כניסה

מכרזים

רשות ניירות ערך, מעצם היותה תאגיד שהוקם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כפופה לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 (להלן: "החוק") ולתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות") בכל הליכי הרכש וההתקשרויות אשר היא מבצעת.


בהתאם לקבוע בחוק ובתקנות, הרשות לא תתקשר בעסקה (לרכישת טובין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים) אלא על פי מכרז פומבי, למעט במקרים בהם החוק והתקנות מעניקים פטור מעריכת מכרז פומבי.


הודעות על אודות מכרזים פומביים, הודעות על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד/ספק חוץ ופרסומים לפי תקנה 1ג לתקנות מפורסמות באתר הרשות בדף "מכרזי רכש" להלן (הודעות על אודות מכרזים פומביים מתפרסמות גם בעיתונות).

ניתן להירשם להלן לרשימת תפוצה כדי לקבל הודעות על מכרזי רכש חדשים.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים