כניסה

חדשות מערכת ההצבעות

החל מ 2020 ניתן להרשם ליישום "הצבעות אישי". הצבעות אישי מאפשר לך להגדיר כללים לקבלת הודעות על עדכונים לאסיפות, יל פתיחה ועל סגירה של תיבות הצבעה.

החל מ 2017 ניתן לבצע הצבעה במערכת ההצבעות דרך טלפון נייד. כמו כן ניתן להזדהות במערכת תוך שימוש בתעודת זהות חכמה. הזדהות עם תעודת זהות חכמה מיתרת את הצורך בקבלת מספר זיהוי וקוד גישה מחבר הבורסה.

ביום ה 15.8.2016 המערכת החלה לתמוך באפשרות להצביע אלקטרונית גם באסיפות שנדחו לאחר מועד האסיפה הפיזית המקורית.
כלומר המערכת נפתחת מחדש להצבעה במקרים בהם החברה דיווחה על קיום אסיפת המשך (למשל כאשר לא נדונו כל הנושאים באסיפה המקורית) או דחיית אסיפה למשל בהעדר קוורום באסיפה המקורית.

ביום 17.11.15 נכנסו לתוקף תקנות ניירות ערך (הצבעה בכתב, הודעות עמדה והוכחת בעלות בתעודות התחייבות לצורך הצבעה באסיפת מחזיקים של תעודות התחייבות), התשע"ה-2015. מחזיקים בתעודות התחייבות יכולים להצביע באסיפות מחזיקי אג"ח בכל אסיפה אשר דווחה במערכת מגנ"א ממועד התחילה ואילך וכן כי המועד הקובע בעניינה חל לאחר מועד התחילה

ביום 17.6.15 עלתה מערכת ההצבעות לאוויר.

ביום 24.2.15 פורסם ברשומות תיקון פקודת השותפויות.

ביום 16.2.15 עבר בקריאה שניה ושלישית תיקון פקודת השותפויות, תיקון זה מסדיר בין היתר את ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית עבור יחידות השתתפות.

ביום 17.12.14 פורסמו תקנות ניירות ערך (הצבעה בכתב והוכחת בעלות בכתבי אופציה לצורך הצבעה באסיפת מחזיקים בכתבי אופציה), התשע"ה 2014.

ביום 30.9.14 אישרה ועדת המדע והטכנולוגיה את תקנות ניירות ערך (הצבעה בכתב והוכחת בעלות בכתבי אופציה לצורך הצבעה באסיפת מחזיקים בכתבי אופציה), התשע"ה-2014. מערכת ההצבעות תעלה לאוויר שישה חודשים ממועד פרסום תקנות אלו.

ביום 14.5.14 אישרה ועדת חוקה, חוק ומשפט את תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), שהן התקנות העיקריות המסדירות את פעילות מערכת ההצבעות.

ביום  31.10.13 פורסם החוק ברשומות.

ביום 28.10.13 אישרה מליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 53) (מערכת הצבעה אלקטרונית), התשע"ד-2013.

ביום 30.7.13 אישרה מליאת הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 53) (מערכת הצבעות אלקטרונית), התשע"ג-2013. הצעת החוק תועבר לועדת המדע והטכנולוגיה לצורך הכנתה לקריאה שניה ושלישית.

ביום 30.6.13 החליטה ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר את התזכיר הראשון והשני שהוגשו בנוסח מאוחד.

ביום 8.5.13 הופץ תזכיר חוק ניירות (תיקון מס'...) (כתבי אופציה), התשע"ג (להלן: "התזכיר השני").

ביום 25.10.12 הופץ תזכיר חוק ניירות ערך (תיקון מס'...) (מערכת הצבעות אינטרנטית), התשע"ג-2012 (להלן: "התזכיר הראשון).

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים