כניסה

חוק החברות*, התשנ"ט-1999 והתקנות לפיו

​*בסעיפים 363א - 363ג לחוק החברות נקבע כי הרשות רשאית להטיל עיצום כספי בהתאם לאמור בהוראות אלה.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים