כניסה

מידע פנים

​מידע הפנים, שייך על פי טיבו, לחברה. איש הפנים מחזיק במידע כנאמן החברה ולכן גם חל עליו איסור לנצל אותו לטובתו האישית.

כוונת החוק היא למנוע קיומן של עסקאות בהן יש למקורבים, הנגישים למידע החשוב בחברה, יתרון על פני כלל ציבור המשקיעים שאין ברשותם מידע זה.

בעל המידע יכול לגלותו לציבור ואז זה ייהפך למידע פומבי. במידה ולא יגלה המידע, עליו להמתין ולא לסחור במניה.

שימוש במידע פנים יכול להיעשות הן על ידי מסירת המידע והן על ידי ביצוע מסחר תוך החזקה במידע.

גם מתן חוות דעת על נייר ערך (המלצה, או מסירת "טיפ"), כאשר מוסר חוות הדעת מחזיק במידע פנים, נחשבת כשימוש במידע פנים.

החוק אוסר על מי שמידע פנים מצוי בידו למסור מידע פנים או חוות דעת לאחר, שלגביו הוא יודע או יש יסוד סביר להניח כי יעשה שימוש אסור במידע זה או ימסור אותו לצד ג'.

אדם המבצע עבירה פלילית של שימוש במידע פנים בידי איש פנים עלול לגרור סנקציה של חמש שנות מאסר ו/או קנס הקבוע בחוק.

 אדם המבצע הפרה מנהלית של שימוש במידע פנים חשוף לסנקציה של אמצעי אכיפה מנהליים כקבוע בחוק.

דוגמאות היפותטיות לחקירות מידע פנים:

-  סמנכ"ל בחברה ציבורית שותף למו"מ לקראת חתימת חוזה בין החברה הציבורית לחברה זרה. המדובר בחוזה לשיווק והפצה של מוצרי החברה הציבורית בחו"ל, אשר עתיד להשפיע משמעותית על תוצאותיה הכספיות של החברה בשנים הקרובות. עם סיום המו"מ, ויום לפני נסיעת המנכ"ל לטקס החתימה על החוזה במשרדי החברה הזרה בחו"ל, רוכש הסמנכ"ל את מניות החברה הציבורית בבורסה. למחרת לאחר החתימה, מפרסמת החברה דיווח מיידי בו נודע לראשונה לציבור אודות חתימת החוזה.

- עובד משרד ליחסי ציבור וקשרי משקיעים, מטפל בחברה ציבורית שהינה לקוח של המשרד. במסגרת עבודתו מקבל העובד מידע ונתונים מסמנכ"ל החברה הציבורית, אודות עסקאות מהותיות ודיווחים מיידים שהחברה צפויה לפרסם, וזאת על מנת שיוכל להערך ליצירת קשר מול משקיעים והתקשורת. העובד נוהג לרכוש את מניות החברה הציבורית, לאחר קבלת המידע מהסמנכ"ל אודות עסקאות מהותיות צפויות, ובטרם פרסום דיווח אודותיהן ע"י החברה.

- מזכירת מנכ"ל בחברה ציבורית, התבקשה ע"י המנכ"ל להכין את המסמכים לחתימת חוזה עליו צפויה החברה הציבורית לחתום עם חברה אחרת, ואשר ישפיע מהותית על הכנסותיה של החברה הציבורית. לאחר שהמזכירה נחשפה לנוסח החוזה ומשמעותו, והייתה עדה למו"מ שהתנהל בגינו בימים שקדמו לאותו היום, היא מתקשרת לאביה, ולבן זוגה ומעדכנת אותם על הכוונה לחתום על אותו חוזה באותו היום. האב ובן הזוג ממהרים ורוכשים את מניות החברה הציבורית. הדיווח אודות חתימת החוזה מפורסם ע"י החברה למחרת בבוקר.

ר' פרק ח' 1 בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 : הגבלת השימוש במידע פנים

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים