כניסה

דוח דירקטורים

הנתונים הינם לכל חברות ניהול קרנות נאמנות ולכל החברות שנסחרות/נסחרו בבורסה מאז שנת 2010 ללא חברות דואליות וללא חברות המנפיקות מכשירים פיננסיים.

הערה: שם החברה הנסחרת במסדי הנתונים מוצג בהתאם לשנת הדיווח. עבור חברה בורסאית ששמה השתנה במהלך התקופה יוצג שמה נכון למועד הדיווח. מס' ברשם החברות/שותפויות נשאר זהה לכל אורך התקופה.

הנתונים דלעיל מבוססים על פרטי מידע פומביים, שפורסמו באופן פומבי במערכת המגנא על ידי הגורמים המפוקחים על ידי הרשות, לאור חובות המוטלות עליהם בעניין זה בדיני ניירות ערך. מידע פומבי זה, נאסף, נערך ורוכז על ידי הרשות. יודגש כי הרשות ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות כלשהי לנכונות, אמיתות ו/או דייקנות הנתונים, כולם או חלקם. הנתונים מתפרסמים בזאת כשירות לציבור, ואין לעשות בהם שימוש מסחרי כלשהו, ובכלל זה, לצורך מכירתם, הצגתם או הפצתם באופן שיטתי.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים