כניסה

תפקידי הרשות
 

הרשות הוקמה על-פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותפקידה הוא שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך. במסגרת תפקידה מטפלת הרשות, בין היתר, בתחומים שלהלן:

1.  מתן היתר לפרסום תשקיפים שעל פיהם מציעים תאגידים ניירות ערך לציבור ותשקיפים שעל פיהם מציעות קרנות נאמנות את יחידותיהן לציבור;

2.  בדיקה של דוחות המוגשים על ידי גופים מדווחים כדלקמן:

     - דוחות שוטפים מיידיים ודוחות כספיים רבעוניים ותקופתיים;

     - דוחות על עסקאות בין חברה לבין בעל שליטה בה;

     - דוחות על הקצאות פרטיות בחברה;

     - מפרטים של הצעות רכש;

     - דוחות שוטפים של קרנות נאמנות.

3.  הסדרת הפעילות של ענף קרנות הנאמנות ופיקוח עליו;

4.  רישוי מנהלי תיקים, יועצי השקעות ומשווקי השקעות, הסדרת פעילותם ופיקוח עליהם;

5.  פיקוח על מילוי חובותיהם של מנהלי תיקים וחברי בורסה שאינם בנקים לפי חוק איסור הלבנת הון;

6.  פיקוח על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה;

7. רישוי של זירות סוחר לחשבונן העצמי ופיקוח עליהן;

8. רישוי של חברות דירוג ופיקוח עליהן;

9.  עריכת חקירות הנוגעות לעבירות על חוק ניירות ערך, חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הייעוץ וחוקים נוספים, הקשורים להפרת חוקים אלה;

10.  ניהול הליכי אכיפה מנהליים –  לרבות עריכת בירורים מנהליים לגבי הפרות מנהליות על פי חוק ניירות ערך, חוק השקעות משותפות בנאמנות וחוק הייעוץ – ופתיחת הליכים מנהליים בפני ועדת האכיפה המנהלית בהוראת יו"ר הרשות;

11.  הרשות משתתפת, עם לשכת רואי חשבון בישראל, במימון ובהפעלה של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

יו"ר הרשות וחבריה מתמנים בידי שר האוצר. מקצת מן החברים ממונים מקרב הציבור ומקצתם מקרב עובדי המדינה. הרשות מעסיקה רואי חשבון, משפטנים, כלכלנים ועובדי מנהלה.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים