כניסה

טפסי בקשה לרישום למגנא
לא ניתן למלא את הטפסים דרך Chrome

טפסי רישום לישויות חדשות המדווחות באמצעות מגנא ולחותמים האלקטרוניים מטעמם, טופס רישום למפיצי מידע, טופס בקשה לקבלת העתק נייר מאושר.

  • בקשות יטופלו עד שני ימי עסקים.

    שאלות יש לשלוח למייל magna_administration@isa.gov.il

  • * לקבלת טפסי רישום מונגשים יש לפנות לטלפון 02-6556446.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים