כניסה

מאשרי חתימה
גורמים מאשרים שקיבלו את אישור הרשות לשמש כמאשרי חתימה במגנא.
מאשר חתימה הנו גורם מאשר, הרשום במרשם המתנהל במשרד המשפטים לפי חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001, ואשר קיבל את אישור הרשות לשמש גורם מאשר לצורך דיווח אלקטרוני על פי הוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
התנאים לאישור מאשר חתימה, פעילותו וחובותיו קבועים בתקנות ניירות ערך (מאשר חתימה), התשס"ג-2003.  מאשר חתימה הנו הגורם המוסמך להנפיק למורשה חתימה אלקטרונית במגנא של גורם מדווח, מפתח פרטי (אמצעי חתימה בטכנולוגיית Public Key Infrastructure) PKI)) ותעודה אלקטרונית, שיאוחסנו על גבי אסימון (token), לצורך דיווח אלקטרוני לרשות ניירות ערך.
 
רשימת הגורמים המאשרים שקיבלו את אישור הרשות לשמש מאשרי חתימה במגנא:
 
קומסיין בע"מ
קרית עתידים, בנין 4, קומה 11, תל אביב 69440
טלפון לשירות ותיאום הנפקת תעודה אלקטרונית: 052-2378889
 
מספרי טלפון לתמיכה טכנית: 03-6459658 ; 052-2949966
 
אתר למידע ותיאום הנפקת תעודה אלקטרונית: www.comsign.co.il
טל: 03-6485255 # 127
פקס: 03-6474207
 
דואר אלקטרוני: magna@comsign.co.il
 
כתובת אתר רשם הגורמים המאשרים במשרד http://www.justice.gov.il...

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים