כניסה

חדשות מערכת יעל
חדשות מערכת יעל

מערכת יעל עלתה לאויר ב-13/02/2013, במועד זה פורסמו ונכנסו לתוקף הכללים עבור מערכת יעל ובמועד זה נכנס לתוקף גם תיקון 38 לחוק ניירות ערך והתקנות לפיו.

ביום 27 ביולי 2009 פורסם חוק ניירות ערך (תיקון מס' 38), התשס"ט-2009 בענין מערכת דואר אלקטרוני מאובטח. תיקון החוק נועד לכונן את התשתית המשפטית להקמתה של מערכת דואר אלקטרוני מאובטח, באמצעותה תהיה רשאית הרשות להמציא למפוקחיה הודעות, דרישות, הוראות או כל מסמך אחר שהיא מוסמכת להמציאו (להלן – "מערכת יעל"). מערכת יעל כפופה לתנאים ולאפיונים שהוסדרו בתקנות ובכללים מכוח תיקון החוק.

התקנות כאמור אושרו בוועדות הכנסת והתפרסמו ברשומות:
 
תקנות ניירות ערך (מאשר חתימה)(תיקון), התשע"ג-2012 – התקנות אושרו בוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת. התקנות מחילות על מערכת יעל את ההסדרים הקבועים כבר כיום לגבי מערכת המגנא, בשינויים המחויבים. בנוסף, מסדירות התקנות את הרשאות הגישה למערכת יעל, על ידי הנפקת מפתח פרטי ותעודה אלקטרונית בהתאם למאפיינים שנקבעו.

תקנות ניירות ערך (דואר אלקטרוני מאובטח) ,התשע"ג - 2012 – התקנות אושרו בוועדת הכספים של הכנסת. התקנות קובעות את הסדר פתיחת תיבת הדואר האלקטרוני המאובטח על ידי הרשות, וכן את נהלי הרשאת הגישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח. בין היתר, נקבע כי כל גוף מפוקח ימנה יחיד מטעמו, לשמש כמורשה גישה לתיבת הדואר האלקטרוני המאובטח. עוד נקבע כי בקשה לרישום מורשה גישה כאמור תוגש לרשות לשם אישור, אשר יינתן בהתאם לתנאים ולהגבלות המפורטים גם הם במסגרת תיקון התקנות.

הוראות המעבר של חוק ניירות ערך (תיקון מס' 38), התשס"ט-2009 בענין מערכת דואר אלקטרוני מאובטח קובעות שבתקופה של 60 . ימים, מיום התחילה, כל הודעה, הוראה, דרישה או מסמך אחר שהומצאו לפי הוראות הפרק האמור, יומצאו לנמען גם בדרך שהיתה נהוגה ערב יום התחילה .


תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים