כניסה

אודות הרשות
 

רשות ניירות ערך פועלת מכוח ניירות ערך, שקבע כי תפקידה יהיה "שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך."

עם השנים הפך שוק ההון לאחד מעמודי התווך של כלכלת ישראל. שוק ההון מאפשר לחברות ולעסקים לגייס כספים לפיתוח פעילותם העסקית, וכך הוא תורם לצמיחה כלכלית, לתעסוקה ולחדשנות. בד בבד, שוק ההון מאפשר לציבור הרחב ליהנות מהצלחתן של חברות מובילות במשק באמצעות השקעה בהן, ובאורח זה מאפשר השגת תשואה עליהן.

רשות ניירות ערך חרתה על דגלה לפעול לטובת ציבור המשקיעים והיא עושה כן באמצעות קביעת נורמות התנהגות גבוהות, אכיפתן כלפי הגופים הפעילים בשוק ופיתוח שוק מגוון ותחרותי.

יו"ר הרשות וחבריה מתמנים בידי שר האוצר. מקצת מן החברים ממונים מקרב הציבור ומקצתם מקרב עובדי המדינה. הרשות מעסיקה רואי חשבון, משפטנים, כלכלנים ועובדי מנהלה.

תחומי האחריות העיקריים של הרשות

א. פיקוח על תאגידים המציעים ניירות ערך לציבור, לרבות מתן היתרים לפרסום תשקיפים שעל פיהם מציעים התאגידים ניירות ערך לציבור ובדיקת דיווחיהם.

ב. פיקוח על מנהלי קרנות נאמנות, לרבות מתן היתרים לפרסום תשקיפים שעל פיהם מציעות קרנות הנאמנות את יחידותיהן לציבור והסדרת פעילותם.

ג.  רישוי מנהלי תיקים, יועצי השקעות ומשווקי השקעות, הסדרת פעילותם ופיקוח עליהם.

ד. פיקוח על מילוי חובותיהם של מנהלי תיקים וחברי בורסה שאינם בנקים לפי חוק איסור הלבנת הון.

ה. פיקוח על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה.

ו. רישוי של זירות סוחר לחשבונן העצמי, הסדרת פעילותן ופיקוח עליהן.

ז. רישוי רכזי הצעה ופיקוח עליהם.

ח. פיקוח על עבודת החתמים.

ט. רישוי של חברות דירוג, הסדרת פעילותן ופיקוח עליהן.

י. עריכת ביקורות הנוגעות לציות הגופים המפוקחים להוראות חוק ניירות ערך, חוק השקעות משותפות, חוק הייעוץ וחוקים אחרים המצויים בפיקוח הרשות.

יא. עריכת חקירות הנוגעות לעבירות על חוק ניירות ערך, על חוק השקעות משותפות, על חוק הייעוץ ועל חוקים אחרים הקשורים להפרת חוקים אלה.

יב. ניהול הליכי אכיפה מנהליים – החל בבירורים בנושא הפרות מנהליות על פי חוק ניירות ערך, חוק השקעות משותפות וחוק הייעוץ, וכלה בפתיחת הליכים מנהליים בפני ועדת האכיפה המנהלית בהוראת יושבת ראש הרשות.

יג. הרשות משתתפת עם לשכת רואי החשבון בישראל במימון המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ובהפעלתו.

תגיות:
 
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים