כניסה

תכנית אסטרטגית 2022-2019

 דבר יושבת הראש

רשות ניירות ערך פועלת מכוח חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, שקבע כי תפקידה יהיה "שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך". לאורך 50 שנות קיומה ממלאת הרשות את תפקידה במקצועיות, באומץ, בנחישות ובנאמנות, תוך שימוש מושכל ומאוזן בכלי האסדרה, הפיקוח והאכיפה העומדים לרשותה.

עם כניסתי לתפקיד יושבת ראש הרשות לפני כשנה התחלתי בתהליך שיטתי לגיבוש החזון והיעדים האסטרטגיים של הרשות לשנים הקרובות. תהליך זה כלל בחינה יסודית של תפקידי הרשות; תפיסת הפיקוח של הרשות; צורכי המשקיעים והשוק בכללותו; המאפיינים של שוקי הון מצליחים בעולם; המאפיינים המיוחדים של הכלכלה הישראלית; ועוד. במהלך השנה קיימנו שיח עם גורמים רלוונטיים ומומחי תוכן רבים, הן בישראל והן בעולם, וכן אימצנו את גישת "המרחב הפתוח", כדי ליצור מפגש ייחודי שיאפשר דיון וחשיבה ממקום משתף המצמיח רעיונות וכיווני פעולה חדשים הרלוונטיים לשוק ההון.  

תהליך זה חיזק את תפיסתי בדבר החיוניות של פיתוח שוק ההון הציבורי בישראל כחלק מהאינטרס הלאומי שלנו. העניין בפיתוח השוק הוא נחלת כל אדם מאזרחי מדינת ישראל. שוק הון ציבורי מפותח ויעיל הינו מנוע צמיחה חיוני לכלכלה הישראלית. שוק ההון הציבורי מאפשר פעילות השקעות יעילה ובכך משיג שתי תכליות עיקריות: גיוון הזדמנויות ההשקעה והחיסכון לציבור מצד אחד, ויצירת מקור מימון אטרקטיבי לעסקים מן הצד האחר. שוק ההון הציבורי נועד לשרת בראש ובראשונה את ציבור המשקיעים ואת הכלכלה המקומית: הוא מסייע בהקצאה יעילה של המקורות במשק, מגדיל את הפעילות העסקית ותורם לצמיחה ולתעסוקה. כמו כן, הוא מספק גישה רחבה, זמינה וכדאית למקורות הון וחוב עבור חברות ישראליות ובכך מאפשר להן ליזום ולהרחיב את פעילותן, לייצר מומחיות ויתרונות יחסיים, לפתח מגוון ענפי פעילות, להעניק שירותים ולפתח מוצרים ברמה גבוהה - יסודות המאפשרים להן גם לצרף עובדים חדשים לשורותיהן.

ההיגיון הפשוט, המחקר הכלכלי והנתונים האמפיריים מצביעים על קשר הדוק בין שוק הון ציבורי מקומי חזק ותוסס לבין כלכלה יציבה וצומחת. מבט על העולם מראה מתאם חזק בין כלכלות מבוססות לבין שוקי הון ציבוריים מפותחים ומצליחים.

התוכנית שגיבשנו מבוססת על העיקרון שעל שוק ההון הישראלי לתמוך בפיתוח הכלכלה הישראלית. תפיסה זו תשמש לנו כמצפן שינחה אותנו בבחינת כל מהלך שנשקול לקדם. אם כן, המהלכים שנקדם ייבחנו בין היתר, ב"משקפיים" של האם ובאיזו מידה הם מקיימים את התנאי של תרומה לכלכלת ישראל. לפיכך, בכוונתי לתעדף יוזמות שיתמכו בפיתוח הכלכלה הישראלית.

בבואנו לתכנן את מטרותינו לשנים הקרובות, אנו רואים כי העתיד מזמן לנו אתגרים רבים. ההתפתחויות הטכנולוגיות משנות את אורחות חיינו בתחום הצריכה בכלל, ומהוות אתגר וקריאה לשינוי בנוגע לאופן צריכתם של שירותים פיננסיים בפרט.  

בראייתי, תפקידו של מאסדר הוא לצפות פני עתיד כדי להתאים את תשתית האסדרה לתמורות ולמגמות בשווקים ולסטנדרטים גלובליים, למען שמירת עניינו של המשקיע ועל מנת שהפיקוח על השווקים יישאר רלוונטי. האסדרה צריכה לספק מענה לשני צרכים שלובים - הן הפיתוח של שוק ההון והן היקפה ואיכותה של מטריית ההגנה לציבור המשקיעים. מטרה זו תושג באמצעות חתירה בלתי מתפשרת לערכים של שוק הוגן באמצעות פעילות פיקוח ואכיפה ועשייה מתמשכת, בלתי פוסקת ובלתי מתפשרת. עשייה שיש לה תרומה משמעותית בחיזוק האמון של הציבור בשוק ההון הישראלי, שהוא בפני עצמו תנאי הכרחי לפעילותו ולעוצמתו של שוק ההון.

בנוסף, אני סבורה כי שוק ההון הישראלי הגיע לרמת בשלות ולגודל שמאפשרים לו לאמץ נורמות התנהגות בדמות אסדרה עצמית, בדומה לשווקים מפותחים בעולם. תהליך זה הינו תהליך טבעי ונכון בכל שוק בוגר, ואפעל לעודד אותן.

חשוב כאן להצביע על העובדה כי שוק ההון הוא חלק מהמערכת הפיננסית הכוללת. לכן קיים צורך לשלב בין כוחות חיוניים, ובכללם משרדי הממשלה והמאסדרים הפיננסיים, כדי להצעיד את שוק ההון אל השלב הבא בתהליך פיתוחו ושגשוגו.

אני מבקשת להודות לכל צוות ההנהלה ולכל עובדי הרשות המצוינים, שעבורי זוהי זכות לעבוד איתם להגשמת המטרות המשותפות שלנו.

ענת גואטה

יושבת ראש

 רשות ניירות ערך

תוכנית אסטרטגית 2019-2022

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים