כניסה

אודות

הרשות רואה חשיבות רבה בקידום אכיפה פרטית ראויה של דיני ניירות ערך, בין באמצעות סיוע במימון הליכים קבוצתיים ובין באמצעים אחרים, דוגמת מעורבות בהסדרי פשרה והבעת עמדות מקצועיות בהליכים משפטיים. הרשות סבורה כי אכיפה פרטית היא נדבך משמעותי במארג האכיפה של דיני ניירות ערך ודיני החברות כאשר היא מתבצעת כהלכה - חשובה ביותר לתפקודו התקין של שוק ההון.

כך, בין היתר, במטרה לעודד אכיפה פרטית ראויה של דיני ניירות ערך ודיני החברות, לרשות הוקנתה סמכות לסייע במימון הוצאות תובענות ייצוגיות או תביעות נגזרות, המנויה בסעיף 55ג לחוק ניירות ערך ובסעיף 205א לחוק החברות, בהתאמה. 

תובענה ייצוגית בהקשר של דיני ניירות ערך היא הליך במסגרתו בעל נייר ערך מגיש תביעה בעילת תביעה שקיימת לו בשמה של קבוצת בעלי ניירות ערך להם עילת תביעה דומה, כאשר הפיצוי הנתבע הוא הנזק המצרפי שנגרם לכל חברי הקבוצה. המסגרת הנורמטיבית שמסדירה נושא זה קבועה בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, ובתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010.

תביעה נגזרת היא תביעה שבעל מניה או דירקטור מבקש לנהל בשמה של החברה עצמה בגין נזק שנגרם לטענתו לחברה. בהתאם, בסופו של ההליך פירות התביעה מגיעים לכיס החברה ולא לכיס בעל המניות שניהל את התביעה. המסגרת הנורמטיבית שמסדירה נושא זה קבועה בסימן א' לפרק השלישי לחלק החמישי לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

הרשות פועלת לעידוד וקידום האכיפה הפרטית של דיני ניירות ערך, ומקדישה מאמצים ומשאבים רבים לסיוע במימון הליכים קבוצתיים – תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות – אשר מהווים אמצעים עיקריים וחשובים ביותר לצורך אכיפה פרטית יעילה של דיני ניירות ערך.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים