כניסה

 הגשת בקשות רישום למערכת המגנא
 
רשות ניירות ערך ("הרשות") מודיעה כי החל מיום 04.01.2022 ("המועד הקובע") תאפשר לגורמים המפוקחים שיפורטו להלן, להגיש באופן מקוון, בקשה לרישום ראשוני שלהם למערכת גילוי נאות של הרשות ("המגנא"), ובכלל זה, בקשה לרישום מורשה חתימה אלקטרונית מטעמם ("הרישום").

הגורמים המפוקחים המורשים הינם: תאגיד מדווח, בעל רישיון לפי חוק הייעוץ, מנהל קרן ונאמן קרן, חתם, נאמן לתעודות התחייבות וחברת דירוג ("הגורמים המפוקחים המורשים") .

הרישום נדרש לצורך אישור וחתימה על הדוחות המוגשים על ידי הגורמים המפוקחים המורשים באמצעות מערכת המגנא, לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ותקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), תשס"ג-2003 ("התקנות").

הרישום המקוון ייעשה על-פי הכללים המנחים שלהלן:

1. החל מהמועד הקובע יוכלו הגורמים המפוקחים המורשים:

1.1. להגיש באופן מקוון, בקשה לרישום ראשוני שלהם למגנא, ובכלל זה, בקשה לרישום מורשה חתימה אלקטרונית מטעמם ("הבקשה"), וזאת חלף הגשה פיזית של הבקשה. 

לעניין זה, "הבקשה" - לרבות כל מסמך או צרופה רלבנטית הנדרשים לצורך אישור הבקשה. 

1.2. לחתום על הבקשה באמצעי אלקטרוני (כגון: עכבר, עט גרפי, משטח עכבר במחשב נייד מסך מגע במכשירים תומכים וכיוב'), או בחתימה ידנית (על גבי מסמך פיזי, לסרוק או לצלם אותו באמצעי דיגיטלי, ולצרפו לבקשה), וזאת חלף חתימה פיזית-ידנית. 

2. הבקשה המקוונת תישלח על ידי הגורם המפוקח המורשה ותועבר אוטומטית לגורם הרלוונטי ברשות, וזאת חלף המצאת מסמכים והודעות למשרדי הרשות בירושלים במסירה פיזית, ביד או בדואר. ההמצאה המקוונת תיחשב מבחינת הרשות כהמצאה כדין.

3. יודגש, כי אופן מינוי מורשה החתימה האלקטרונית על ידי הגורמים המפוקחים המורשים יישאר ללא שינוי.

4. גורם מפוקח מורשה, שיבקש להגיש את הבקשה ולהמציא טפסים ומסמכים לרשות בהתאם להסדר הפיזי הקבוע בתקנות, יוכל להמשיך לעשות כן.

5. את בקשת הרישום יש לבצע באמצעות טופס רישום פ303 בלינק הבא- לחץ כאן

יש למלא את הטופס על כל חלקיו: חלק א' – בחירת היישות, חלק ב' – פרטי התאגיד , חלק ג' – פרטי המורשה, חלק ד' – חתימות וצירוף מסמכים.

שאלות ניתן להפנות לתיבת דוא"ל magna_administration@isa.gov.il​

תגיות:
 
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים