כניסה

מחלקת ביקורת והערכה

פעילות הביקורת הינה כלי חשוב בארגז הכלים הפיקוחי והיא מאפשרת לבחון באופן מעמיק את אופן הציות של גופים מפוקחים להוראות הדין וכללי הרגולציה החלים עליהם, ובכך היא מגבירה את ההרתעה ורמת הציות של המפוקחים. בנוסף היא מאפשרת בחינה מעמיקה של התנהלות מפוקחים בתחום או בנושא מסוים ומאפשרת לרשות להוציא עמדות המכוונות את השוק לדרך הפעולה שמן הראוי, לעמדת הרשות, לנקוט בה. הביקורת אינה מהווה כלי אכיפה כשלעצמה אך לעיתים ממצאיה מביאים להמלצה על ביצוע פעולות אכיפה ביחס לגורמים המפוקחים.

בסוף שנת 2019 התקבלה החלטה אסטרטגית בהנהלת הרשות על איחוד יחידות הביקורת הקיימות והקמתה של מחלקת ביקורת עצמאית שתהיה כפופה למנכ"ל הרשות.. הקמת מחלקת הביקורת נבעה מההכרה שהפעלת מערך ביקורת רשותי תאפשר שימוש מיטבי בכלי פיקוחי זה בהתאם לסדר עדיפויות שיקבע על ידי הנהלת הרשות. סדר העדיפויות יקבע בהתאם לרמות הסיכון של כלל פעילויות הרשות ויאפשר גמישות רבה יותר בתכנון וביצוע ביקורות מותאמות סיכון.

המחלקה מבצעת ביקורות במרבית התחומים שהרשות מפקחת עליהם ובכללם ביקורות למנהלי קרנות, לנאמנים, לזירות סוחר, למנהלי תיקי השקעות, למערך הייעוץ בבנקים ולתאגידים מדווחים. הביקורות מתמקדות בבחינת הציות של הגופים המפוקחים להוראות הדין. בביקורות ניתן דגש להיבטי ממשל תאגידי והיבטים שונים של טכנולוגיית המידע ויישום הוראות איסור הלבנת הון ומימון טרור, ככל שהדבר רלוונטי. במסגרת ביקורות בתאגידים מדווחים נבחנים היבטים משפטיים חשבונאיים והערכות שווי. כמו כן, המחלקה מטפלת באופן רוחבי בתחום המיזמים שאינם מפוקחים – מיזמים עסקיים המעלים שאלות באשר לעמידתם בדרישות הדינים הרלוונטיים שמצויים בפיקוח הרשות.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים