כניסה

מחלקת אכיפה מינהלית
בראשית 2011 נכנס לתוקפו חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 ("חוק האכיפה המנהלית"). בחוק יוסד מנגנון אכיפה מנהלית חדש שמתקיים במקביל לאכיפה הפלילית הקיימת בחוק ניירות ערך. על פי החוק הוקמה ועדת אכיפה מנהלית המונה 6 חברים, אשר פועלת במותבים של שלושה. שני חברים משמשים כיושבי ראש המותב והינם עובדי רשות. על פי מדיניות יושב ראש הרשות נבחרו יושבי ראש, שופטים מחוזיים בדימוס, שאינם נמנים עם סגל עובדי הרשות הקיים והם עוסקים במסגרת הרשות אך ורק בתפקידם כיושבי ראש המותבים. ארבעה חברים נוספים נבחרו על פי החוק על ידי שר המשפטים, שניים מתוכם משפטנים ושניים אנשי שוק ההון והתחום הפיננסי.
 
ההליכים המנהליים כנגד מפרים נפתחים בהחלטת יושב ראש הרשות. לפיכך הוקמה מחלקת אכיפה מנהלית המשמשת כתביעה מנהלית ברשות, אשר מגבשת כתבי טענות מנהליים, לאחר מעבר על חומר הבירור המנהלי שמועבר אליה ממחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר. לאחר מכן מנהלת מחלקת אכיפה מנהלית את תיק התביעה בשם הרשות בפני מותבי וועדת האכיפה המנהלית. ההליכים בפני הוועדה כוללים הליכי אכיפה בשל הפרות מנהליות של חוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ"), וחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 ("חוק השקעות משותפות בנאמנות") (כל השלושה יחד ייקראו להלן: "חוקי ניירות ערך"). בנוסף לכך, יידונו בפני הוועדה גם הליכים של בטול רישיון או התלייתו בשל פגם במהימנות של בעל רישיון יחיד על פי חוק הייעוץ.
 
כמו כן, על פי חוק האכיפה המנהלית, ליו"ר הרשות סמכות, באישור מותב הוועדה המנהלית, להתקשר עם חשוד בהפרה בהסדר אכיפה חלף ניהול חקירה פלילית, בירור מנהלי או הליך מנהלי בפני ועדת האכיפה  המנהלית. מחלקת האכיפה המנהלית מגבשת את הסדרי האכיפה ומייצגת את יו"ר הרשות בניהול המשא ומתן עם הגורמים המפרים וכן מול מותב הוועדה המנהלית בבקשה לאישור הסדר אכיפה.
  
עיצומים כספיים
 
רשות ניירות ערך מוסמכת להטיל עיצומים כספיים בגין הפרות של חוקי ניירות ערך וכן הפרות לפי פרק רביעי, סימן ד' בחוק החברות, התשנ"ט- 1999 (להלן- "חוק החברות"), שעניינן חובות מתחום הממשל התאגידי.  לצורך כך הסמיכה מליאת הרשות  וועדה פנימית המורכבת  מיו"ר רשות ניירות ערך ושני חברי מליאה היושבים לצדו (להלן – "הליך העיצום הכספי הפשוט").
 
בצד הסמכות להטיל עיצומים כספיים כאמור, הוסמכה הרשות להפחית את סכום העיצום הכספי על פי העילות ובשיעורים שנקבעו בתקנות ניירות ערך (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשע"א- 2011. העיצומים הכספיים נגבים על ידי הרשות ומועברים לאוצר המדינה.
 
החל משנת 2013, מחלקת האכיפה המנהלית אמונה גם על ריכוז וניהול הליכי העיצום הכספי הפשוט, אשר רוכזו עד שנה זו בידי מחלקות הפיקוח של הרשות.
 
בנוסף, אחראית המחלקה על ריכוז וניהול הליכי עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – "חוק איסור הלבנת הון"), הקובע כי יו"ר רשות ניירות ערך הינו הממונה לצורך פיקוח ואכיפת חוק זה בנוגע לחברי בורסה שאינם בנקים ומנהלי תיקים. 
 
הליכים משפטיים בהם מעורבת הרשות הנוגעים להליכי אכיפה מנהליים
 
מחלקת אכיפה מנהלית מעורבת במענה להליכי עתירה מנהלית המוגשים למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב הן כנגד החלטות מותבי ועדת האכיפה המנהלית בהליכי אכיפה מנהלית והן כנגד הרשות בהליכי הטלת עיצומים כספיים פשוטים. במסגרת זו עובדת המחלקה בשיתוף עם הפרקליטות האזרחית מחוז תל אביב בהכנת תגובות ומסמכים שונים הנדרשים בהליך.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים