כניסה

הזמנה 04/12 להשתתף בהליך של מיון מוקדם לצורך מכרז לאספקת מערכת מידע לניהול ולניתוח תהליכי מודיעין וחקירות לגופי אכיפת חוק
רשות ניירות ערך - הזמנה להשתתף בהליך של מיון מוקדם לצורך מכרז לאספקת מערכת מידע לניהול ולניתוח תהליכי מודיעין וחקירות לגופי אכיפת חוק (מס' 04/12)
 
 

לנוסח ההודעה בערבית: לחץ כאן

 
מצ"ב הבהרות למכרז מיום ה- 06.03.2012: הבהרות למכרז 04/12
 
מצ"ב הבהרות למכרז מיום ה- 23.03.2012: הבהרות למכרז 04/12
 
מצ"ב נוסח הליך מוקדם 4/12  מעודכן לאחר הבהרות 19.03.2012 נוסח הליך לאחר הבהרות

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמסמכי המיון המוקדם להשתתף בהליך של מיון מוקדם לקראת עריכת מכרז לאספקת מערכת מידע לניהול ולניתוח של תהליכי מודיעין וחקירות לגופי אכיפת חוק.
 
1. תנאי הסף להשתתפות במכרז
 
להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המיון המוקדם):
 
1.1.  המציע הנו תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי דין.
 
1.2.  המציע הנו בעל מחזור כספי של לפחות עשרה מיליון (10,000,000) שקלים חדשים בכל אחת מהשנים 2008-2010.
 
1.3.  המציע הוא בעל ניסיון באספקה של לפחות מערכת מידע אחת (1) לניהול ולניתוח של תהליכי מודיעין וחקירות, שסופקה לגוף ביטחוני, העונה על התנאים המפורטים במסמכי המיון המוקדם.
 
1.4.  המציע מעסיק לפחות שלושה (3) עובדים בעלי סיווג ביטחוני ברמה "סודי ביותר" (רמה שלוש (3)) מטעם משטרת ישראל, העונים על התנאים המפורטים במסמכי המיון המוקדם.
 
1.5.  תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המיון המוקדם.
 
2.  שלבי המכרז
 
2.1.  בחירת הזוכה במכרז תיעשה בשני שלבים. בשלב הראשון ייערך הליך של מיון מוקדם, בו ייבחרו המציעים העומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי המיון המוקדם. מציעים אלה יוזמנו בשלב השני, שלב המכרז, להגיש את הצעותיהם בהתאם לדרישות שיפורטו במסמכי המכרז.
 
2.2. מציעים שועדת המכרזים תמצא כי הם עומדים בתנאי המיון המוקדם, יקבלו, לאחר שיחתמו על התחייבות לשמירה על סודיות, את מסמכי המכרז, הכוללים את תנאי המכרז ותנאיה של ההתקשרות שתבוא בעקבותיו.
 
3.  הליך המיון המוקדם
 
3.1. מסמכי המיון המוקדם מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות בקישור המצ"ב: הזמנה 04/12 למיון מוקדם. כל המידע והתוצרים הקשורים למיון המוקדם וכל ההודעות בנושא המיון המוקדם יפורסמו באתר זה.
 
3.2. החל מיום פרסום מסמכי המיון המוקדם ועד ליום 15.03.2012, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני ohadp@isa.gov.il, למר אוהד פרסמן, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה בהליך המיון המוקדם.
 
3.3.  את ההצעה למיון המוקדם יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 18.04.2012  בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.
 

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המיון המוקדם, יגבר האמור במסמכי המיון המוקדם.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים