כניסה

המחלקה לפיקוח על הבורסה וזירות הסוחר
המחלקה לפיקוח על הבורסה וזירות הסוחר מרכזת את נושאי הפיקוח והבקרה של רשות ניירות ערך על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. סמכויות המחלקה נובעות מהוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 תוך התמקדות בהוראות פרק ח' של החוק הדן בסמכות הפיקוח של הרשות לעניין קביעת הוראות תקנון הבורסה והנחיותיה וחובת הפיקוח המוטלת עליה כאמור לעניין ניהולה התקין וההוגן של הבורסה.
 
המחלקה פועלת להבטחת קיומו של פיקוח על מסלקת הבורסה כהגדרתה בסעיף 50א. לחוק, על מנת לוודא את יציבותה ויעילותה. לצורך כך בוחנת המחלקה, בין היתר, את עמידתה של המסלקה בחובות ובדרישות המוטלות על מערכת תשלומים על פי סטנדרטים בינלאומיים.
 
כמו כן, המחלקה תוודא כי הפיקוח של הבורסה על פעילות חבריה, יתבצע תוך התמקדות בנושאים המהותיים, באמצעות שיטות וכלי ביקורת מתאימים, במטרה לצמצם כשלים וסיכונים הגלומים בפעילות החבר.
 

המחלקה פועלת גם להסדרה ולפיקוח של זירות סוחר לחשבונן העצמי, מכוח תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע"ד – 2014.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים