כניסה

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.

החוק קובע כי הכלל הוא, כי רשות ציבורית תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה. 

בחינת הבקשה נעשית על ידי הרשות הציבורית במסגרת לוחות הזמנים הקבועים בחוק. על הרשות הציבורית להשיב לפונה תוך 30 יום. במקרה הצורך רשאי הממונה על יישום החוק או ראש הרשות הציבורית להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל-90 יום נוספים.

כאשר המידע המבוקש נוגע לצד שלישי, על הרשות הציבורית לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב-21 יום נוספים. ככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו זכות לעתור על החלטת הרשות הציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו.

מידע נוסף ומפורט על החוק ניתן למצוא באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים לחץ כאן.

בקשה לקבלת מידע מרשות ניירות ערך - ניתן להגיש בקשה לפי חוק חופש המידע לרשות ניירות ערך באמצעות טופס בקשת מידע, המצוי באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים - לחץ כאן.

על פי החוק ותקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999, בקשה לקבלת מידע תטופל רק לאחר תשלום אגרת בקשה והתחייבות המבקש/ת לשאת בתשלום הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש. נוסח ההתחייבות מצורף להלן.

אדם המבקש מידע אודות עצמו וזכויותיו, אדם המבקש מידע הדרוש לו לצורך מחקר אקדמי, נציג עמותה רשומה או חברה לתועלת הציבור וכן אדם המקבל גמלה המבקשים מידע - פטורים מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה, החל בשעה הרביעית (כלומר, ייגבה תשלום אגרת טיפול החל מהשעה השמינית לטיפול).

מידע מפורט על סוגי האגרות וסכומיהן ניתן למצוא באתר שירות התשלומים הממשלתי - לחץ כאן.

אגרת בקשה לקבלת מידע מרשות ניירות ערך - ניתן לשלם את אגרת הבקשה באמצעות המחאה לפקודת רשות ניירות ערך שתשלח ביחד עם הבקשה וההתחייבות החתומה לממונה על יישום החוק או באמצעות כרטיס אשראי באתר היחידה הממשלתית במשרד המשפטים - לחץ כאן.

בנוסף לכל האמור לעיל יצוין כי החוק קובע כי רשות ציבורית תפרסם דין וחשבון שנתי שיכלול גם דיווח של הממונה על יישום החוק. דיווחים כאמור (דין וחשבון שנתי שבמסגרתו דיווח של הממונה על יישום החוק) מפורסמים על ידי רשות ניירות ערך באופן שוטף - לחץ כאן.

 לשאלות בנושא יש לפנות לממונה על יישום החוק ברשות ניירות ערך:

עו"ד חוה בינשטוק

טלפון: 02-6556474

פקס: 02-6513646

דוא"ל: hofeshmeida@isa.gov.il

 

נוסח התחייבות:

כתב התחייבות לפי תקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט-1999

תאריך____________

אני הח"מ ________ נושא ת.ז. מספר __________ חותם על כתב התחייבות זה במסגרת בקשתי למידע מוכח חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, והתקנות לפיו.

ידוע לי כי חתימתי על כתב התחייבות זה ותשלום אגרת הבקשה מהווים תנאי להתחלת הטיפול בבקשה.

אני מתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרות הפקה, עד סכום שלא יעלה על 148 ש"ח.

ידוע לי כי אם יהיה לממונה על יישום החוק יסוד סביר להניח, בזמן הגשת הבקשה למידע, או בכל אחד משלבי הטיפול בה, כי הטיפול בבקשה יחייב תשלום בגין אגרות טיפול והפקת מידע בסכום הגבוה מ-148 ש"ח, הוא יעדכן אותי בדבר הסכום המשוער אותו אצטרך לשלם.

ידוע לי כי בנסיבות המפרטות לעיל הממונה יהיה רשאי לדרוש ממני להפקיד את הסכום המשוער או חלקו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו, וכי עד לקבלת הסכמתי לשאת בעלות המשוערות והפקדת הסכומים או המצאת הערובות המבוקשות, הכל לפי הנדרש, לא ימשיך הממונה בטיפול בבקשה.

ידוע לי כי בכל מקרה המידע יימסר לי רק לאחר שישולם על ידי הסכום המלא כפי שחושב על ידי הרשות בהתאם לתקנות.

________________

חתימת המבקש

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים