כניסה

רו"ח תמים סעד

מונה על ידי שר האוצר משה כחלון בתאריך 21 פברואר 2017.

משמש כסגן חשב בכיר באגף החשב הכללי (במשרד החקלאות ופיתוח הכפר). אחראי על הניהול הכספי של המשרד לרבות ביצוע התקשרויות ותשלומים וכן חבר בוועדות השונות במשרד. שותף לתהליכים אסטרטגיים במשרד.

משמש כדירקטור מטעם המדינה בחברת נמל חיפה בע"מ . חבר ועדות הכספים, האסטרטגיה תכנון ופיתוח, ועדת ביקורת ויו"ר ועדת משאבי אנוש.

במסגרת תפקידיו באוצר, שימש כרכז במטה החשב הכללי במשרד האוצר בחטיבת החשבונאי הראשי. במסגרת זו, הוביל תמים וליווה תהליכי רוחב בתחומי הדיווח החשבונאי וההיבטים הכלכליים לרבות הערכות השווי של נכסי המדינה, אקטואריה והתחייבויות ארוכות טווח של המדינה, אופן הרישום החשבונאי של גופים ממשלתיים בדוחות הכספיים של ממשלת ישראל ועוד.

כמו כן, היה אחראי על תחומים פיננסיים ובפרט בתחומי הביטוח הממשלתי בחטיבת המימון בחשב הכללי בה ריכז ועדה בינ-משרדית להיערכות המדינה רעידות אדמה וקטסטרופות בהיבטים הפיננסיים והביטוחיים.

במסגרת תפקידו ברשות החברות הממשלתיות עסק  בבדיקת הדוחות הכספיים של חלק מההחברות הממשלתיות המשמעויות לרבות המונופוליסטיות במשק ושותף לתהליכי אישור הדוחות הכספיים לרבות בחינת סוגיות כלכליות וחשבונאיות. כמוכן, היה שותף בעיצוב והטמעת תהליכי SOX ובקרות בחברות הממשלתיות לרבות יישום מדיניות ניהול הסיכונים ופרסום חוזר מקצועי בנושא.

בוגר תוכנית הצוערים למגזר הציבורי.

רואה חשבון וכלכלן, בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים.

שירות צבאי- בוגר קורס חובלים ושירות כקצין ביחידות שייטת 3 ושייטת 13 בתפקידים שונים.

תגיות:
תמים סעד

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים