כניסה

מידע בעניין תעודות סל

תעודת סל מונפקת על ידי חברות השקעה ייעודיות כנייר ערך סחיר, שערכו ותשואתו נגזרים מהנכס או מהמדד לייחוס נשוא ההתחייבות בנייר הערך בניכוי עמלות, והכל בהתאם לנוסחה הקבועה מראש בתשקיף התעודה ובשטר הנאמנות. בשוק ההון קיימים כיום מגוון של מוצרים מסוג תעודות סל ובהן, לצד תעודות "פשוטות" העוקבות אחר מדד, גם תעודות בחסר, תעודות ממונפות, תעודות שנכס המעקב שלהן הינו מסוג סחורה, תעודות שילוב מדדים לסוגיהן ועוד. חברה המציעה לציבור תעודות סל נדרשת להגיש לרשות, מתוקף היותה תאגיד מדווח, דיווחים שונים – מידיים, תקופתיים ואחרים.

למידע נוסף גלשו לאתר הרשות

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים