפורמת השוק הסיטונאי (רפורמת העוסקת בהרחבת התחרות בתחום התקשורת הנייחת באמצעות חיוב בעלי תשתיות תקשורת כלל ארציות (כגון בזק), במכירת שירותים סיטונאיים לבעלי רישיונות תקשורת כדי שיוכלו לספק אותם ללקוחותיהם ובכך להתחרות בבעל התשתית) גם שירותי טלפוניה. לטענת המבקשת ההחלטות הללו היו החלטות מהותיות עבור החברה ומשקיעיה אך הדיווחים בנוגע אליהן היו חסרים, לקויים ומטעים. לטענת המבקשים הנזק שנגרם למשקיעים בגין כך עומד על סכום של 1.1 מיליארד ש"ח (על פי שיטת חישוב אחת) או 2 מיליארד ש"ח (על פי שיטת חישוב אחרת).

נובמבר 2015 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון התובענה הייצוגית בעניין אוצר התיישבות היהודים בע"מ (ת"צ 1570-01-15)

הטענה העיקרית העומדת בבסיס התובענה היא כי ענייני חברת אוצר ההתיישבות היהודים בע"מ מתנהלים בדרך שיש בה משום קיפוח בעלי מניות. לטענת המבקש הקיפוח נובע, בין היתר, מכך שבמשך שנים ארוכות החברה אינה מנהלת פעילות עסקית אמתית מלבד החזקה פאסיבית בכ-5% ממניות בנק לאומי, אך מנגד היא מחזיקה דירקטוריון רחב ויש לה הוצאות הנהלה וכלליות גבוהות. לעמדת המבקש בעלי המניות הרגילים אינם יכולים להשפיע על התנהלות החברה בשל מבנה הון ייחודי בגינו יש פער גדול בין הבעלות והשליטה. לטענת המבקש תוצאת הקיפוח היא שערכן של מניות החברה נמוך באופן משמעותי משהיה אמור להיות. הסעד הנתבע הוא חלוקת מניות הבנק המוחזקות על ידי החברה ו/או כל הוראה אחרת שיש בה להסיר את הקיפוח.

 
נובמבר 2015 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון התביעה הנגזרת בעניין פיננסיטק בע"מ (תנ"ג 13663-03-14)

הטענה העיקרית העומדת בבסיס התביעה היא שהנתבעים, שכיהנו כנושאי משרה בחברת פיננסיטק בע"מ בתקופות שונות, הפרו את חובות הזהירות שלהם כלפי החברה כאשר נמענו מלממש נכסים ששועבדו לטובת החברה לצורך פירעון הלוואות שלא שולמו לחברה במועד. הסעד העיקרי הנתבע הוא פיצוי החברה בגין הנזק שנגרם לה כתוצאה מכך שהנכסים לא מומשו במועד מוקדם יותר.

 
יולי 2015 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון התובענה הייצוגית בעניין ELAD HIGH PLATEAU ACQISTION INC (ת"צ 44884-03-13)

מדובר בתובענה לסעד ההערכה לפי סעיף 338 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

הטענה העיקרית העומדת בבסיס התובענה היא כי התמורה ששולמה עבור מניות חברת אלעד קנדה אינק במסגרת הצעת רכש מלאה הייתה פחותה משוויון ההוגן של המניות. מחלוקת עיקרית בין הצדדים היתה בשאלה אם הערכת השווי שבוצעה לחברה הייתה צריכה להביא בחשבון שהחברה תמשיך להרוויח גם מפעילות ייזום נדל"ן שתנבע לא רק מהפרויקטים שהיו ידועים במועד הצעת הרכש, אלא גם מפרויקטים עתידים. הסעד הנתבע הוא לחייב את הנתבעת לשלם לתובע וליתר בעלי המניות שמניותיהם נרכשו ברכישה הכפויה סכומים נוספים.


 יוני 2015 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון התביעה הנגזרת בעניין אולטרה אקווטי השקעות בע"מ ואח' (תנ"ג 31402-05-15) 

הטענה העיקרית העומדת בבסיס התביעה היא שהדירקטורים החיצוניים בחברת אולטרה אקווטי השקעות בע"מ אינם יודעים מהו ההרכב החוקי של דירקטוריון החברה, וזאת בשל מחלוקת בנוגע לתוצאות אסיפה כללית שהתקיימה ביום 22.4.2015. לטענת הדירקטורים החיצוניים על אף המחלוקת בנוגע לתוצאות האסיפה הכללית, שעשויה להשפיע על הרכב דירקטוריון החברה, אף גורם לא פנה לבית המשפט כדי שיבהיר מהן תוצאות האסיפה הכללית, או היה מוכן לספק חוות דעת משפטית רשמית בנוגע לכך. הסעד הנתבע הוא שבית המשפט יצהיר על ההרכב החוקי של דירקטוריון החברה.


אפריל 2015 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון התביעה הנגזרת בעניין צמיחה אינווסטמנט האוס בע"מ (תנ"ג 7541-12-14)

הטענה העיקרית העומדת בבסיס התביעה היא שהמשיבים, ששימשו כנושאי משרה בחברת צמיחה אינווסטמנט האוס בע"מ, גרמו לחברה להתקשר בעסקאות "ריקות מתוכן", שלבעלי השליטה בחברה היה בהן עניין אישי, באופן שמנוגד להוראות חוק החברות ללא קבלת האישורים הדרושים מכוחו. מדובר בעסקאות במסגרתן החברה רכשה זכויות מסוימות מחברת שמן משאבי נפט וגז בע"מ. לטענת המבקש היה צורך לאשר עסקאות אלה בהתאם לפרוצדורה שנקבעה בסעיף 275(א) לחוק החברות כיוון ש: (א) בעלות השליטה בחברה החזיקו במניות שמן, ובנסיבות העניין, ללא השקעה נוספת בשמן, הייתה החזקתן בשמן נפגעת; ו-(ב) מר איתן אלדר קיבל במסגרת עסקאות אלה דמי תיווך גבוהים, וחברות הקשורות ליו"ר דירקטוריון החברה ולמנכ"ל החברה, אשר החזיקו במועד הרלבנטי בשליטה בחברה, ביצעו בשנתיים שקדמו לעסקת שמן שורה של עסקאות עם אלדר בהיקפים כספיים משמעותיים ובאופן שעולה כדי קשרים עסקיים מתמשכים ומהותיים. הסעד העיקרי הנתבע הוא פיצוי החברה בגין הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מעסקאות אלה בסכום כולל של כ-20,000,000 ש"ח.


דצמבר 2014 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון התביעה הנגזרת בעניין החברה לישראל בע"מ ואח' (תנ"ג 628-08-14) 

עניינה של בקשת האישור הוא התקשרות החברה לישראל בהסדר החוב של צים, המהווה עסקת בעלי עניין חריגה ואישורה. הטענה העיקרית העומדת בבסיס התביעה היא שהעסקה אושרה בניגוד להסכמת אסיפת בעלי המניות של החברה, תוך חריגה מהרשאה וחרף העובדה כי התנאי המתלה להתקשרות החברה בעסקה זו לא התקיים. הסעד הנתבע הוא זימון אסיפה נוספת של בעלי מניות של החברה לשם הכרעה אם לאשר את התקשרות החברה בהסדר החוב לאור אי התקיימות התנאי המתלה. הסעד החלופי הוא לפצות את החברה בגין הנזקים שנגרמו לה לכאורה כתוצאה מכך שהיא קיבלה לידיה מניות צים "נחותות" כיוון שההסדר לא אושר כדין.

 
יולי 2014 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון התובענה הייצוגית נגד בבילון בע"מ ואח'  (ת"צ 33491-06-13)

הטענה העיקרית העומדת בבסיס התובענה היא שהמשיבים הסתירו מהמשקיעים מידע מהותי אודות גורמי הסיכון אליהם החברה חשופה בנוגע למערכת ההסכמים שלה עם גוגל, ואודות התפתחויות שליליות משמעותיות שאירעו בעסקיה של החברה במהלך התקופה הקובעת בקשר עם יחסיה עם גוגל. הסעד הנתבע הוא פיצוי בעלי המניות בחברה שרכשו את מניותיהם בין התאריכים 8.5.2012 ועד וכולל 17.2.2013 במחיר שלטענת התובע מהווה מחיר גבוה מהמחיר הראוי של כל מניה, בשל הדיווחים והמצגים המטעים שהציגה החברה לטענתו .

 
יולי 2014 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון התביעה הנגזרת בעניין פסיפיקה אחזקות בע"מ (ת"א 11266-07-08)

הטענה העיקרית העומדת בבסיס התביעה היא שהמשיבים התרשלו כלפי החברה בעת אישור עסקאות לרכישת שתי חלקות מקרקעין בעיר גלאץ שברומניה, כך שבסופו של דבר החברה שילמה סכום של 5.25 מיליון יורו מבלי שקיבלה בתמורה דבר. לטענת התובעים אישור עסקאות גלאץ נעשה תוך הפרות חמורות של חובת הזהירות, ובדיעבד התברר - בין היתר - כי ההסכמים לרכישת שתי החלקות אינם תקפים לפי הדין הרומני; כי המוכרת לכאורה כלל לא הייתה הבעלים של אחת מהחלקות; כי החלקה השנייה נמכרה על ידי המוכרת לצד שלישי; ועוד. הסעד העיקרי הנתבע הוא פיצוי החברה בגין הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מעסקאות גלאץ שהוערך בסכום כולל של 63,600,000 ש"ח.

 
יולי 2014 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון התביעה הנגזרת בעניין סקיילקס קורפוריישן בע"מ (תנ"ג 41261-11-12)
הטענה העיקרית העומדת בבסיס התביעה היא כי נושאי משרה בחברה פעלו לאישור חלוקה אסורה של דיבידנד, שכן לא נתקיימו בה התנאים הקבועים לכך בחוק החברות, ובפרט לא התקיים מבחן יכולת הפרעון.  במסגרת התביעה, התבקש בית המשפט להורות לנושאי המשרה בחברה לפצות את החברה ולשלם את סכום הדיבידנד שאושר על ידם,  וכן להורות לבעלי השליטה בחברה, להשיב לקופת החברה את הדיבידנד שנתקבל על ידם מכוח אותה חלוקה אסורה.
 
יוני 2014 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון התובענה הייצוגית נגד נגב קרמיקה בע"מ ואח' (ת"צ 50656-11-13/42475-11-13)
הטענה העיקרית העומדת בבסיס התובענה היא שבמסגרת מפרט הצעת רכש מלאה מיום 15.1.2012, ובטרם הושלמה הצעת הרכש, הוסתר מציבור המשקיעים בחברת נגב קרמיקה בע"מ מידע מהותי אודות משא ומתן עסקי שהתנהל באותה תקופה בין החברה לבין חברת Olympia Tile International, שהוביל לחתימה על עסקה רבת היקף לייצוא קרמיקה כ-4.5 חודשים לאחר פרסום הצעת הרכש. הסעד העיקרי הנתבע הוא פיצוי בעלי המניות בחברה בגין נזקים שנגרמו להם כתוצאה ממכירת מניותיהם בחסר בשל הטעייתם.
 
ינואר 2014 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון התביעה הנגזרת נגד יוסף עטיה ואח' (תנ"ג 35114-03-12).
הטענה העיקרית העומדת בבסיס התביעה היא שבעלי השליטה בחברת עטיה גרופ בע"מ הפרו כלפיה את חובת האמונים, עת פעלו לריקון החברה מכל נכסיה תוך ניצול השליטה, אישור עסקאות וביצוע תשלומים שלא כדין. בנוסף, התביעה הוגשה גם כנגד נושאי המשרה בחברה, בעלי השליטה הקודמים ושומרי הסף שלה (רואי החשבון, מבקרי הפנים ומעריכת השווי), אשר נטען כי התרשלו במילוי תפקידם ו"נרדמו בשמירה". הסעד העיקרי הוא פיצוי החברה בגובה הנזקים שנגרמו לה בשל ריקון החברה מנכסיה.
 
נובמבר 2013 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון התובענה הייצוגית נגד קול החזקה בע"מ ואח' (ת"צ 37908-11-12, 48435).
מדובר בתביעה שבבסיסה עומדת טענה כי התמורה שקיבלו בעלי המניות מהציבור במסגרת המיזוג של חברת "הוט" אשר הוביל למחיקתה מהמסחר היה נמוך מהשווי ההוגן של מניותיהם, וכי חלק מבעלי המניות מהציבור (קבוצת פישמן וידיעות תקשורת) קיבלו תמורה עודפת בגין מניותיהם. לטענת התובעים בעל השליטה, קבוצת פישמן, ידיעות תקשורת, וחברי הדירקטוריון של "הוט", הפרו חובות שונות כלפי בעלי המניות מהציבור לקראת ובמסגרת עסקת המיזוג. הסעד העיקרי הנתבע הוא פיצוי בעלי המניות מהציבור בגובה הנזק שנגרם להם מכך שמניותיהם נמכרו במחיר לא הוגן, ולחילופין חלוקת התמורה העודפת שניתנה לקבוצת פישמן ולידיעות בין כל בעלי המניות מהציבור.
 
נובמבר 2013 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון התביעה הנגזרת נגד נוחי דנקנר ואח' (תנ"ג 10466-09-12).
מדובר בתביעה שבבסיסה עומדת טענה כי החלטת דירקטוריון חברת השקעות דיסקונט בע"מ לרכוש את השליטה בעיתון "מעריב" הייתה החלטה בלתי-סבירה מבחינה כלכלית, נעדרת כל הגיון עסקי או כלכלי, שאינה לטובת החברה, שאינה משרתת את מטרות החברה, ושהיה ברור כי היא צפויה לגרום לחברה נזקים משמעותיים ביותר. לטענת התובעים הדירקטורים של החברה הפרו את חובת הזהירות שלהם כלפי החברה בכל הנוגע לקבלת החלטה זו, וכן בנוגע להחלטות להשקעות המשך ב"מעריב". הסעד העיקרי הוא השבת כספי ההשקעה בסך של כ-370 מיליון ש"ח.
 
אוגוסט 2013 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון התובענה הייצוגית נגד פינרוס אחזקות בע"מ ואחרים (ת"צ 7477-10-11).
מדובר בתביעה שבבסיסה עומדת טענה כי בעלי השליטה וחברי הדירקטוריון בחברת פינרוס נמנעו מלנקוט בפעולות שהיו יכולות למנוע את כניסת החברה למסחר ברשימת השימור. בתמצית, לטענת התובע בעלי השליטה וחברי הדירקטוריון הפרו את חובות האמונים והזהירות, ואף קיפחו את המיעוט במטרה לגרום לכך שיתאפשר להם לבצע הצעת רכש מלאה במחיר נמוך ככל האפשר. הסעד העיקרי הנתבע הוא פיצוי בעלי מניות המיעוט בגובה הנזק שנגרם להם בגין המעבר לרשימת השימור.
יוני 2013 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון התביעה הנגזרת נגד פאנגאיה נדל"ן בע"מ ואחרים (תנ"ג 20136-09-12).
מדובר בתביעה שבבסיסה עומדת טענה כי בעלי השליטה בחברת פאנגאיה הפרו כלפיה את חובות האמונים. בתמצית, לטענת התובע בעלי השליטה הטעו את חברי הדירקטוריון בנוגע לפרטי עסקה מסוימת ולכדאיותה על מנת ליטול את העסקה לעצמם. לטענתו, בעלי השליטה פעלו בניגוד עניינים, בניגוד לטובת החברה, למען טובתם האישית ותוך מניעת רווח מהחברה. הסעד העיקרי הנתבע הוא פיצוי החברה בגובה הרווחים שהיו צפויים מביצוע העסקה או, לחלופין, העברת הזכויות בעסקה לחברה.
אפריל 2013 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון התביעה הנגזרת נגד "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ואחרים (תנ"ג 9330-10-12).
מדובר בתביעה שבבסיסה עומדת שאלת תוקפו של הסכם להפעלת תחנת דלק שנכרת בין החברה לבין גיסו של בעל השליטה בחברה. בתמצית, לטענת התובע משנת 2005 ההסכם אינו בתוקף ולכן תמורתו משולמת שלא כדין ותוך גרימת נזק לחברה. לטענתו ההסכם מהווה עסקה חריגה שהייתה חייבת לקבל את אישור ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית ברוב הקבוע בדין. הסעד העיקרי הנתבע הוא השבתם לחברה של הסכומים ששולמו לפי הטענה שלא כדין.   
דצמבר 2012 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית נגד דוד כהן ואחרים (ת.צ. 2484-09-12).
מדובר בתובענה שהוגשה בטענה כי רכישת השליטה בחברת כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ על ידי קבוצת דלק בע"מ בחודש נובמבר 2011 הייתה חייבת להתבצע בדרך של הצעת רכש מיוחדת. לחלופין נטען כי ככל שלא הייתה חובה לבצע הצעת רכש מיוחדת בוצעה הפרה של חובת הדיווח, שכן עד בסמוך לפני מכירת השליטה לא דווח לציבור כי בעלי השליטה שמכרו לדלק את מניותיהם החזיקו אותן ביחד.
דצמבר 2012 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון התביעה הנגזרת נגד מליסרון בע"מ ואח' (תנ"ג 2046-08-12).
מדובר בתביעה שבבסיסה עומדת שאלת תוקפו של הסכם לאספקת שירותי ניהול בין מליסרון בע"מ לבין עופר השקעות בע"מ. בתמצית, טענות התובע בעניין זה הן כי שני תיקונים בהסכם זה, שבוצעו בשנים 2000 ו-2004, מהווים עסקאות שהיו טעונות, בין היתר, אישור של האסיפה הכללית שלא התקבל, ולכן - בהתאם לחוק החברות - הם בטלים ויש להשיב את הסכומים ששולמו מכוחם.
יוני 2012 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית נגד מיכאל הירשברג ואחרים (ת.צ. 49602-11-11).
מדובר בתובענה שהוגשה כנגד בעל השליטה בחברת מלרג - הנדסה וקבלנות בע"מ, דירקטורים ונושאי משרה במלרג, וכנגד רואה החשבון המבקר של מלרג. בתמצית, טענת התובע המייצג היא כי מלרג פרסמה בשלושת דוחותיה הכספיים לשנת 2009 פרטים מטעים בנוגע לסעיף המזומנים ושווי מזומנים בדוחותיה, עובדה שגרמה נזק לרוכשי ומחזיקי האג"ח באותה העת. בחודש דצמבר 2012 מלרג פרסמה דיווחים שתיקנו את הפרטים המטעים שהוצגו בדוחותיה. לאחר פרסום הדיווחים שתיקנו את הפרטים המטעים ירדו שערי האג"ח של מלרג בשיעור חד של 45%-30%.
מרץ 2012 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תביעה נגזרת נגד לוי יצחק רחמני ואחרים בעניין חברת איילון (תנ"ג 22690-10-11).
מדובר בתביעה שבבסיסה עומדת שאלת תוקפם של הליכי אישור תנאי כהונתם והעסקתם של בעלי השליטה בחברת איילון לאורך השנים, החל משנת 2002 ואילך. בתמצית, טענותיה של התובעת בעניין זה הן כי תנאי כהונתם והעסקתם של בעלי השליטה בחברת איילון לשנים 2005-2002 לא אושרו כדין, ולכן התשלומים ששולמו להם בגין העסקתם בחברה בשנים אלה שולמו להם שלא כדין, ומשכך עליהם להשיבם לחברה.
מרץ 2012 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית נגד מפעלי פ.מ.ס מיגון בע"מ ואחרים (ת.א. 2103/06, ת.צ. 1033/08).
מדובר בתובענה שהוגשה כנגד חברת מפעלי פ.מ.ס, בעל השליטה בה, ונושאי משרה בה. בתמצית, טענותיהם של התובעים בעניין זה הן כי בחודש אוגוסט 2006 החברה פרסמה דו"ח דירקטוריון על מצב עסקי החברה שבו נודע לראשונה לציבור כי בחודש יולי 2006 החברה קיבלה אינפורמציה מהותית. מיד לאחר פרסום הדו"ח ירד שער מניית החברה בכ-32%. לטענת התובעים מנהלי החברה היו חייבים לגלות את המידע בחודש יולי 2006, מיד לאחר שהוא נודע להם.
אוגוסט 2011 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית נגד סטנדרד & פורס מעלות ואחרים (ת.א. 1611/09, בש"א 10882/09).
מדובר בתובענה שהוגשה כנגד קשת אגרות חוב בע"מ, דירקטורים ובעלי שליטה בה, חברת דירוג (מעלות), והנאמן למחזיקי האג"ח. התובענה עוסקת באגרות חוב מובנות שהונפקו על ידי חברת קשת ושגובו בשטרי התחייבות שנרכשו מליהמן ברדרס גרמניה. קריסת קבוצת ליהמן ברדרס הביאה לכשל בפירעון הקרן והריבית של האג"ח. לטענת התובעים קשת, דירקטורים ובעלי מניות שלה, חברת הדירוג, והנאמן הפרו את הוראות הדין והתרשלו - כל אחד בתחומו - באופן שהביא לנזק שנגרם לבעלי האג"ח. 
מרץ 2010 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית נגד סטנדרד & פורס מעלות ואחרים (ת.א. 1383/09).
מדובר בתובענה שהוגשה כנגד מטבעות עולם בע"מ, דירקטורים ובעלי שליטה בה, חברת דירוג (מעלות), והנאמן למחזיקי האג"ח. התובענה עוסקת באגרות חוב מובנות שהונפקו על ידי חברת קשת ושגובו בשטרי התחייבות שנרכשו מליהמן ברדרס גרמניה. קריסת קבוצת ליהמן ברדרס הביאה לכשל בפירעון הקרן והריבית של האג"ח. לטענת התובעים קשת, דירקטורים ובעלי מניות שלה, חברת הדירוג, והנאמן הפרו את הוראות הדין והתרשלו - כל אחד בתחומו - באופן שהביא לנזק שנגרם לבעלי האג"ח. 
 
מרץ 2010 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית נגד לנדמארק גרופ בע"מ ואחרים (ת.צ. 14144-05-09).
מדובר בתובענה שהוגשה כנגד לנדמארק גרופ בע"מ, דירקטורים ובעלי השליטה בה, והחתמים בהנפקה שהיא ביצעה. התובענה עוסקת בתשקיף שהחברה פרסמה בחודש מאי 2007. לטענת התובעים התשקיף היה נגוע בפרטים מטעים רבים, בין היתר בנוגע לשני נכסי מקרקעין של החברה בארה"ב. לטענת התובעים על בסיס פרטים מטעים אלה גויס מהציבור סכום של כ-170 מיליון ש"ח.
 
נובמבר 2007 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית נגד טי.אר.די. אינסטרום בע"מ ואחרים (ת.א. 1420/07).
מדובר בתובענה שהוגשה כנגד טי.אר.די. אינסטרום בע"מ, דירקטורים ובעלי השליטה בה, ומשרד רואי החשבון של החברה. בתובענה נטען כי בעוד שבתשקיף ההנפקה של החברה נטען כי הוא עוסקת במכשור רפואי בתחום רפואת השיניים, היא פעלה בתחום ההשקעות הפיננסיות והייתה חשופה למכשירים פיננסיים מסוכנים.
 
יוני 2006 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית נגד דור כימיקלים ואחרים (ת.א. 1185/05).  
מדובר בתובענה שהוגשה כנגד דור כימיקלים בע"מ, דירקטורים ובעלי השליטה בה, ומשרד רואי החשבון של החברה. עניינה העיקרי של התובענה הוא בטענה להטעיית ציבור המשקיעים בדבר מצבה האמיתי של החברה בשנית 2004-2002, כאשר החברה הציגה מצגים לפיהם מדובר בחברה מצליחה ומרוויחה, תוך הסתרת פרטים מהותיים ומתן איתותים חיוביים מטעים.
 
דצמבר 2004 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית נגד גבור ספורט אחזקות ואחרים בע"מ (ת"א 1200/04).
מדובר בתובענה שהוגשה כנגד גבור ספורט אחזקות בע"מ, נגד בעלי השליטה ונושאי המשרה בה, וכן כנגד מעריכי השווי של העסקה הנדונה. נושא התובענה הוא עסקת העברת נכסים כנגד הקצאת מניות. בתובענה נטען כי ישנו הפרש בין שווי הנכסים המועברים לבין המניות המוקצות, באופן שמתבצעת הפרה של סעיף 52יא לחוק ניירות ערך, מתקיימת עילת הקיפוח, עוולת הרשלנות, וכן הפרת חובה חקוקה.
 
נובמבר 2004 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית נגד אמ.פי.איי מדיטרניאן נכסים והשקעות בע"מ והחברה לבניין ונכסים מישור החוף בע"מ (ת.א. 1498/04).
מדובר בהצעת רכש מלאה למניות אמ.פי.איי שהוגשה על ידי החברה לבניין ונכסים. עניינה העיקרי של התובענה הוא כי התמורה בעבור מניות אמ.פי.איי שנמכרו במכירה כפויה במסגרת הצעת רכש מלאה, הייתה נמוכה מהשווי ההוגן נכון למועד המכירה הכפויה.
 
2003 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית נגד קיטאל החזקות ופיתוח בינלאומי בע"מ ואחרים (ת.א. 1185/05).
מדובר בתובענה לסעד הערכה לפי סעיף 338 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 
מאי 2003 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית נגד א.צ ברנוביץ נכסים והשכרה בע"מ וארמוגד בע"מ (ת.א. 1486/02).
מדובר בהצעת רכש מלאה למניות א.צ. ברנוביץ שהוגשה על ידי ארמוגד, עניין התובענה הוא כי התמורה בעבור מניות א.צ. ברנוביץ שנמכרו במכירה כפויה במסגרת הצעת רכש מלאה, פחותה ביחס לשווי ההוגן נכון למועד המכירה הכפויה.
 
דצמבר 2002 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית נגד הבנק למסחר ואחרים (ת.א. 1521/02).
מדובר בתובענה שהוגשה כנגד הבנק למסחר, דירקטורים בבנק, המבקרת הפנימית של הבנק, החשב שכיהן קודם לכן כמבקר הפנימי של הבנק, רואה החשבון של הבנק, המפקח על הבנקים, ועובדת הבנק שביצעה את המעילה. תובענה זו הוגשה על רקע פרשת התמוטטותו של הבנק למסחר בעקבות מעילה ארוכת שנים שביצעה בו עובדת הבנק.
 
אוקטובר 2002 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית נגד בולוס תיירות ומלונאות בע"מ ואחרים (ת.א. 1934/02).
מדובר בתובענה שהוגשה כנגד בולוס תיירות ומלונאות בע"מ, דירקטורים בחברה, בעל השליטה בחברה, נושאי משרה בחברה, חתם ההנפקה, הנאמן לתעודות ההתחייבות שהחברה הנפיקה, ומשרד רואי החשבון של החברה. עניינה העיקרי של התובענה הוא טענה לקיומם של פרטים מטעים בתשקיף החברה, קיומם של פרטים מטעים בדוחות של החברה, אי-דיווח נאות בדוחות הכספיים השנתיים של החברה, והפרת חובות והתחייבויות הנאמן לתעודות ההתחייבות שהחברה הנפיקה.
 
אפריל 2002 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית נגד אי. אס. אי. יעוץ והכוונה בע"מ ואחרים (ת.א. 1486/02).
מדובר בתובענה שהוגשה כנגד החברה וכנגד בעלי השליטה, דירקטורים, ונושאי משרה בכירה בחברה. עניינה העיקרי של תובענה זו הוא כי הנתבעים העלימו מידע מהותי מידיעת רוכשי מניות החברה ומחזיקיהן, ויצרו מצג מטעה על ידי דיווח מטעה וחסר אשר השפיע על שער המניה.
 
2002 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית נגד אופמת השקעות בע"מ ואחרים (ת.א. 1203/02).
מדובר בתובענה שהוגשה כנגד אופמת השקעות בע"מ ונושאי משרה בה, וכנגד אקסלנס השקעות בע"מ, בעלי השליטה, ודירקטורים בה. עניינה העיקרי של התובענה הוא עסקאות שבוצעו במניות חברת פרטנר והשפעתן על שער מניית חברת פרטנר כאשר זו נכנסה לראשונה למדד ת"א 25. לפי הטענה כתוצאה מהשפעה זו נגרמו נזקים למחזיקי האופציות העוקבות אחר מדד ת"א 25.
 
2002- הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית נגד דירקטוריון חברת יסקל ונושאי המשרה בה. (ת.א. 1981/02).
מדובר בתובענה שהוגשה לאור עסקת רכישת מניות של חברת הזנק בטענה כי נושאי המשרה והדירקטוריון לא ראו את טובת החברה בביצוע העסקה אלא את טובתם האישית, וכי כתוצאה מעסקה זו קרסה חברת יסקל.
 
2002 - הרשות קיבלה החלטה עקרונית לתמוך במימון תובענה ייצוגית נגד סנואי ישראל בע"מ בע"מ ומירג' פיתוח ישראל בע"מ (ת.א. 1004/02).
מדובר בהצעת רכש מלאה למניות סנואי שהוגשה על ידי מירג'. עניין התובענה הוא כי התמורה בעבור מניות סנואי שנמכרו במכירה כפויה במסגרת הצעת רכש מלאה, פחותה ביחס לשווי ההוגן נכון למועד המכירה הכפויה.  
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים