כניסה

אמות מידה לניתוב
אמות מידה לניתוב חקירה פלילית / הליך אכיפה מנהלי
 
להלן פירוט אמות המידה לבחירה בין חקירה פלילית לפי ההוראות הרלוונטיות בפרק י' לחוק ניירות ערך לבין בירור הפרה או פתיחה בהליך מנהלי לפי סימן ב' לפרק ח' 4 לחוק.
 
1. חומרת המעשה או המחדל ונסיבותיהם.
 
2. הערכת טיבן ועוצמתן של הראיות.
 
3. בחינת שיקולי מדיניות האכיפה של הרשות.

 

אמות מידה לניתוב – חקירה פלילית / הליך אכיפה מנהלי 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים