כניסה

הזמנה מס' 10/12 להשתתף בהליך מיון מוקדם לצורך מכרז למתן שירותי ניהול כספי רשות ניירות ערך
להלן נוסח מעודכן של המיון המוקדם לאחר תיקון דפוס בנספח ג' למיון המוקדם, 19.11.12:
 
לנוסח מעודכן עם עקוב אחר שינויים לחץ כאן.
 
לנוסח מעודכן נקי לחץ כאן.
 
 
הבהרות למיון המוקדם ודחיית מועד הגשת ההצעות, 15.11.12:
 
1. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 12.12.12, בשעה 14:00.
 
2. למסמך ההבהרות למיון המוקדם מיום 15.11.12 לחץ כאן.
 
3. לנוסח המיון המוקדם לאחר הבהרות עם עקוב אחר שינויים מיום 15.11.12 לחץ כאן.
 
4. לנוסח נקי של המיון המוקדם לאחר הבהרות מיום 15.11.12 לחץ כאן.

 

המודעה בדבר פרסום המכרז, 22.10.12:
 
רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת חברות העומדות בתנאי הסף המפורטים להלן ובמסמכי המיון המוקדם להשתתף בהליך של מיון מוקדם לקראת עריכת מכרז למתן שירותי ניהול כספי הרשות.
 
1. תנאי הסף
 
להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות בהליך המיון המוקדם (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המיון המוקדם, למונחים המפורטים להלן תהיה משמעות כהגדרתם במסמכי המיון המוקדם):
 
1.1  המציע התאגד בישראל על פי דין.
 
1.2  למציע רישיון תקף לעסוק בניהול תיקי השקעות בהתאם לחוק הייעוץ.
 
1.3  המציע בעל ניסיון של חמש (5) שנים לפחות בניהול תיקי השקעות.
 
1.4  המציע ניהל כספים עבור לפחות עשרה (10) לקוחות שאינם קמעונאיים, כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים במצטבר:
 
1.4.1 שירותי ניהול הכספים עבור כל לקוח ניתנו על ידי המציע בתקופה רצופה של
12 חודשים לפחות, במהלך השנים 2010-2012;
 
1.4.2 המציע ניהל עבור כל אחד מהלקוחות תיק השקעות בסך חמישים (50) מיליון
ש"ח ומעלה במשך כל התקופה הקבועה בסעיף 1.4.1
 
1.4.3 לפחות אחד מתוך עשרת הלקוחות של המציע, העומדים בתנאי סעיפים 1.4.1-1.4.2, הוא גוף ציבורי.
 
1.5 על המציע להציג מנהל תיק אחד מטעמו, אשר מתקיימות בו כל הדרישות המפורטות להלן:
 
1.5.1  הוא עובד של המציע; 
 
1.5.2  הוא בעל רישיון תקף לעסוק בניהול תיקי השקעות בהתאם לחוק הייעוץ;
 
1.5.3  הוא בעל ניסיון של חמש (5) שנים לפחות בניהול תיקי השקעות;
 
1.5.4   הוא בעל ניסיון של שלוש (3) שנים לפחות בניהול תיקים של לקוחות שאינם קמעונאיים;
 
1.6 תשלום דמי השתתפות במכרז בסך 500 ₪.
 
1.7 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המיון המוקדם.
 
2.  שלבי המכרז
 
2.1 בחירת הזוכה תיעשה בשני שלבים. בשלב הראשון ייערך הליך של מיון מוקדם, בו ייבחרו המציעים העומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי המיון המוקדם. מציעים אלה יוזמנו בשלב השני, שלב המכרז, להגיש את הצעותיהם בהתאם לדרישות שיפורטו במסמכי המכרז.
 
2.2 מציעים שועדת המכרזים תמצא כי הם עומדים בתנאי המיון המוקדם, יקבלו, לאחר שיחתמו על התחייבות לשמירה על סודיות, את מסמכי המכרז, הכוללים את תנאי המכרז ותנאיה של ההתקשרות שתבוא בעקבותיו.
 
3. הליך המיון המוקדם
 
3.1 מסמכי המיון המוקדם מפורסמים באתר זה, למעבר למסמכי המיון המוקדם
לחץ כאן.
 
3.2  החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 5.11.12, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.
 
3.3   את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 28.11.12 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.
 
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המיון המוקדם, יגבר האמור במסמכי המיון המוקדם.
 
הרשות מבהירה כי, המכרז על כל שלביו ינוהל ע"י יחידת רכש והתקשרויות של הרשות ויחידות המטה וכי לא תהיה כל מעורבות מצד הגורמים המקצועיים ברשות המפקחים על פעילות חברות ניהול התיקים, לרבות השתתפות של גורמים אלה בבדיקת ההצעות שיוגשו למכרז או בבחירת הזוכים במכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים